ติดต่อเรา   |
  

ภาพหัวกลับที่ปรากฏในหยดน้ำเกิดขึ้นได้อย่างไร

เมื่อสังเกตหยดน้ำที่เกาะอยู่ที่ใบไม้ จะพบว่า ถ้าสังเกตที่ตำแหน่งใกล้ ๆ จะมองเห็นภาพของวัตถุที่อยู่ด้านหลังไม่ชัดเจน แต่ถ้าขยับออกมาเรื่อยๆ จะพบว่าที่ระยะห่างเหมาะสม จะมองเห็นภาพของวัตถุซึ่งอยู่ด้านหลังหยดน้ำชัดขึ้น แต่เป็นภาพหัวกลับ มีลักษณะกลับซ้ายขวา  เนื่องจากหยดน้ำสมบัติคล้ายเลนส์นูน กล่าวคือ มีความโปร่งใส มีรูปร่างโค้งนูน โดยมีบริเวณตรงกลางหนากว่าบริเวณขอบ จึงทำให้สามารถรวมแสงไว้ที่จุดเดียว เรียกว่า จุดโฟกัสหรือจุดรวมแสง ภาพของวัตถุที่อยู่ในระยะใกล้โดยห่างจากเลนส์น้อยกว่าระยะจากเลนส์ถึงจุดรวมโฟกัสจะเป็นภาพขยายหัวตั้ง และไม่กลับซ้ายขวา ดังแสดงในแผนภาพที่ 1  แต่ถ้าวัตถุอยู่ไกลมากกว่าระยะจากเลนส์ถึงจุดโฟกัส ภาพที่ได้จะเป็นภาพขยาย หัวกลับ และกลับซ้ายขวา ดังแสดงในแผนภาพที่ 2 แต่ถ้าอยู่ไกลออกไปมากกว่า 2 เท่าของระยะจากเลนส์ถึงจุดรวมแสง (ระยะโฟกัส) จะได้ภาพทีมีขนาดเล็ก หัวกลับ และกลับซ้ายขวา ดังแสดงในแผนภาพที่ 3                                         […]อ่านต่อ


 • University of Melbourne

  ประเทศออสเตรเลีย ทุนวิจัยนานาชาติ • สื่อการเรียนรู้

  สสวท. เร่งแก้เด็กไทยวิทย์คณิต อ่อน
  จัดทำสื่อดิจิตอล เสิรมความรู้เด็กทั้งใน
  และนอกห้องเรียน

 • top_03

  Science Brain

 • top_04
  โครงการ STEM

จำนวนข้อสอบ PISA แยกตามระดับชั้น

 • ประถมต้น
 • ประถมปลาย
 • มัธยมต้น
 • มัธยมปลาย
 • อุดมศึกษา

การประชุมชี้แจงและสร้างข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อนำข้อสอบเข้าระบบการสอบออนไลน์ (E-Testing) วันที่ 19 – 20 มีนาคม 2558 ณ โรงแรม Jasmine Grande Residence กรุงเทพมหานคร

สสวท. โดยสาขาประเมินมาตรฐาน ได้จัดการประชุมชี้แจงและสร้างข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อนำข้อสอบเข้าระบบการสอบออนไลน์ (E-Testing)อ่านต่อ

thumb

Call for Papers of SEAMEO Congress 21-22 October 2014, Imperial Queen’s Park Hotel, Bangkok, Thailand

From 21-22 October 2014 in Bangkok, Thailand, SEAMEO, in collaboration with the British Council and Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST) Thailand, is convening the SEAMEO Congress on Education, Science and Culture with the theme Southeast Asia in Transition: Re-Thinking Education, Science and Culture. Submission of Abstract is Now Open We […]


center_022

ที่มาของอาเซียน

อาเซียน : จากสมาคมสู่ประชาคม ตลอดช่วงระยะเวลากว่า 40 ปี ที่ผ่านมา สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนได้มีพัฒนาการมาเป็น ลำดับ และไทยก็มีบทบาทสำคัญในการผลักดันความร่วมมือของอาเซียนให้มีความคืบหน้ามา โดยตลอด โดยเมื่อเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2510 สภาพแวด ล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความตึงเครียด อันเป็นผลมาจากสงครามเย็น ซึ่งมีความขัดแย้งด้านอุดมการณ์ ระหว่างประเทศที่สนับสนุนอุดมการณ์เสรีนิยมประชาธิปไตยกับประเทศที่ยึดมั่น ในอุดมการณ์สังคมนิยมคอมมิวนิสต์          ในขณะเดียวกัน ความขัดแย้งด้านดินแดนระหว่างประเทศในภูมิภาค เช่น ความขัดแย้งระหว่าง มลายาและฟิลิปปินส์ ในการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนซาบาห์และซาราวัก รวมทั้งการที่สิงคโปร์แยกตัวออกจากมลายา ทำให้หลายประเทศเริ่มตระหนักถึงความจำเป็นในการร่วมมือกันระหว่างประเทศในภูมิภาค          ดร. ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยในขณะนั้น ได้มีบทบาทสำคัญในการเดินทางไปเจรจาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างประเทศ เพื่อนบ้านเหล่านี้ และได้เชิญให้รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีก 4 ประเทศ คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ มาหารือร่วมกันที่แหลมแท่น จ. ชลบุรี อันนำมาสู่การลงนามในปฏิญญากรุงเทพ เพื่อก่อตั้งอาเซียน ที่วังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ไทยจึงถือเป็นทั้งประเทศผู้ร่วมก่อตั้งและเป็น ‘บ้านเกิด’ ของอาเซียน          อาเซียนได้ขยายสมาชิกภาพขึ้นมาเป็นลำดับ โดยบรูไนได้เข้าเป็นสมาชิกเป็นประเทศที่ 6 ในปี 2527 และภายหลังเมื่อประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เหลืออีก 4 ประเทศ คือ เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา ได้ทะยอยกันเข้าเป็นสมาชิกจนครบ10 ประเทศ เมื่อปี 2542 นับเป็นก้าวสำคัญที่ไทยได้มีบทบาทเชื่อมโยงประเทศที่ตั้งอยู่บนภาคพื้นทวีปและประเทศที่เป็นหมู่เกาะทั้งหมดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลาง         ถึงแม้ว่า ปฏิญญากรุงเทพ […]