ค้นหาจากแหล่งข้อมูลทั้งหมด       ติดต่อเรา       |      

  

The 10th Science Film Festival 2014

The 10th Science Film Festival 2014 The 10th Science Film Festival 2014 in Thailand has been officially opened by Deputy Minister of Education (Lieutenant General Surachet Chaiwong) at Esplanade Cineplex, Bangkok on Thursday, November 13, 2014. The highlight of the Opening Ceremony was the Screening of the Film “More Than Honey”, a 2012 Swiss documentary […]


 • top_01
    University of Melbourne   ประเทศออสเตรเลีย ทุนวิจัยนานาชาติ
 • top_02
    สื่อการเรียนรู้   สสวท. เร่งแก้เด็กไทยวิทย์คณิต อ่อน   จัดทำสื่อดิจิตอล เสิรมความรู้เด็กทั้งใน   และนอกห้องเรียน
 • top_03
  Science Brain
 • top_04
  โครงการ STEM

  
titlepisalike_57

การเผยแพร่ข้อสอบ PISA-Like ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่ สสวท. ได้พัฒนาขึ้น

สสวท. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของเยาวชนไทยให้มีระดับสูงขึ้นทัดเทียมกับนานาชาติ และเพื่อยกระดับผลการประเมินดังกล่าว จึงได้พัฒนาข้อสอบประเมินการรู้เรื่อง (Literacy) ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของผู้เรียนตามแนวทาง PISA

  

Call for Papers of SEAMEO Congress 21-22 October 2014, Imperial Queen’s Park Hotel, Bangkok, Thailand

From 21-22 October 2014 in Bangkok, Thailand, SEAMEO, in collaboration with the British Council and Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST) Thailand, is convening the SEAMEO Congress on Education, Science and Culture with the theme Southeast Asia in Transition: Re-Thinking Education, Science and Culture. Submission of Abstract is Now Open We […]

center_022

ที่มาของอาเซียน

อาเซียน : จากสมาคมสู่ประชาคม

ตลอดช่วงระยะเวลากว่า 40 ปี ที่ผ่านมา สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนได้มีพัฒนาการมาเป็น ลำดับ และไทยก็มีบทบาทสำคัญในการผลักดันความร่วมมือของอาเซียนให้มีความคืบหน้ามา โดยตลอด โดยเมื่อเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2510 สภาพแวด ล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความตึงเครียด อันเป็นผลมาจากสงครามเย็น ซึ่งมีความขัดแย้งด้านอุดมการณ์ ระหว่างประเทศที่สนับสนุนอุดมการณ์เสรีนิยมประชาธิปไตยกับประเทศที่ยึดมั่น ในอุดมการณ์สังคมนิยมคอมมิวนิสต์

         ในขณะเดียวกัน ความขัดแย้งด้านดินแดนระหว่างประเทศในภูมิภาค เช่น ความขัดแย้งระหว่าง มลายาและฟิลิปปินส์ ในการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนซาบาห์และซาราวัก รวมทั้งการที่สิงคโปร์แยกตัวออกจากมลายา ทำให้หลายประเทศเริ่มตระหนักถึงความจำเป็นในการร่วมมือกันระหว่างประเทศในภูมิภาค
         ดร. ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยในขณะนั้น ได้มีบทบาทสำคัญในการเดินทางไปเจรจาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างประเทศ เพื่อนบ้านเหล่านี้ และได้เชิญให้รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีก 4 ประเทศ คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ มาหารือร่วมกันที่แหลมแท่น จ. ชลบุรี อันนำมาสู่การลงนามในปฏิญญากรุงเทพ เพื่อก่อตั้งอาเซียน ที่วังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ไทยจึงถือเป็นทั้งประเทศผู้ร่วมก่อตั้งและเป็น ‘บ้านเกิด’ ของอาเซียน
         อาเซียนได้ขยายสมาชิกภาพขึ้นมาเป็นลำดับ โดยบรูไนได้เข้าเป็นสมาชิกเป็นประเทศที่ 6 ในปี 2527 และภายหลังเมื่อประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เหลืออีก 4 ประเทศ คือ เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา ได้ทะยอยกันเข้าเป็นสมาชิกจนครบ10 ประเทศ เมื่อปี 2542 นับเป็นก้าวสำคัญที่ไทยได้มีบทบาทเชื่อมโยงประเทศที่ตั้งอยู่บนภาคพื้นทวีปและประเทศที่เป็นหมู่เกาะทั้งหมดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลาง
        ถึงแม้ว่า ปฏิญญากรุงเทพ จะมิได้ระบุถึงความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง โดยกล่าวถึงเพียงความร่วมมือกันด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การเกษตร อุตสาหกรรม การส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค แต่อาเซียนได้มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความไว้เนื่อเชื่อใจระหว่างประเทศ ในภูมิภาค ลดความหวาดระแวง และช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และที่สำคัญ ไทยได้เป็นแกนนำร่วมกับอินโดนีเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนดั้งเดิมในการ แก้ไขปัญหากัมพูชา รวมทั้งความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยอินโดจีนจนประสบความสำเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี และช่วยเสริมสร้างสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อไทยซึ่งเป็นประเทศด่านหน้า
        นอกจากนี้ ประเทศไทย โดยท่านอดีตนายกรัฐมนตรีอานันท์ ปันยารชุน ก็ได้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนให้มีความ คืบหน้า โดยการริเริ่มให้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ ASEAN Free Trade Area (AFTA) ขึ้นเมื่อปี 2535 โดยตกลงที่จะลดภาษีศุลกากรระหว่างกันให้เหลือร้อยละ 0-5 ในเวลา 15 ปี ซึ่งต่อมาได้ลดเวลาลงเหลือ 10 ปี โดยประเทศสมาชิกเก่า 6 ประเทศ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2546 ในขณะที่ประเทศสมาชิกใหม่ 4 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ดำเนินการเสร็จสิ้นในปี 2551
        ในปัจจุบัน บริบททางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศในภูมิภาคใกล้เคียง คือ จีนและอินเดีย รวมทั้งแนวโน้มการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอื่น ๆ ตลอดจนปัญหาท้าทายความมั่นคงในรูปแบบใหม่ เช่น โรคระ บาด การก่อการร้าย ยาเสพติด การค้ามนุษย์ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ ทำให้อาเซียนจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ รวมทั้งเพื่อจัดการกับปัญหาท้าทายเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        ทั้งนี้ ปฏิญญากรุงเทพ ที่ก่อตั้งอาเซียน เมื่อปี 2510 ได้ ระบุวิสัยทัศน์และวางรากฐานสำหรับการรวมตัวเป็นประชาคมของอาเซียนตั้งแต่แรก เริ่ม แต่โดยที่สถานการณ์ทางการเมืองในภูมิภาคในขณะนั้น ไม่เอื้ออำนวย เนื่องจากอยู่ในยุคของสงครามเย็น แนวคิดเรื่องบูรณาการในภูมิภาคจึงไม่ได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง แต่ต่อมาเมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลง ประเทศในภูมิภาคจึงสามารถหันหน้าเข้าหากันและร่วมมือกันมากขึ้น ส่งผลให้แนวคิดที่จะมีการรวมตัวการอย่างเหนียวแน่นได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาอีก ครั้งหนึ่ง โดยอาจกล่าวได้ว่า ข้อริเริ่มของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีอานันท์ ปันยารชุน ในการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน นับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการรวมตัวเป็นประชาคมของอาเซียนโดยเริ่มจากเสาเศรษฐกิจ
       ต่อมา ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนที่บาหลี เมื่อปี 2546 ได้ แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้าง ประชาคมอาเซียน โดยมีการจัดทำแผนงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว นำมาสู่การจัดทำกฎบัตรอาเซียน เพื่อวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรของอาเซียน ทำให้อาซียนเป็นองค์กรที่มีกฎกติกาในการทำงาน มีประสิทธิภาพ และเป็นองค์กรเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ กฎบัตรฯ ได้เริ่มมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2551 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ประเทศไทยได้เข้าดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน
       ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ได้รับรองปฏิญญาชะอำ-หัวหินว่าด้วยแผนงานสำหรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในทั้ง 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม เพื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายของการจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี 2558

ประเทศไทยกับการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน

        เมื่อไทยเข้าดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนต่อจากสิงคโปร์เมื่อเดือนกรกฎาคม 2551 นับเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญในการสร้างประชาคมอาเซียน รวมทั้งอยู่ในช่วงเดียวกับที่คนไทย คือ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียน ไทยจึงให้ความสำคัญต่อการวางรากฐานสำหรับการสร้างประชาคมอาเซียนเพื่อให้เป็นประชาคมที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ โดยการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกต่าง ๆ ของอาเซียนให้สามารถเข้าไปร่วมแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ ของประชาชนได้อย่างทันท่วงที ทั้งปัญหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินโลก สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่าง ๆ เช่น การประสานมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการสร้างอุปสงค์ (demand) ภาย ในภูมิภาคเพื่อรองรับผลกระทบ จากวิกฤติการณ์ทางการเงินโลก การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติต่าง ๆ โดยมอบหมายให้เลขาธิการอาเซียนเป็นผู้ประสานงานในกรณีที่เกิดภัยพิบัติขนาด ใหญ่ รวมทั้งการจัดการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาในเอเชีย ตะวันออก อีก 3 ประเทศ คือ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เพื่อประสานนโยบายและมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (H1N1)
        นอกจากนี้ ไทยได้ผลักดันให้กลไกใหม่ ๆ ของอาเซียนที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างครบถ้วน ทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียนที่กรุงจาการ์ตา คณะมนตรีประสานงานอาเซียน และคณะมนตรีประจำประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลัก รวม ทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคประชาสังคมต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อช่วยกันสร้างประชาคมอาเซียน ดังจะเห็นได้จากริเริ่มให้มีการพบปะอย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้นำอาเซียน กับผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน เยาวชนอาเซียน และภาคประชาสังคมอาเซียน ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 และครั้งที่ 15 ที่ชะอำ-หัวหิน
        เป้าหมายสำคัญประการหนึ่งของไทยในการสร้างประชาคมอาเซียนให้เป็น ‘ประชาคมเพื่อประชาชน’ ก็ คือ การจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียนเพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักในการประสานความ ร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องและ องค์กรภาคประชาสังคมต่าง ๆ ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนในภูมิภาค ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่า เป้าหมายดังกล่าวได้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมในระหว่างการประชุมสุดยอดอา เซียน ครั้งที่ 15 ที่ชะอำ-หัวหิน เมื่อเดือนตุลาคม 2552 ซึ่งมีการประกาศจัดตั้ง คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ขึ้นอย่างเป็นทางการ ซึ่งนับเป็นความสำเร็จประการหนึ่งที่ไทยในฐานะประธานอาเซียนได้มีบทบาทสำคัญในการผลักดัน

อาเซียน : วิสัยทัศน์ในอนาคต

        ถึงแม้ว่าอาเซียนจะประสบความสำเร็จในด้านการเสริม สร้างความมั่นคงและความร่วมมือในภูมิภาคจนเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ แต่ก็ยังมีปัญหาที่จำเป็นต้องแก้ไขให้ลุล่วงเพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อความ ร่วมมือและพัฒนาการในอนาคต ที่สำคัญ คือ ปัญหาความล่าช้าในการดำเนินงานและการที่ประเทศสมาชิกไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ต่าง ๆ ดังจะเห็นได้ว่า ในแต่ละปีอาเซียนมีการประชุมกว่า 700 การประชุม รวมทั้งมีการประเมินว่า ในบรรรดาความตกลงทางเศรษฐกิจที่ประเทศสมาชิกจัดทำไว้ร่วมกันรวม 134 ฉบับ มีเพียง 87 ฉบับ ที่ได้ให้สัตยาบันและมีผลใช้บังคับแล้ว ซึ่งคิดเป็นเพียงร้อยละ 65 เท่านั้น
        นอกจากนี้ ในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายเรื่องการจัดตั้งประชาคมภายในปี 2558 อา เซียนจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับประชาชนทั้งในเรื่องการให้ประชาชนได้เข้ามา มีส่วนร่วมและรู้สึกเป็นเจ้าของประชาคมที่จะสร้างขึ้น ทั้งนี้ บทเรียนจากสหภาพยุโรปชี้ให้เห็นว่า ประชาคมจะไม่สามารถบรรลุผลได้หากประชาชนไม่ให้การสนับสนุน ดังนั้น ในช่วงเวลานับจากนี้จนถึงปี 2558 ไทยจะพยายามผลักดันให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ (Community of Action) มีการเชื่อมโยงและติดต่อสื่อสารระหว่างกัน อย่างใกล้ชิด (Community of Connectivity) รวมทั้งเป็นประชาคมเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง (Community of People)
        ในประเด็นแรก ไทยจะผลักดันให้เร่งรัดการดำเนินการตามข้อตกลงต่าง ๆ ของอาเซียนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยเลขาธิการอาเซียนจะมีบทบาทสำคัญในการติดตามให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติตามพันธกรณีต่าง ๆ รวมทั้ง จะต้องพัฒนากรอบความร่วมมือของอาเซียนให้สามารถแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนได้อย่างทันท่วงที เช่น ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ หรือ การนำความสำเร็จของกลไกสามฝ่ายระหว่างอาเซียน-สหประชาชาติและพม่าในการให้ ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากไซโคลนนาร์กีสในพม่ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไข ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวโรฮิงญา เป็นต้น
        สำหรับการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงในภูมิภาค นั้น จะต้องดำเนินการทั้งในด้านกายภาพ คือ การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ตลอดจนเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการติดต่อค้าขาย การท่องเที่ยว และการเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชนนอกจากนั้น ยังต้องให้ความสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมโยงในเชิงจิตวิญญาณคือ การทำให้ประชาชนในภูมิภาคมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและตระหนักถึง การเป็นประชากรของอาเซียนร่วมกัน ถึงแม้ว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายใน ด้านเชื้อชาติ และศาสนา แต่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้ ก็มีรากฐานทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมร่วมกัน เนื่องจากเป็นภูมิภาคที่เป็นจุดบรรจบของอารยธรรมจีนและอินเดีย ดังนั้น ประเด็นที่ท้าทายสำหรับอาเซียนในอนาคต ก็คือ การเสริมสร้างอัตลักษณ์ หรือ คุณลักษณะร่วมกันของประชาชนในอาเซียน โดยผ่านการศึกษา การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม สื่อสารมวลชน และการส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้นับถือศาสนาต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนให้ยอมรับถึงความแตกต่างและสามารถ อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข
        นอกจากนี้ ยังมีความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้ประชาชนของแต่ละประเทศมองประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนในลักษณะที่เป็นมิตร และไม่นำประเด็นความขัดแย้งในประวัติศาสตร์มาเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต ซึ่งในเรื่องนี้ไทยจะริเริ่มให้มีการพิจารณาประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกันในเชิงความร่วมมือมากขึ้น

ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ

         ตลอดระยะเวลา 40 กว่าปีที่ผ่านมาไทยได้ประโยชน์หลายประการจากอาเซียน ทั้งในแง่การเสริมสร้างความมั่นคงซึ่งช่วยเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยในปัจจุบันอาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย มีมูลค่าการค้าระหว่างกันกว่า 1.75 ล้านล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 19.2 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย ในจำนวนนี้ เป็นการส่งออกจากไทยไปอาเซียนร้อยละ 20.7ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลมาตลอด
         การรวมตัวกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นทางด้านเศรษฐกิจ ประกอบกับการขยายความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เส้น ทางคมนาคม ระบบไฟฟ้า โครงข่ายอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ยังช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับไทย โดยขยายตลาดให้กับสินค้าไทยจากประชาชนไทย 60 ล้านคนเป็นประชาชนอาเซียนเกือบ 600 ล้าน คน และเป็นแหล่งเงินทุนและเป้าหมายการลงทุนของไทย ซึ่งไทยจะได้เปรียบประเทศสมาชิกอื่นเพราะมีที่ตั้งอยู่ใจกลางอาเซียน สามารถเป็นศูนย์กลางทางการคมนาคมและขนส่งในภูมิภาค
        ในอนาคต คนไทยจะได้รับประโยชน์จากการรวมตัวเป็นประชาคมของอาเซียนมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมของเรา ดังนั้น การสร้างความตื่นตัวและให้ความรู้กับประชาชน จึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้ตระหนักถึงโอกาสและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันซึ่งจะช่วยให้คนไทยได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันก็ต้องป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบแก่ภาคส่วนต่าง ๆ
 

ที่มา กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงศึกษาธิการ
 

ทุกกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทุน/การแข่งขัน ติดต่อเราผลตัวกรองด้วย….

Filter Result by….Subject เรื่องWorks and Services
    ผลงานและบริการGrade ระดับชั้นอนุบาล-ป.6
ม.ต้น
ม.ปลาย

 
  |  

The 10th Science Film Festival 2014

The 10th Science Film Festival 2014 The 10th Science Film Festival 2014 in Thailand has been officially opened by Deputy Minister of Education (Lieutenant General Surachet Chaiwong) at Esplanade Cineplex, Bangkok on Thursday, November 13, 2014. The highlight of the Opening Ceremony was the Screening of the Film “More Than Honey”, a 2012 Swiss documentary […]


   
  |  

ประกาศย้ายสำนักงานหนังสือเดินทาง 24 พ.ย.2557


   
  |  

ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ศรีลังกา ดูงานการใช้สื่อออนไลน์พัฒนาการเรียนการสอน

นางพรพรรณ ไวทยางกูร (ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และคณะผู้บริหารจากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศศรีลังกาศึกษาดูงาน การใช้ e-textbook program และปัญหาการใช้งานของ e-book ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สสวท. เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557  


   
  |  

สสวท. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้วยศิลปะ”

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย และมูลนิธิชมรมไทย-อิสราเอล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้วยศิลปะ” เพื่อเสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ศิลปะในการสื่อสาร ให้นักวิชาการและพนักงาน สสวท. รวมทั้งคุณครูและผู้ที่สนใจ โดยมี คุณฆาน็อค พิเวน (Mr.Hanoch Piven) ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะจากอิสราเอล เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท. เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557


   
  |  

สสวท.พัฒนาความรู้นักวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ STEAM Education

  นางสาวรวิวรรณ เทนอิสสระ (แถวหน้า ที่ห้าจากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อํานวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ต้อนรับและขอบคุณ Dr. Ja-ok Ku (แถวหน้า ที่เจ็ดจากขวา) และ Dr. Hyung Mi Joo (แถวหน้า ที่สี่จากซ้าย) ผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันหลักสูตรและการประเมิน สาธารณรัฐเกาหลี (Korea Institute for Curriculum and Evaluation : KICE) วิทยากรให้การบรรยายพิเศษ หัวข้อ องค์ประกอบการจัดกิจกรรมและการออกแบบการจัดการเรียนการสอนด้าน STEAM Education (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics Education) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้นักวิชาการ เมื่อวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท. กรุงเทพมหานคร


   
  |  

โครงการ Hawaii-Thailand-Laos STEM Education Project

โครงการ Hawaii-Thailand-Laos STEM Education Project เป็นโครงการทดลองใช้หลักสูตรพลังงานทดแทน  จัดขึ้นโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ Office of Naval Research (ONR) มลรัฐฮาวาย  สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และ Maui Economic Development Board (MEBD) โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจพลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานหมุนเวียน โดยจะเน้นพลังงานจากธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และสร้างพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวพลังงานทดแทนให้แก่เด็กผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ เซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์  การสำรวจการใช้พลังงาน เป็นต้น การดำเนินงานโครงการ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ STEM Education in Energy ด้านการอนุรักษ์พลังงาน  โดยใช้หลักสูตรพลังงานทดแทนของฮาวายเป็นหลักสูตรต้นแบบ  มีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ครู และบุคลากรการศึกษาจากประเทศลาว สหรัฐอเมริกา และไทย โรงเรียนในไทยที่เข้าร่วมโครงการ  4 โรงเรียน คือ โรงเรียนลำปางกัลยาณี […]


   
  |  

โครงการทุน Super Premium

ทุนหลักสูตร Super Premium เป็นทุนในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (สควค.) ระยะที่ 3 มีเป้าหมายที่จะมอบทุนจำนวนปีละ 180 ทุน เพื่อผลิตครูผู้มีความสามารถพิเศษระดับปริญญาโททางการศึกษา ที่มุ่งเน้นการสร้างครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน ผู้รับทุนกลุ่มนี้จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการให้สอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล 500 โรงเรียน หรือในโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน (English Program: EP) ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมทั้งได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เมื่อรับราชการครบ 2 ปีจะได้รับทุนไปฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ 1 ปี ครูสควค.ในหลักสูตร Super Premium นี้ นอกจากต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม และใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าหาความรู้ในการเจรจาความร่วมมือกับโรงเรียนชั้นนำของนานาชาติแล้ว ยังต้องเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงและมีความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาดีเยี่ยมอีกด้วย ในการนี้  สสวท.ได้พัฒนากรอบหลักสูตรสำหรับการฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศของผู้รับทุน Super Premium   และได้เจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรในโครงการ สควค. ระยะที่ 3 นี้ อาทิ University […]


   
  |  

ลิงค์เว็บไซต์สถานทูตในประเทศไทย

 The Australian Embassy ( http://www.austembassy.or.th/ )  The Canadian Embassy ( http://www.dfait-maeci.gc.ca/bangkok/ )  The Embassy of the Republic of Chile ( http://www.chile-thai.com/ )  The Embassy of the People's Republic of China ( http://www.chinaembassy.or.th )  The Embassy of the Republic of Croatia ( http://www.croatemb.or.id/)  The Embassy of the Czech Republic ( http://www.mfa.cz/bangkok )  The Royal Danish Embassy ( http://www.denmark-embassy.or.th )  The Embassy of France ( http://www.france.or.th )  The Embassy of the Federal […]


   
  |  

Call for Papers of SEAMEO Congress 21-22 October 2014, Imperial Queen’s Park Hotel, Bangkok, Thailand

From 21-22 October 2014 in Bangkok, Thailand, SEAMEO, in collaboration with the British Council and Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST) Thailand, is convening the SEAMEO Congress on Education, Science and Culture with the theme Southeast Asia in Transition: Re-Thinking Education, Science and Culture. Submission of Abstract is Now Open We […]


   
  |  

ที่มาของอาเซียน

อาเซียน : จากสมาคมสู่ประชาคม ตลอดช่วงระยะเวลากว่า 40 ปี ที่ผ่านมา สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนได้มีพัฒนาการมาเป็น ลำดับ และไทยก็มีบทบาทสำคัญในการผลักดันความร่วมมือของอาเซียนให้มีความคืบหน้ามา โดยตลอด โดยเมื่อเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2510 สภาพแวด ล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความตึงเครียด อันเป็นผลมาจากสงครามเย็น ซึ่งมีความขัดแย้งด้านอุดมการณ์ ระหว่างประเทศที่สนับสนุนอุดมการณ์เสรีนิยมประชาธิปไตยกับประเทศที่ยึดมั่น ในอุดมการณ์สังคมนิยมคอมมิวนิสต์          ในขณะเดียวกัน ความขัดแย้งด้านดินแดนระหว่างประเทศในภูมิภาค เช่น ความขัดแย้งระหว่าง มลายาและฟิลิปปินส์ ในการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนซาบาห์และซาราวัก รวมทั้งการที่สิงคโปร์แยกตัวออกจากมลายา ทำให้หลายประเทศเริ่มตระหนักถึงความจำเป็นในการร่วมมือกันระหว่างประเทศในภูมิภาค          ดร. ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยในขณะนั้น ได้มีบทบาทสำคัญในการเดินทางไปเจรจาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างประเทศ เพื่อนบ้านเหล่านี้ และได้เชิญให้รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีก 4 ประเทศ คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ มาหารือร่วมกันที่แหลมแท่น จ. ชลบุรี อันนำมาสู่การลงนามในปฏิญญากรุงเทพ เพื่อก่อตั้งอาเซียน ที่วังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ไทยจึงถือเป็นทั้งประเทศผู้ร่วมก่อตั้งและเป็น ‘บ้านเกิด’ ของอาเซียน          อาเซียนได้ขยายสมาชิกภาพขึ้นมาเป็นลำดับ โดยบรูไนได้เข้าเป็นสมาชิกเป็นประเทศที่ 6 ในปี 2527 และภายหลังเมื่อประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เหลืออีก 4 ประเทศ คือ เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา ได้ทะยอยกันเข้าเป็นสมาชิกจนครบ10 ประเทศ เมื่อปี 2542 นับเป็นก้าวสำคัญที่ไทยได้มีบทบาทเชื่อมโยงประเทศที่ตั้งอยู่บนภาคพื้นทวีปและประเทศที่เป็นหมู่เกาะทั้งหมดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลาง         ถึงแม้ว่า ปฏิญญากรุงเทพ […]


   
1000554_1385389848344205_2048015034_n   |  

สสวท. วิจัยประเมินการรู้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศของนักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ

         ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. ได้ดำเนินโครงการประเมินการรู้คอมพิวเตอร์   และสารสนเทศ (International Computer and Information Literacy Study;ICILS) ของนักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ เพื่อประเมินผลนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (Grade 8) ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการรู้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ โดยมีประเทศที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 ประเทศ


   
surprise1   |  

เทคนิคส่งคลิป Youtube ให้เพื่อนดูแบบเซอร์ไพรส์!

เคยเป็นกันมั้ยคะ? อยากส่งคลิปอะไรบางอย่างใน Youtube ให้เพื่อนดูเพราะคิดว่ามันเจ๋งมากๆ


   
  |  

scimath.org

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาตลอดจนบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ ได้แสดงความสามารถในการ


   
content-1   |  

แนวโน้มของการศึกษาแบบ e-Learning กับการสาธารณสุขในประเทศไทย

         การศึกษาด้วยวิธี e-Learning  ในประเทศไทยนั้น ปัจจุบันได้รับการยอมรับให้มีคุณวุฒิเทียบเท่ากับการศึกษาแบบระบบปกติ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่ามีมาตรฐานที่เทียบเท่า  ในความเป็นจริงไม่เพียงแต่ระบบการศึกษาทางไกลผ่าน Internet ที่จะถูกนำมาเปรียบเทียบกับระบบการศึกษาในห้องเรียนปกติ ในเรื่องของมาตรฐานและรับรองวิทยฐานะ เฉพาะระบบการศึกษาในห้องเรียนเองก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันไม่จบว่ามีมาตรฐานไม่เท่ากัน  ซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีในตลาดแรงงาน เราจะเห็นได้ว่ามาตรฐานทางการศึกษาในประเทศไทยนั้น ขึ้นอยู่กับระบบการบริหารการจัดการที่ดีและชื่อเสียงเก่าแก่ของสถาบัน มากกว่ารูปแบบการศึกษา ซึ่งในปัจจุบันการให้โอกาสทางการศึกษาต่างหากที่เป็นประเด็นที่ประเทศที่เจริญแล้วให้ความสนใจอย่างยิ่ง และดูเหมือนว่าจะให้ความสำคัญมากกว่าในประเด็นของมาตรฐานการศึกษาเสียอีก นั่นอาจเป็นเพราะว่าประเทศเหล่านั้นเชื่อว่า  ในที่สุดคุณภาพนั้นจะถูกตัดสินโดยตลาดงานเอง  ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว คำว่ามาตรฐานการศึกษาหมายถึงการที่ประชากรทุกคนในประเทศไม่ว่าจะอยู่ ณ มุมใดก็มีโอกาสได้รับการศึกษาในหลักสูตรเดียวกันได้อย่างเท่าเทียมและเปิดโอกาสให้นักเรียนและครูผู้สอนเป็นผู้กำหนดหลักสูตรร่วมกัน ซึ่งวิธีนี้จะมีส่วนช่วยในการพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนในท้ายที่สุด           ในส่วนของการศึกษาทางไกลในประเทศไทยกำลังเริ่มเป็นที่นิยมกันมากขึ้น เนื่องจากรูปแบบการดำรงชีวิตของผู้คนในปัจจุบันนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปตามที่กล่าวไปข้างต้น  ทั้งนี้ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ได้นำระบบนี้เข้ามาใช้ได้ระยะหนึ่งแล้ว  แต่ความนิยมส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนการสอนที่เป็นลักษณะหลักสูตรการเรียนการสอนสั้นๆ มากกว่าจะศึกษาในระดับปริญญา ซึ่งอุปสรรคที่สำคัญของการนำ e-Learning เข้ามาสู่สังคมไทย นั่นคือค่านิยมที่ยังฝังลึกของการศึกษาแบบเดิม ทั้งนี้มหาวิทยาลัย ในประเทศไทยนั้น มีมากกว่า 100 แห่ง เพียงแค่ในกรุงเทพมหานคร ก็มีมหาวิทยาลัยอยู่มากกว่า 30 แห่ง ที่เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ไปจนกระทั่งปริญญาเอก แต่มีเพียงไม่กี่มหาวิทยาลัยเท่านั้น ที่ได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน นักศึกษาส่วนใหญ่จึงพยายามที่จะเข้าสู่รั้วของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับให้ได้ ทำให้การเรียนในระบบออนไลน์ยังไม่เป็นที่นิยมมากเท่าใดนัก การเรียนการสอนในระบบ e-Learning ในประเทศไทย […]


   
yala   |  

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทย์ รร.คณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา การจัดสาระการเรียนรู้และหน่วยกิตของสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 ของกระทรวงศึกษาธิการ และออกแบบรายวิชาเพิ่มเติมเป็นวิชาเลือกโดยเน้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา จึงได้จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 2 ด้าน พร้อม ๆ กันเป็นคู่ขนาน


   
teacher   |  

หลักสูตรอบรมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา

การผลิตสื่ออีกด้วยการเรียนรู้เรื่องเศษส่วนและทศนิยมไว้ในภาคผนวก เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถใช้เป็นแนวทางในนอกจากนั้น ในเอกสารยังได้นำเสนอสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยเน้นการสร้างและวิธีใช้สื่อเอกสารนี้เพิ่มเติมเพื่อทบทวนความรู้ที่ได้จากการฟังบรรยายและการเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถศึกษาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มีเนื้อหาทั้งหมด 9 เรื่อง ทั้งที่เป็นเนื้อหาสาระคณิตศาสตร์ แนวทางเอกสารสำหรับผู้รับการอบรมเล่มนี้ สสวท. จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการอบรมครูผู้สอน


   
ratsima   |  

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มุ่งจัดการศึกษาให้มีลักษณะเฉพาะและเหมาะสมสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาในช่วงชั้นที่  4  ให้มีทักษะกระบวนการคิดของการเป็นนักวิจัย และนักประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม


   
frac   |  

การเปรียบเทียบเศษส่วน

สาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ (สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ)


   
boyl   |  

กฎของบอยล์

สาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์ (สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาณของแก็สเมื่ออุณหภูมิและปริมาณคงที่ 2. ผู้เรียนสามารถใช้กฎของบอยล์ในการอธิบายสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงความดันและปริมาตรของแก็สเกิดขึ้นได้ 3. ผู้เรียนสามารถคำนวณความดันหรือปริมาตรของแก๊สได้เมื่ออุณหภูมิและปริมาตรคงที่ กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง กฎของบอยล์ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรกับความดันของแก๊สที่อุณหภูมิและปริมาณคงที่ โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนตามลำดับของสไลด์       


   
magma   |  

กำเนิดเเมกมา

สาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์ (สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. ระบุและอธิบายเหตุผลที่สนับสนุนว่ามีแหล่งพลังงานความร้อนปริมาณมหาศาลอยู่ใต้โลก 2. อธิบายความหมายและลักษณะของแมกมาได้ 3. อธิบายการเคลื่อนไหวของการแมกมาในชั้นเนื้อโลกได้ 4. ระบุและอธิบายการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของแมกมาในชั้นเนื้อโลกและชั้นเปลือกโลกตอนล่างพร้อมทั้งอธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนปลง กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนได้ศึกษาสถานการณ์จำลองหรือภาพเคลื่อนไหวที่แสดงปรากฎการณ์การระเบิดของภูเขาไฟ น้ำพุร้อน ตั้งแต่บริเวณใต้โลก จนถึงบนพื้นผิวโลกโดยการปรับปริมาณของปัจจัยที่มีผลต่อการระเบิดได้แก่ ปริมมาณซิลิกา อุณหภูมิ และความดันผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและโครงสร้างของโลก    


   
  |  

รายงานเบื้องต้นพิมพ์เขียวการศึกษาของประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2556 – 2568

กรุณาคลิ๊กที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวโหลด


   
  |  

หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของประเทศสิงคโปร์ ปี พ.ศ. 2551

กรุณาคลิ๊กที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวโหลด


   
  |  

หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาของประเทศสิงคโปร์ ปี พ.ศ. 2551

กรุณาคลิ๊กที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวโหลด


   
  |  

STEM Education, Science Literacy and the Innovation Workforce in America

กรุณาคลิ๊กที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวโหลด


   
  |  

เอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาแบบทวิภาษา อังกฤษ-ไทย โดย British Council

กรุณาคลิ๊กที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวโหลด


   
29   |  

ภาพการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง พลังงานลม ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ภาพการทดลองสอนด้วยกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ “พลังงานลม”


   
29   |  

ภาพการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้ กระป๋องสั่นกล ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

ภาพการทดลองสอนด้วยกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ “กระป๋องสั่นกล”


   
9   |  

ภาพการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ความถี่ธรรมชาติ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ. ชลบุรี

ภาพการทดลองสอนด้วยกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ “ความถี่ธรรมชาติและการสั่นพ้อง”


   
5   |  

ภาพการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง “จินตนาการ” ณ โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมป์

ภาพกิจกรรมการสอนชีววิทยา 2555 ภาพการทดลองสอนด้วยกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ "จินตนาการ"        


   
2   |  

ภาพการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง จินตนาการ ณ โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ภาพการทดลองสอนด้วยกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ กระบองหรรษา


   
10441928_780214512012533_4142971242876697572_n   |  

ข่าวนักเรียนโอลิมปิก

นักเรียนโอลิมปิก


   
  |  

เรื่องเล่าจากค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศเกาหลีใต้

อภิสิทธิ์ ธงไชย ระหว่างวันที่20-29กรกฎาคม พ.ศ.2553 ที่ผ่านมาคณะนักเรียนอัจฉริยภาพและครูรวม 4 คนได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนอัจฉริยภาพ The 2nd ASEAN+3 Teacher Workshop and Student Camp for the Gifted in Science ณ มหาวิทยาลัย Kyungnam ประเทศเกาหลีใต้


   
  |  

จะสอนวิทย์อย่างไร

สุนีย์ คล้ายนิล ครั้งหนึ่งที่เคยหน้าแตก เมื่อสมัยเป็นนักศึกษา ในชั้นสัมมนาการสอนวิทยาศาสตร์ ผู้เขียนได้ตั้งคำถามว่า “จะสอนวิทยาศาสตร์อย่างไรดี” อาจารย์ Prof. Peter Fensham ตอบว่า “แค่คำถามก็ผิดแล้ว” ความหมายของอาจารย์คือ เราจะไม่รู้ว่าจะสอนอย่างไรดี ถ้าเรายังไม่รู้ว่าเด็กเรียนรู้อย่างไร ดังนั้นคำถามที่เราควรถามก่อน ก็คือ “นักเรียนเรียนรู้อย่างไร” แล้วจึงค่อยถามว่า “จะสอนกันอย่างไร”


   
  |  

อัจฉริยะปัจจัย

สุทัศน์ ยกส้าน เรา ใช้อะไรเป็นตัวชี้บอกความสามารถระดับอัจฉริยะของคน คะแนนสอบที่โรงเรียน คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย เหรียญทองที่ได้จากการสอบโอลิมปิกวิชาการ ปริญญาเกียรตินิยม ดัชนี IQ หรือรางวัลวิจัยต่างๆ ในการตอบคำถามนี้ นักวิทยาศาสตร์ได้ข้อสรุปมานานพอสมควรแล้วว่า ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถใช้เป็นตัวพยากรณ์ความเป็นอัจฉริยะของบุคคล ในการสร้างสรรค์ผลงานที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์ เพราะการสอบที่ทำให้ได้คะแนนเหล่านั้น เป็นการวัดความสามารถในการวิเคราะห์และคิดด้วยกระดาษและปากกาในเวลาจำกัด


   
  |  

รู้จักความอัจฉริยะของสมอง

ปรียานุช ขุนเณร หากเปรียบโลกนี้กับจักรวาล โลกคงเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวเล็กๆ แห่งความยิ่งใหญ่ของจักรวาล และหากจะย้อนกลับมาดูที่ตัวมนุษย์ๆ ก็อาจเป็นเพียงส่วนประกอบเล็กๆ บนโลก แต่มนุษย์ตัวเล็กๆ กลับสามารถก้าวไปสำรวจจักรวาลอันยิ่งใหญ่ได้ ด้วยความสามารถอันน่ามหัศจรรย์ของส่วนประกอบที่สำคัญในร่างกายมนุษย์ นั่นก็คือ “สมอง” สิ่งที่ชักนำให้มนุษย์ก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดนานับประการเพื่อไปสำรวจทั้งโลกและจักรวาล


   
  |  

สนุกกับกิจกรรมค่ายวิทย์-คณิต โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ สสวท.

รัชดา ยาตรา โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัล ประจำปี 2553 ระดับชั้น ป.3 ระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน พ.ศ. 2554 และระดับชั้น ป.6 ระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน พ.ศ. 2554 ที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)


   
reBannerVTR-Thai-125x125   |  

งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 21

ขอเชิญครูและผู้สนใจสมัครเข้าร่วม งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 21 (วทร.21) ระหว่างวันที่ 17 – 20 มกราคม 2556 ภายใต้แนวคิด “มิติใหม่แห่งการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบ เทค บางนา สามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.ismtec2013.org กำหนดการดำเนินงาน 1.กำหนดสอบภาคปฏิบัติ (วิชาวิทยาศาสตร์) วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) 2.การรับเหรียญรางวัล สสวท. ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา และผู้ปกครอง ร่วมงานไม่เกินฝ่ายละ 2 ท่าน เข้าร่วมพิธีมอบเหรียญรางวัล นักเรียน ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค รายละเอียด กำหนดการ 3.การเข้าค่าย – วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 วันที่ […]


   
miso   |  

ประกาศผลผู้ได้รับทุนโอลิมปิกวิชาการฯ ประจำปี 2556

ตามที่ สสวท. และคณะอนุกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนโอลิมปิกวิชาการฯ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียน เพื่อรับทุนโอลิมปิกวิชาการ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อเดินทางไปศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2556 จำนวน 16 คน ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ ดาวน์โหลด  


   
Screen Shot 2556-05-23 at 3.28.54 PM   |  

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมคัดเลือกครั้งที่ 2

ตามที่ สสวท. และคณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2555 – 3 พฤศจิกายน 2555 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 มีรายละเอียดตามวิชาดังต่อไปนี้


   
Screen Shot 2556-05-23 at 3.49.02 PM   |  

ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2556

ตามที่ สสวท. และคณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมคัดเลือกวิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม – 5 เมษายน 2556 และ 17 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2556 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ มีรายชื่อดังต่อไป


   
stemipst-crop   |  

ประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา 4 ช่วงชั้น

                                                                                                               […]


   
  |  

ประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา ช่วงชั้นที่ 3

……………………………                   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษาช่วงชั้นที่ 3 เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ  ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการหลากหลายสาขาของสสวท รวมทั้งนักวิชาการจากสาขาวิทยาศาสตร์มัธยศึกษาตอนต้นด้วย  การประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษาช่วงชั้นที่ 3 ครั้งนี้ มีครูวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและการงานพื้นฐานอาชีพ เข้าร่วมโรงเรียนละ 3 คน จากทั้งหมดจาก 91 โรงเรียนทั่วประเทศ  ภาพบรรยากาศการประชุม    


   
image 4   |  

ประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา ช่วงชั้นที่ 3

                                                                                                              […]


   
exercise_pic1   |  

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 2 บทที่ 1แสงและการเกิดภาพ

ตัวอย่างแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ บทที่ 1 แสงและการเกิดภาพ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


   
STEM LOGO MS office   |  

เปิดศูนย์สะเต็มศึกษา: โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้เร่งพัฒนาหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์เล่ม 5 และ 6 สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


   
IMAG1637   |  

พิจารณากรอบเนื้อหาหนังสือเรียนของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์

ธันวาคม 2554 [Best_Wordpress_Gallery id=”3″ gal_title=”พิจารณากรอบเนื้อหาหนังสือเรียนของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์”]


   
phoca_thumb_m_IMG_0680   |  

พิจารณากรอบเนื้อหาหนังสือเรียนพลังานทดแทนกับการใช้ประโยชน์

ธันวาคม 2554  [Best_Wordpress_Gallery id=”2″ gal_title=”พิจารณากรอบเนื้อหาหนังสือเรียนพลังานทดแทนกับการใช้ประโยชน์”]


   
phoca_thumb_m_IMG_0709   |  

พิจารณากรอบเนื้อหาหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์กับความงาม

ธันวาคม 2554 [Best_Wordpress_Gallery id=”1″ gal_title=”พิจารณากรอบเนื้อหาหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์กับความงาม”]


   
plantwater_lo   |  

ทดสอบครั้งที่ 2

ทดสอบการใส่รายการหน้าแรก


   
  |  

ทดสอบ

สอบย  


   
DSC00852   |  

ตัวอย่างการจัดกิจกรรม สสวท.

หน่วยประสาทสัมผัส


   
DSC03323   |  

ตัวอย่างกิจกรรมของ สสวท.

หน่วยเทียนเข้าพรรษา


   
  |  

การอบรมสร้างวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) สสวท.

สสวท. ร่วมกับ สพฐ. จัดการอบรมสร้างวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) เพิ่มเติม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จำนวน 4 รุ่น ดังนี้ – ภาคกลาง  วันที่ 17-20 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  ถ.สุขุมวิท กรุงเทพ – ภาคเหนือ  วันที่ 24-27 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์  จ.เชียงใหม่ – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  วันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2558  ณ โรงแรมเซ็นทารา จ.อุดรธานี – ภาคใต้  วันที่ 7-10 เมษายน 2558  ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง


   
  |  

ตัวอย่าง PPT กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

PPT เรื่อง แม่เหล็ก


   
  |  

STEM คืออะไร

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง      


   
0_07   |  

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นวิธีการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ศักยภาพของตนเอง


   
DSC08511   |  

ตัวอย่างกิจกรรมของ สสวท.

หน่วยการเปลี่ยนแปลงของสาร(ดินเหนียว)


   
  |  

วิชา วิทยาศาสตร์ ปฐมวัย

เพื่อพัฒนา มาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตร กิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ ตลอดจนบุคคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัย


   
  |  

ใบไม้

ใบไม้มีการเรียงตัวของใบ เส้นใบ ขอบใบและรูปร่างของใบแตกต่างกันไป
รูปร่างของใบไม้


   
activity1   |  

เชิญร่วมงานเสวนาปฐมวัย

เชิญร่วมงานเสวนาปฐมวัย
สสวท. จัดงาน เสวนาวิชาการ “วิทย์-คณิตปฐมวัย สำคัญอย่างไรต่ออนาคตของชาติ”
วันที่ 14 มี.ค.54 นี้ เชิญลงทะเบียน ผ่าน www.ipst.ac.th


   
  |  

การแก้ปัญหา


   
vision   |  

ข่าวด่วนช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณ วิตามินซีช่วยปกป้องร่างกายด้วยการ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพเป็นไม้ผลเขตร้อนซึ่งมีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย

ช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณ วิตามินซีช่วยปกป้องร่างกายด้วยการ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพเป็นไม้ผลเขตร้อนซึ่งมีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย ตระกูลเดียวกับฝรั่ง หว้า ยูคาลิปตัส "ชมพู่" เป็นผลไม้ที่ให้เส้นใยอาหารทั้งชนิดที่ละลายน้ำและไม่ละลายน้ำ ดีต่อระบบขับถ่ายช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล ลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะ ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ และมะเร็งลำไส้ใหญ่ มีวิตามินเอ ช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณ วิตามินซีช่วยปกป้องร่างกายด้วยการ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพ เป็นไม้ผลเขตร้อนซึ่งมีถิ่นกำเนิด ในประเทศอินเดีย ตระกูลเดียวกับฝรั่ง หว้า ยูคาลิปตัส ดอกมีกลิ่นหอมคล้ายกุหลาบ ผลมีรสชาติหวานกรอบ คนไทยจึงนิยมปลูกเป็นไม้มงคลประจำบ้าน


   
  |  

ส่งเสริมการเรียนรู้


   
  |  

กิจกรรมการเรียนรู้


   
  |  

กิจกรรมที่น่าสนใจ

                                                                               กิจกรรมที่น่าสนใจ   


   
  |  

การศึกษาวิทยาศาสตร์


   
  |  

test11

xxx


   
  |  

ความรู้ทั่วไป


   
1   |  

ปลูกปัญญา


   
  |  

การศึกษาไทย

                                            การศึกษาไทย  


   
  |  

**ดาวน์โหลด** หนังสื่อเชิญเข้าร่วมอบรมครู

อาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญเพื่อให้กับทางโรงเรียนต้นสังกัดได้จากลิ้งเบื้องล่างนี้ หนังสือเชิญร่วมอบรมครู


   
  |  

**ดาวน์โหลด** กำหนดการและโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี ๒๕๕๘

1) กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศสำหรับนักเรียนที่ไม่เน้นวิทย์ – กำหนดการอบรม พื้นฐาน 2) กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศรายวิชาเพิ่มเติม       2.1 ) กำหนดการอบรม บรรยากาศ       2.2) กำหนดการอบรม ธรณีวิทยา       2.3) กำหนดการอบรม ดาราศาสตร์


   
  |  

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี ๒๕๕๘

          สาขาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๔ หลักสูตร หลักสูตรละ ๕๐ คน โดยเก็บค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ ๓,๕๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารกลางวัน อาหารว่าง ๒ มื้อ เอกสาร และสื่อประกอบการเรียนที่จำเป็น ส่วนค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้เบิกจากต้นสังกัด ทั้งนี้การอบรมจะเปิดรับสมัครทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ipst.ac.th หรือ http://earthscience.ipst.ac.th หรือติดต่อสอบถามที่นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ศิริ สาขาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ โทร. ๐ ๒๓๙๒ ๔๐๒๑ ต่อ ๑๑๓๕ โทรสาร ๐ ๒๗๑๒ ๓๖๐๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ bchan@ipst.ac.th


   
กระบวนการเกิดลูกเห็บ   |  

แผนภาพกระบวนการเกิดลูกเห็บ


   
  |  

กำเนิดบรรยากาศ


   
  |  

แสงอาทิตย์ทำมุมตกกระทบทำมุมแตกต่างกัน


   
วิวัฒนาการของบรรยากาศ   |  

วิวัฒนาการของบรรยากาศ

อากาศที่อยู่รอบตัวเราประกอบด้วยแก๊สต่าง ๆ รวมถึงออกซิเจนที่เราใช้ในการหายใจ อากาศทั้งหมดจะมีแก๊สไนโตรเจนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 78 เปอร์เซ็นต์ แก๊สออกซิเจนอยู่ประมาณ 21 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือจะเป็นแก๊สอื่น ๆ แก๊สต่าง ๆ เหล่านี้มีวิวัฒนาการตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาซึ่งในทางธรณีวิทยาเรียกว่า ธรณีกาล  (รูปที่ 2) ในยุคเริ่มแรก หรือพรีแคมเบรียน เมื่อประมาณ 4.7 พันล้านปีบรรยากาศเป็นเพียงชั้นบาง ๆ ที่ห่อหุ้มด้วยแก๊สไฮโดรเจน (H2) และแก๊สเฉื่อย เช่น ฮีเลียม (He) อาร์กอน (Ar) นีออน (Ne) และคริปตอน (cr) เท่านั้น โดยแก๊สไฮโดรเจนและแก๊สฮีเลียมถูกปล่อยออกมาจากการดวงอาทิตย์หรือที่เรียกว่า “พายุสุริยะ” นั่นเอง


   
Capture   |  

ผังมโนทัศน์ดาวฤกษ์และเอกภพ

    ผังมโนทัศน์ดาวฤกษ์และเอกภพ


   
moon   |  

เรื่องที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับดวงจันทร์ ตอนที่1

แสงสว่างสุกใสของดวงจันทร์เต็มดวงที่สะท้อนมายังโลก ช่างสวยงามและดึงดูดใจยิ่งนัก  เราทราบกันดีว่า ดวงจันทร์เต็มดวง (full moon) เกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์อยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับโลกและดวงอาทิตย์ (ดู ภาพ 1.1) ซึ่งทำให้หน้าของดวงจันทร์สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์ได้ทั้งหมด คุณอาจคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดา แต่แท้จริงแล้วดวงจันทร์ซ่อนความลับเอาไว้มากมายที่คุณอาจไม่เคยรู้  มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง           หมายเหตุ  ภาพไม่เป็นไปตามสัดส่วนจริง ภาพ 1.1  ตำแหน่งที่เกิดดวงจันทร์เต็มดวง ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดวงจันทร์หันด้านสว่างมาทางโลกทั้งหมด เพราะดวงจันทร์อยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ โดยมีโลกอยู่ตรงกลาง


   
บทความเกมวัฏจักรหิน   |  

บทความเกมวัฏจักรหิน

หินที่ปรากฏอยู่บนพื้นผิวโลกทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร มีกระบวนการ เกิดหมุนเวียนเป็นวัฏจักร หินอัคนีเกิดจากกระบวนการเย็นตัวของหินหนืด เมื่อหินหนืดแทรกดันตัวขึ้นสู่ผิว โลก หินตะกอนเกิดจากกระบวนการผุพัง กัดกร่อน สะสมตัว และกลายเป็นหินตะกอน หินแปรเกิดจาก กระบวนการแปรสภาพอันเนื่องมาจากความร้อน และความดันใต้ผิวโลก หินต่างๆที่เราพบเห็นตามธรรมชาติ มีลักษณะอย่างไร และเกิดเป็นวัฏจักรหินได้อย่างไร  


   
ภาพ1 genetics misconception   |  

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับพันธุศาสตร์

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ (misconception) ที่พบบ่อยในชั้นเรียน


   
  |  

มารู้จักเห็ดร่างแห หรือเห็ดเยื่อไผ่กันเถอะ (บทความเดือนกันยายน 57)

เขียนโดย นางสาววิลาส รัตนานุกูล


   
apple   |  

มองโลกผ่านตา(บอดสี) (บทความเดือนสิงหาคม 57)

ดร. ปารวีร์ เล็กประเสริฐ นักวิชาการสาขาชีววิทยา


   
  |  

รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้และทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยา ปี 2558

สาขาชีววิทยา สสวท. มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้และทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยาในหนังสือเรียนรายวิชา เพิ่มเติมชีววิทยา เล่ม 3 และเล่ม 4 เพื่อให้ครูผู้สอนได้เพิ่มพูนทักษะปฏิบัติการด้านต่างๆ และสร้างความมั่นใจแก่ครูผู้สอนในการสอนปฏิบัติการแก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่  1 ระหว่างวันที่ 23-25 มี.ค. 2558  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-10 มิ.ย. 2558 มี 2 หัวข้อ ได้แก่  1.  เพิ่มพูนความรู้และทักษะปฏิบัติการในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เล่ม 3 (พืช)  2. เพิ่มพูนความรู้และทักษะปฏิบัติการในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เล่ม 4 (พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ)ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมการอบรมและรายละเอียดกำหนดการอบรมได้ที่นี่        download ใบสมัครและกำหนดการ หรือ  downloadหนังสือนำเรื่อง สามารถส่งสำเนาหลักฐานใบสมัคร และหลักฐานการโอนเงิน ได้ที่ 1. E-mail: pwein@ipst.ac.th  หรือ shong@ipst.ac.th   หรือ 2. Fax:    02-3922562 รับสมัครเข้ารับการอบรม […]


   
  |  

การประกวดสื่อโปสเตอร์จุลชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

           ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ British Mycological Society (BMS) และ Microbiology in Schools Advisory Committee (MiSAC) ประเทศสหราชอาณาจักร ได้จัดให้มีการประกวดสื่อโปสเตอร์จุลชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น บัดนี้คณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อโปสเตอร์จุลชีววิทยาได้พิจารณาตัดสินผลการประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ดังนี้      


   
1   |  

ไรโซเบียม

ไรโซเบียมเป็นกลุ่มของแบคทีเรียแกรมลบ เป็นโพรทีโอแบคทีเรีย (proteobacteria) มีรูปร่างเป็นท่อน ไม่สร้างสปอร์ อาจพบการสะสมของแกรนูลสารประกอบคาร์บอน poly-hydroxybutyrate (PHB) ภายในเซลล์


   
bio2557   |  

การใช้สารสังเคราะห์ที่มีสมบัติคล้ายเอทิลีนบ่มผลไม้

เคยสังเกตหรือไม่ว่ามะม่วงที่ออกผลอยู่ที่ต้น ผลจะสุกไม่พร้อมกัน แต่ทำไมมะม่วงของเกษตรกรถึงได้มีผลมะม่วงสุกพร้อมกันจำนวนมากออกมาจำหน่ายได้ กล้วยเองก็เช่นเดียวกัน


   
wavelength01   |  

กิจกรรมการตรวจสอบการดูดกลืนแสงโดยใช้อุปกรณ์การดูดกลืนแสงอย่างง่าย

ในสมัยที่ผู้เขียนยังเป็นเด็กตัวเล็กๆ เรียนระดับชั้นประถมศึกษา เคยมีคำถามค้างคาใจเกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์ที่เราเรียกว่า “พืช” อยู่หลายประการ อาทิ


   
  |  

ประมวลภาพถ่ายงาน Mycology poster awarding ceremony at IMC10

 ประมวลภาพถ่ายงาน Mycology poster awarding ceremony at IMC10


   
57-5-1   |  

โพรโทพลาสต์ของพืช

การศึกษาวิจัยทางด้านโพรโทพลาสต์ของพืชนับว่ามีประโยชน์มากทั้งในเรื่องของการศึกษาเรื่องกลไกการนำสิ่งต่าง ๆ เข้าสู่เซลล์ กระบวนการสร้างผนังเซลล์และการพอกของสารต่าง ๆ เช่น เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และเพกทิน


   
vtr-22-conference   |  

หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน วทร.22

    ขอเชิญเข้าร่วมงานงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน  ครั้งที่ 22 (วทร.22) ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา   หนังสือเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นศูนย์สะเต็มศึกษา    จำนวนการดาวน์โหลด ครั้ง หนังสือเชิญศึกษานิเทศก์   จำนวนการดาวน์โหลด ครั้ง หนังสือเชิญครูพี่เลี้ยงวิชาการสะเต็มศึกษาและครูที่รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสะเต็มศึกษา   จำนวนการดาวน์โหลด ครั้ง           Link : http://econference.sut.ac.th/scimath22/


   
  |  

ประชุมปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำทางวิชาการด้านสะเต็มศึกษา ในสังกัด สช.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็น ผู้นำทางวิชาการด้านสะเต็มศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2558   ณ  โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ  โดยมีผู้บริหารสังกัด สช. เข้ารับการอบรม 118 คน คณะกรรมการผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา “ลำบากแค่ไหน กลไกช่วยได้”   กิจกรรม Learning Walk                 ผช.ผอ.กัญณัฏฐ์ สวัสดิ์สว่าง   บรรยายแผนการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา สังกัด สช.


   
ภาพรวม03   |  

ครูที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็มศึกษาร่วมนำเสนอผลงานในงาน ISMTEC 2014

ครูที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็มศึกษา (Thailand STEM Teacher awards) จำนวน 11 ท่าน ร่วมนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการ The International Science, Mathematics and Technology Education Conference หรือ ISMTEC 2014 ซึ่งเป็นการประชุมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2557 ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา นางณัฐธีวรรณ ลิมป์ไตรรัตน์ วิชาฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางณัฐภัสสร  เหล่าเนตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นายทวี  มุสิกะ วิชาเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางรัตนา  ชิดชอบ นางชวนชื่น  มลิลา  วิชาเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา นายกฤษขจร  ศรีถาวร วิชาเทคโนโลยี […]


   
  |  

หนังสือชี้แจงและขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์

สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวนการดาวน์โหลด ครั้ง สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวนการดาวน์โหลด ครั้ง


   
pisalogo   |  

สสวท. ร่วมมือกับ สพฐ. เปิดตัวระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ใช้งานได้ฟรี !

สสวท. ร่วมมือกับ สพฐ. ยกระดับผลการประมิน PISA พัฒนา “ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA” ซึ่งบรรจุข้อสอบคณิตศาสตร์ ข้อสอบวิทยาศาสตร์ และข้อสอบการอ่าน ให้นักเรียน ครู และผู้สนใจ เข้าไปใช้งานได้ ผ่านเว็บไซต์ http://pisaitems.ipst.ac.th และ http://learningspace.ipst.ac.th เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ตามที่ สสวท. ทำหน้าที่เป็นศูนย์แห่งชาติรับผิดชอบดำเนินการศึกษาวิจัยโครงการประเมินผล นักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA (Programme for International Student Assessment) ร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) นั้น สสวท. เล็งเห็นประโยชน์ของการเผยแพร่ข้อสอบที่ใช้ในการประเมินของ PISA ซึ่งทาง OECD เ ป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ และอนุญาตให้เผยแพร่ข้อสอบได้บางส่วน […]


   
2014-08-15 13.54.38   |  

รายชื่อวิทยากรและผู้ผ่านการอบรมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโครงการพระราชดำริฯ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูผู้สอน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ    


   
23628   |  

สสวท. ลงนามMOU กับ สช.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เรื่อง “การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในสังกัด สช. ตามแนวทางสะเต็มศึกษาประเทศไทย (STEM Education Thailand)” เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร    


   
10606173_868113526540937_1850268402171685263_n   |  

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา จากงานประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา เมื่อวันที่ 13 – 21 ตุลาคม 2557  ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ ดาวน์โหลด “รักษ์คอมพิวเตอร์” คลิ๊กที่นี่   ดาวน์โหลด “นักโภชนาการน้อย”  คลิ๊กที่นี่ ดาวน์โหลด “ศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอกทาง” คลิ๊กที่นี่     ดาวน์โหลด “ลำบากแค่ไหน กลไกช่วยได้” คลิ๊กที่นี่     ดาวน์โหลด “สว่างไสวด้วยสายน้ำ” คลิ๊กที่นี่ ดาวน์โหลด “ถุงประคบร้อน” คลิ๊กที่นี่          


   
10734242_868078023211154_7198641954801199355_n   |  

งานประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)   จัดประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา ให้กับโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา จำนวน ๙๑ โรงเรียน  โดยมีกิจกรรมบูรณาการ ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และความรู้ด้านคณิตศาสตร์ เพื่อเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตรวมทั้งเพื่อให้สามารถพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต การจัดประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์   เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพครูผู้นำจากโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน นวัตกรรม สะเต็มศึกษา ของ สสวท. โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 การอบรมครูผู้นำสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1-2 รุ่นที่ 2 การอบรมครูผู้นำสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วงชั้นที่ 3 รุ่นที่ 3 การอบรมครูผู้นำสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงชั้นที่ 4 เมื่อวันที่ 13-21 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ สามารถเข้าชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่ ภาพกิจกรรมช่วงชั้นที่ 1 – 2   […]


   
ติดตามผล จ.น่าน   |  

ติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จังหวัดน่าน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ เขตพื้นที่การศึกษาน่านร เขต 2 จัดประชุมปฏิบัติการให้การอบรมครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 27-29สิงหาคม 2557 ณ ณ โรงแรมอูปแก้ว รีสอร์ท จังหวัดน่าน                            


   
GLOBE - Climate Change Education Cover-01   |  

International Conference on Southeast Asian Weather and Climate 2013

โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด ครั้ง)


   
2014   |  

GLOBE STAR2014

ผลงานศึกษาแพลงค์ตอนแสมสาร คว้าแชมป์งานวิจัยวิทย์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งจากโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2557 ในงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาปริมาณแพลงค์ตอนพืชสกุลเด่น บริเวณแหลมแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี” และขอแสดงความยินดีดกับนักเรียนจากโรงเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ งานวิจัย เรื่อง ผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์ต่อความหลากหลายของแพลงค์ตอนสัตว์และคุณภาพน้ำในแม่น้ำมูล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ งานวิจัย เรื่อง ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาของใบหูกวาง รางวัลชมเชย             โรงเรียนดอนจานวิทยาคม งานวิจัย เรื่อง การศึกษาปัจจัยแวดล้อมของเชื้อรา Beauveria Bassiana ที่มีผลต่อการตายของแมลงวัน โรงเรียนกระแชงวิทยา งานวิจัย เรื่อง การบำบัดน้ำสีย้อมโดยกระบวนการโฟโต้คะตะลิสต์ร่วมกับการดูดซับ รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่ายอดเยี่ยม   โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) งานวิจัย เรื่อง […]


   
2013   |  

GLOBE STAR2013

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม    ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ที่ไปคว้ารางวัลโปสเตอร์ดีเด่นอันดับที่ 2 ในการประกวด 2nd Annual Student Research Exhibition and 17th GLOBE Annual Partner Meeting 2013, August 12-16, Maryland, USA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ประจำปี 2556   ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ประจำปี 2556 โดยโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้มีโอกาสไปร่วมนำเสนองานวิจัยในงาน 17th GLOBE Annual Partner Meeting ระหว่างวันที่ 12-16 สิงหาคม 2556 ณ The Marriott Inn & Conference Center, University of Maryland University College, and NASA Goddard […]


   
40-1   |  

Newsletter from GIO, September 2014

26 September 2014 Hello Everyone,   Greetings from the GLOBE Implementation Office (GIO) in Boulder, Colorado. This is the first of my “Letters to the Community” and is being sent to everyone on the GLOBE mailing list. It replaces the mid-month News Brief, delivering the news in what I hope you will find to be […]


   
39   |  

Third Annual GLOBE Calendar Art Competition

It’s time for our third annual student art competition! To illustrate the 2015 GLOBE calendar, the theme is See Globally, Act Locally: How GLOBE Connects to Earth Observing Satellites. We invite GLOBE students to submit original art that demonstrates the benefits of Earth observing satellite missions to their school and/or community.         […]


   
38-1   |  

September 2014 GLOBE News Brief

September 2014 GLOBE News Brief Video of the Week Images from the 2014 GLOBE Learning Expedition More than 300 participants from 29 countries attended the GLOBE Learning Expedition and 18th Annual Partner Meeting, held in New Delhi, India, from 3-8 August. See the video slideshow by clicking here or on the image above.  NEWS GLOBE […]


   
  |  

RSS – GLOBE News

http://www.globe.gov/home/rss/news


   
37-7   |  

July 2014 GLOBE News Brief

  July 2014 GLOBE News Brief Image of the Week El Nino’s Complex Link to the Monsoon The monsoon in India is sure to be a topic of conversation among participants of the GLOBE Learning Expedition (GLE) in New Delhi next month. The latest prediction from JAMSTEC (Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), which […]


   
  |  

GLOBAL LEARNING EXPEDITION2014

Dear All, We send you our greetings. We hosted GLOBAL LEARNING EXPEDITION in New Delhi during August 3-8, 2014. More than 320 participants from 32 countries participated in this event. This was great event with lot of science, education, participation and fun. The report and photographs will be loaded at the GLOBE website: www.globe.gov This […]


   
34-1   |  

Countdown to the GLOBE Learning Expedition 2014

Mid-June 2014 GLOBE News Brief Image of the Week   Solar lighting through Lighting a Billion Lives has changed the lives of students in hundreds of un-electrified villages in India. For these students, studying is no longer a struggle as they are able to do so with better illumination and without harmful C02 emissions. Dr. […]


   
titlepisalike_57   |  

การเผยแพร่ข้อสอบ PISA-Like ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่ สสวท. ได้พัฒนาขึ้น

สสวท. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของเยาวชนไทยให้มีระดับสูงขึ้นทัดเทียมกับนานาชาติ และเพื่อยกระดับผลการประเมินดังกล่าว จึงได้พัฒนาข้อสอบประเมินการรู้เรื่อง (Literacy) ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของผู้เรียนตามแนวทาง PISA


   
  |  

กระบวนการพัฒนาข้อสอบวัดจิตวิทยาศาสตร์

จิตวิทยาศาสตร์เป็นคุณลักษณะที่มีการพัฒนาขึ้นในตัวผู้เรียนจากการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีลักษณะของการเป็นผู้ใฝ่รู้ในวิทยาศาสตร์สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการคิดตัดสินใจ การค้นคว้าหาความรู้ การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน


   
metacognition1   |  

กระบวนการพัฒนาข้อสอบวัด Metacognition

Metacognition หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่มีต่อกระบวนการคิดของตนเอง รู้ว่าอะไรที่เหมาะสมกับตนเองในการเรียนรู้


   
CRcover   |  

กระบวนการพัฒนาข้อสอบเขียนตอบ

ข้อสอบแบบเขียนตอบเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้ความสามารถ ความคิดระดับสูง การนำความรู้และทักษะกระบวนการไปใช้ การสร้างข้อสอบแบบเขียนตอบในลักษณะดังกล่าว มีหลักการดังนี้


   
exam1   |  

กระบวนการพัฒนาข้อสอบเลือกตอบ

กระบวนการสร้างข้อสอบจะทำให้ได้ข้อสอบที่มีคุณภาพสามารถสะท้อนผลของการจัดการศึกษาและผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การกำหนดกรอบการประเมิน   2. การสร้างข้อสอบ   3. การพิจารณาและปรับปรุงข้อสอบ   4. การทดลองใช้ข้อสอบ


   
sciencebookcriteria_page_01   |  

เกณฑ์การประเมินหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์

ดาวโหลดจำนวน ครั้ง


   
mathbookcriteria_page_01   |  

เกณฑ์การประเมินหนังสือเรียนคณิตศาสตร์

ดาวโหลดจำนวน ครั้ง 


   
science_lab_cover_s   |  

คู่มือการจัดการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ดาวโหลดจำนวน  ครั้ง


   
science_teacher   |  

มาตรฐานครูวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดาวโหลดจำนวน  ครั้ง


   
math_teacher   |  

มาตรฐานครูคณิตศาสตร์

  ดาวโหลดจำนวน  ครั้ง


   
  |  

การสื่อสารสองทางในโปรแกรมช่วยสอนคณิตศาสตร์ โดย Colette Laborde

การสื่อสารสองทางในโปรแกรมช่วยสอนคณิตศาสตร์สำคัญอย่างไรน้า


   
  |  

- -“

awesrdtu


   
prob   |  

สนุกกับความน่าจะเป็น – เรียนๆ เล่น ๆ อย่างสะเต็มศึกษา โดย ดร. อลงกต ใหม่ด้วง

สอนความน่าจะเป็นอย่างสะเต็มศึกษา


   
scimath   |  

ทดสอบ

ครูหลายท่านคงทราบดีแล้วว่าการจีดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


   
  |  

dd test

dddddfgjsurheurhsjfgilaajrgfiaebgfjebgfihfhwdfhhffhwoeafhhrfhaehrgkhguowhrfsghawhfowehfjk 04-แบบสัมภาษณ์นักเรียนที่อุบล


   
pye2   |  

ภาพ ดร หนุ่มเครางามมาดสุดแมน

ดร หนุ่มผู้สร้างความฮือฮา


   
  |  

รูปสวย

สวยๆๆๆๆๆๆ


   
  |  

tt

tttttttttttttttttttttttt


   
header_02   |  

ทดสอบภาพกิจกรรม

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก


   
pye   |  

สาว ๆ สสวท ฮือฮา ดร หนุ่มสาขาคณิตศาสตร์กลับจากฝรั่งเศสด้วยมาดสุดเข้ม!!!

สะเทือนวงการหนุ่มหล่อ สสวท. เมื่อ ดร หนุ่มจากสาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น กลับจากการทำวิจัย post doctor จากฝรั่งเศสด้วยมาดสุดอินเตอร์ จนจำแทบไม่ได้กันเลยทีเดียว แถมยังนำเทรนด์การไว้หนวดเคราแบบมาดแมนที่หนุ่ม ๆ ทั้งหลายต้องไว้ตามให้ทันเทรนด์!


   
การต่ออุปกรณ์ทดแทนการแยกสารละลายด้วยกระแสไฟฟ้า   |  

อุปกรณ์ทดแทน เรื่องการแยกสารละลายด้วยกระแสไฟฟ้า

ในการทดลองแยกสารละลายด้วยกระแสไฟฟ้า บางครั้งอาจหาอุปกรณ์ในการทดลองได้ยาก เช่น หลอดแก้วสามทางรูปตัวยู แต่ก็สามารถสร้างอุปกรณ์ทดแทนได้ โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด  (ดาวน์โหลด  ครั้ง)


   
14   |  

Active Learning : การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ครูหลายท่านคงทราบดีแล้วว่าการจีดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นอกจากครูจะจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้แล้ว ครูควรจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะดังนี้


   
mg   |  

บทที่ 8 แมกนีเซียม

    โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด ครั้ง)


   
iron   |  

บทที่ 7 เหล็ก

    โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด ครั้ง)


   
zinc   |  

บทที่ 6 สังกะสี

  โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด ครั้ง)


   
silver   |  

บทที่ 5 เงิน

    โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด ครั้ง)


   
3 silicon   |  

บทที่ 4 ซิลิคอน

    โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด ครั้ง)


   
titanium   |  

บทที่ 3 ไทเทเนียม

    โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด ครั้ง)


   
3 tong   |  

บทที่ 2 ทองคำ

    โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด ครั้ง)


   
2 cabon   |  

บทที่ 1 คาร์บอน

  โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด ครั้ง)


   
sc_n[1]   |  

ดาวน์โหลด แบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ดาวน์โหลด แบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


   
cond   |  

การประชุมวิชาการ“การศึกษาไทยเพื่ออนาคต (CTEF2014)”

ขอเชิญร่วมประชุมสัมนาวิชาการ


   
สื่อ2   |  

สื่อการสอน

สื่อประกอบหนังสือเรียน และคู่มือครู


   
new8   |  

หนังสือออกใหม่ รายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑


   
10   |  

ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศประจำปี 2014

ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศประจำปี 2014 (IOI2014) อย่างเป็นทางการ ทีมไทยได้สองเหรียญทอง สองเหรียญทองแดง ดังนี้


   
9   |  

ร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้แทนนักเรียนไทย ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก

ร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้แทนนักเรียนไทย 4 คน ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ในวันที่ 13-20 กรกฎาคม 2557 ณ เมืองไทเป ประเทศใต้หวัน


   
8   |  

เกียรติบัตรการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนไทย 2557

ตามที่ สสวท. ร่วมกับชมรมครูหุ่นยนต์ไทย ได้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014″ เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2557 นั้น


   
8   |  

ขอเชิญร่วมพิจารณา และให้ข้อคิดเห็นต่อ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ออกแบบและเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุงใหม่ (ฉบับร่าง)

สสวท. ขอเชิญชวน ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ แสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะต่อกรอบหลักสูตรและคู่มือการใช้หลัก สูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ออกแบบและเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุงใหม่


   
PosterDpst56_m3M   |  

การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุน พสวท

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครนักเรียน ม. 3


   
6   |  

ปิดรับสมัครครูเข้ารับอบรมการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ปิดรับสมัครครูเข้าอบรมการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์


   
OLYMPUS DIGITAL CAMERA   |  

การสะท้อนและการหักเหของแสง

การสะท้อนและการหักเหของแสงคืออะไร และเกิดขึ้นเมื่อไร สามารถหาคำตอบได้จากบทความนี้


   
Warer Balloon Feature   |  

การแตกของลูกโป่งที่บรรจุน้ำ [ภาพถ่าย]

รวมภาพการแตกของลูกโป่งที่บรรจุน้ำผสมกับสีย้อมผ้าด้วยกล้องความเร็วสูง


   
virtual_lab_feature   |  

สื่อการทดลองเสมือนจริง (Virtual Experiment)

จากการศึกษาสภาพการเรียนการสอนในปัจจุบัน พบว่าปัญหาส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในปัจจุบัน ก็คือ นักเรียนไม่ได้ทำการทดลองเนื่องมาจากการขาดแคลนอุปกรณ์การทดลอง การมีอุปกรณ์การทดลองแต่ไม่สามารถใช้งานได้ หรือมีไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน เชิญอ่านบทความได้ โดยเข้าไปดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือ (ถ้าใช้เวลาโหลดนาน) คลิกที่รูปภาพ       


   
higgs_disc_main   |  

รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ปี ค.ศ. 2013 สิ่งสำคัญที่สุดคือ ความสำเร็จ

นักปีนเขาสองคน ได้ปีนขึ้นมาถึงยอดเขาเอเวอเรสต์ ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก พวกเขาต้องการบันทึกภาพความสำเร็จนี้เอาไว้ แต่กล้องที่พวกเขามี สามารถบันทึกภาพไว้ได้เพียงภาพเดียวเท่านั้น เพราะแบตเตอรี่ใกล้หมดเต็มที ใครจะเป็นคนถ่ายภาพ ใครจะเป็นคนแสดงท่าดีใจให้อีกคนถ่าย  เชิญอ่านบทความได้ โดยเข้าไปดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือ (ถ้าใช้เวลาโหลดนาน) คลิกที่รูปภาพ       


   
wittaya_feature   |  

ฟิสิกส์กับการขับเคลื่อน ทุกองคาพยพให้สังคมไทย เป็นอารยสังคม

กระผมได้นำเสนอความเป็นราชาแห่งวิทยาศาสตร์ของฟิสิกส์ และเรียกร้องชักชวนเพื่อนคุณครูให้ช่วยกันนำฟิสิกส์หวนคืนสู่บัลลังก์ แต่เพื่อนคุณครูวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศรวมทั้งกระผมก็ยอมรับโดยข้อเท็จจริง ที่ปรากฏว่าตามโครงสร้างของแนวความคิดหลักของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ การเกิดความสนใจอย่างใหญ่หลวงและรวดเร็วใน “ปรัชญาการทดลอง” ที่เกิดขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 17 นั้นมีประวัติมาจากการหันหลังไปสนใจผลงานของนักปฏิบัติที่มีความคิดปราดเปรื่องทั้งหลายในอดีตไม่ใช่นักพูดจากสถานการณ์  เชิญอ่านบทความได้ โดยเข้าไปดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือ (ถ้าใช้เวลาโหลดนาน) คลิกที่รูปภาพ       


   
spring_feature   |  

Misconceptual Physics เรื่อง การหาระยะยุบของสปริง จากการปล่อยตกของมวลในแนวดิ่ง

จากสถานการณ์ สปริงตั้งอยู่ในแนวดิ่ง มีค่านิจสปริงเป็น k N/m ปล่อยก้อนมวล m จากระยะสูง h วัดจากปลายด้านบนของสปริงก้อนมวล m ตกลงที่ปลายสปริงและอัดสปริงลงไป อยากทราบระยะยุบสูงสุดของสปริง เชิญอ่านบทความได้ โดยเข้าไปดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือ (ถ้าใช้เวลาโหลดนาน) คลิกที่รูปภาพ       


   
Milikan_oildrop_feature   |  

การทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกน

เชิญศึกษาเกี่ยวกับ "การทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกน" จากแอนิเมชันแบบมีปฏิสัมพันธ์ คลิกที่ภาพเพื่อเข้าศึกษาเรียนรู้


   
ticker_timer_feature   |  

เครื่องเคาะสัญญาณเวลา

เชิญศึกษาเกี่ยวกับ "เครื่องเคาะสัญญาณเวลา" จากแอนิเมชันแบบมีปฏิสัมพันธ์ คลิกที่ภาพเพื่อเข้าศึกษาเรียนรู้


   
  |  

test


   
STEM_LOGO   |  

นักวิชาการ ฟิสิกส์ สสวท. ร่วมเปิดศูนย์สะเต็มศึกษา ภาคใต้ตอนล่าง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เล็งเห็นความจำเป็นในการเร่งพัฒนาคน มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ( SCIENCE  TECHNOLOGY  ENGINEERING MATHEMATICS ) ให้เกิดขึ้นทุกระดับชั้น เพื่อให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ จึงดำเนินการจัดตั้งศูนย์สะเต็มศึกษาภาค 13 ศูนย์ทั่วประเทศ ซึ่งโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเป็นศูนย์ภาคใต้ตอนล่างรับผิดชอบ 6 จังหวัด ได้แก่ ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต สตูล และสงขลา โดยมี ดร.พิมพ์มาส รังสรรค์สฤษดิ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เป็นประธานศูนย์ฯ   ซึ่งในวันที่ 27 พ.ย. 2557 นายพิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการสภาการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ในมีพิธีเปิดศูนย์สะเต็มภาคใต้ตอนล่าง และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคใต้ตอนล่าง และโรงเรียนในเครือทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ 1. โรงเรียนควนเนียงวิทยา 2.โรงเรียนเทพา 3.โรงเรียนอนุบาลสงขลา 4.โรงเรียนกำแพงสงขลา 5.โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม […]


   
facebook_like_logo2   |  

เชิญคลิก Like ที่ Facebook Fanpage ของฟิสิกส์ ม. ปลาย สสวท.

เชิญคลิก Like ที่หน้า Facebook Fanpage ของ ฟิสิกส์ ม.ปลาย สสวท. เพื่อติดตามข่าวสาร สื่อการเรียนรู้ และ ผลงานต่าง ๆ จาก นักวิชาการ ฟิสิกส์ สสวท. โดยเข้าไปได้ที่ลิงค์  https://www.facebook.com/physics.ipst  หรือ คลิกที่รูปด้านล่าง


   
physics_shelf_frontpage   |  

E-Book ฟิสิกส์ สสวท. พร้อมให้บริการ

เชิญทุกท่านเข้าใช้ E-Book ฟิสิกส์ สสวท. ได้แล้ว วันนี้ คลิกได้ที่นี่ หรือ ที่รูปด้านล่าง     


   
ทุกกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทุน/การแข่งขัน ติดต่อเราผลตัวกรองด้วย….

Filter Result by….Subject เรื่องWorks and Services
    ผลงานและบริการGrade ระดับชั้นอนุบาล-ป.6
ม.ต้น
ม.ปลาย

 
  |  

The 10th Science Film Festival 2014

The 10th Science Film Festival 2014 The 10th Science Film Festival 2014 in Thailand has been officially opened by Deputy Minister of Education (Lieutenant General Surachet Chaiwong) at Esplanade Cineplex, Bangkok on Thursday, November 13, 2014. The highlight of the Opening Ceremony was the Screening of the Film “More Than Honey”, a 2012 Swiss documentary […]


   
  |  

ประกาศย้ายสำนักงานหนังสือเดินทาง 24 พ.ย.2557


   
  |  

ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ศรีลังกา ดูงานการใช้สื่อออนไลน์พัฒนาการเรียนการสอน

นางพรพรรณ ไวทยางกูร (ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และคณะผู้บริหารจากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศศรีลังกาศึกษาดูงาน การใช้ e-textbook program และปัญหาการใช้งานของ e-book ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สสวท. เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557  


   
  |  

สสวท. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้วยศิลปะ”

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย และมูลนิธิชมรมไทย-อิสราเอล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้วยศิลปะ” เพื่อเสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ศิลปะในการสื่อสาร ให้นักวิชาการและพนักงาน สสวท. รวมทั้งคุณครูและผู้ที่สนใจ โดยมี คุณฆาน็อค พิเวน (Mr.Hanoch Piven) ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะจากอิสราเอล เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท. เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557


   
  |  

สสวท.พัฒนาความรู้นักวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ STEAM Education

  นางสาวรวิวรรณ เทนอิสสระ (แถวหน้า ที่ห้าจากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อํานวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ต้อนรับและขอบคุณ Dr. Ja-ok Ku (แถวหน้า ที่เจ็ดจากขวา) และ Dr. Hyung Mi Joo (แถวหน้า ที่สี่จากซ้าย) ผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันหลักสูตรและการประเมิน สาธารณรัฐเกาหลี (Korea Institute for Curriculum and Evaluation : KICE) วิทยากรให้การบรรยายพิเศษ หัวข้อ องค์ประกอบการจัดกิจกรรมและการออกแบบการจัดการเรียนการสอนด้าน STEAM Education (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics Education) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้นักวิชาการ เมื่อวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท. กรุงเทพมหานคร


   
  |  

โครงการ Hawaii-Thailand-Laos STEM Education Project

โครงการ Hawaii-Thailand-Laos STEM Education Project เป็นโครงการทดลองใช้หลักสูตรพลังงานทดแทน  จัดขึ้นโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ Office of Naval Research (ONR) มลรัฐฮาวาย  สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และ Maui Economic Development Board (MEBD) โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจพลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานหมุนเวียน โดยจะเน้นพลังงานจากธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และสร้างพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวพลังงานทดแทนให้แก่เด็กผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ เซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์  การสำรวจการใช้พลังงาน เป็นต้น การดำเนินงานโครงการ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ STEM Education in Energy ด้านการอนุรักษ์พลังงาน  โดยใช้หลักสูตรพลังงานทดแทนของฮาวายเป็นหลักสูตรต้นแบบ  มีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ครู และบุคลากรการศึกษาจากประเทศลาว สหรัฐอเมริกา และไทย โรงเรียนในไทยที่เข้าร่วมโครงการ  4 โรงเรียน คือ โรงเรียนลำปางกัลยาณี […]


   
  |  

โครงการทุน Super Premium

ทุนหลักสูตร Super Premium เป็นทุนในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (สควค.) ระยะที่ 3 มีเป้าหมายที่จะมอบทุนจำนวนปีละ 180 ทุน เพื่อผลิตครูผู้มีความสามารถพิเศษระดับปริญญาโททางการศึกษา ที่มุ่งเน้นการสร้างครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน ผู้รับทุนกลุ่มนี้จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการให้สอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล 500 โรงเรียน หรือในโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน (English Program: EP) ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมทั้งได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เมื่อรับราชการครบ 2 ปีจะได้รับทุนไปฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ 1 ปี ครูสควค.ในหลักสูตร Super Premium นี้ นอกจากต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม และใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าหาความรู้ในการเจรจาความร่วมมือกับโรงเรียนชั้นนำของนานาชาติแล้ว ยังต้องเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงและมีความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาดีเยี่ยมอีกด้วย ในการนี้  สสวท.ได้พัฒนากรอบหลักสูตรสำหรับการฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศของผู้รับทุน Super Premium   และได้เจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรในโครงการ สควค. ระยะที่ 3 นี้ อาทิ University […]


   
  |  

ลิงค์เว็บไซต์สถานทูตในประเทศไทย

 The Australian Embassy ( http://www.austembassy.or.th/ )  The Canadian Embassy ( http://www.dfait-maeci.gc.ca/bangkok/ )  The Embassy of the Republic of Chile ( http://www.chile-thai.com/ )  The Embassy of the People's Republic of China ( http://www.chinaembassy.or.th )  The Embassy of the Republic of Croatia ( http://www.croatemb.or.id/)  The Embassy of the Czech Republic ( http://www.mfa.cz/bangkok )  The Royal Danish Embassy ( http://www.denmark-embassy.or.th )  The Embassy of France ( http://www.france.or.th )  The Embassy of the Federal […]


   
  |  

Call for Papers of SEAMEO Congress 21-22 October 2014, Imperial Queen’s Park Hotel, Bangkok, Thailand

From 21-22 October 2014 in Bangkok, Thailand, SEAMEO, in collaboration with the British Council and Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST) Thailand, is convening the SEAMEO Congress on Education, Science and Culture with the theme Southeast Asia in Transition: Re-Thinking Education, Science and Culture. Submission of Abstract is Now Open We […]


   
  |  

ที่มาของอาเซียน

อาเซียน : จากสมาคมสู่ประชาคม ตลอดช่วงระยะเวลากว่า 40 ปี ที่ผ่านมา สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนได้มีพัฒนาการมาเป็น ลำดับ และไทยก็มีบทบาทสำคัญในการผลักดันความร่วมมือของอาเซียนให้มีความคืบหน้ามา โดยตลอด โดยเมื่อเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2510 สภาพแวด ล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความตึงเครียด อันเป็นผลมาจากสงครามเย็น ซึ่งมีความขัดแย้งด้านอุดมการณ์ ระหว่างประเทศที่สนับสนุนอุดมการณ์เสรีนิยมประชาธิปไตยกับประเทศที่ยึดมั่น ในอุดมการณ์สังคมนิยมคอมมิวนิสต์          ในขณะเดียวกัน ความขัดแย้งด้านดินแดนระหว่างประเทศในภูมิภาค เช่น ความขัดแย้งระหว่าง มลายาและฟิลิปปินส์ ในการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนซาบาห์และซาราวัก รวมทั้งการที่สิงคโปร์แยกตัวออกจากมลายา ทำให้หลายประเทศเริ่มตระหนักถึงความจำเป็นในการร่วมมือกันระหว่างประเทศในภูมิภาค          ดร. ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยในขณะนั้น ได้มีบทบาทสำคัญในการเดินทางไปเจรจาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างประเทศ เพื่อนบ้านเหล่านี้ และได้เชิญให้รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีก 4 ประเทศ คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ มาหารือร่วมกันที่แหลมแท่น จ. ชลบุรี อันนำมาสู่การลงนามในปฏิญญากรุงเทพ เพื่อก่อตั้งอาเซียน ที่วังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ไทยจึงถือเป็นทั้งประเทศผู้ร่วมก่อตั้งและเป็น ‘บ้านเกิด’ ของอาเซียน          อาเซียนได้ขยายสมาชิกภาพขึ้นมาเป็นลำดับ โดยบรูไนได้เข้าเป็นสมาชิกเป็นประเทศที่ 6 ในปี 2527 และภายหลังเมื่อประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เหลืออีก 4 ประเทศ คือ เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา ได้ทะยอยกันเข้าเป็นสมาชิกจนครบ10 ประเทศ เมื่อปี 2542 นับเป็นก้าวสำคัญที่ไทยได้มีบทบาทเชื่อมโยงประเทศที่ตั้งอยู่บนภาคพื้นทวีปและประเทศที่เป็นหมู่เกาะทั้งหมดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลาง         ถึงแม้ว่า ปฏิญญากรุงเทพ […]


   
1000554_1385389848344205_2048015034_n   |  

สสวท. วิจัยประเมินการรู้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศของนักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ

         ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. ได้ดำเนินโครงการประเมินการรู้คอมพิวเตอร์   และสารสนเทศ (International Computer and Information Literacy Study;ICILS) ของนักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ เพื่อประเมินผลนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (Grade 8) ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการรู้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ โดยมีประเทศที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 ประเทศ


   
surprise1   |  

เทคนิคส่งคลิป Youtube ให้เพื่อนดูแบบเซอร์ไพรส์!

เคยเป็นกันมั้ยคะ? อยากส่งคลิปอะไรบางอย่างใน Youtube ให้เพื่อนดูเพราะคิดว่ามันเจ๋งมากๆ


   
  |  

scimath.org

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาตลอดจนบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ ได้แสดงความสามารถในการ


   
content-1   |  

แนวโน้มของการศึกษาแบบ e-Learning กับการสาธารณสุขในประเทศไทย

         การศึกษาด้วยวิธี e-Learning  ในประเทศไทยนั้น ปัจจุบันได้รับการยอมรับให้มีคุณวุฒิเทียบเท่ากับการศึกษาแบบระบบปกติ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่ามีมาตรฐานที่เทียบเท่า  ในความเป็นจริงไม่เพียงแต่ระบบการศึกษาทางไกลผ่าน Internet ที่จะถูกนำมาเปรียบเทียบกับระบบการศึกษาในห้องเรียนปกติ ในเรื่องของมาตรฐานและรับรองวิทยฐานะ เฉพาะระบบการศึกษาในห้องเรียนเองก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันไม่จบว่ามีมาตรฐานไม่เท่ากัน  ซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีในตลาดแรงงาน เราจะเห็นได้ว่ามาตรฐานทางการศึกษาในประเทศไทยนั้น ขึ้นอยู่กับระบบการบริหารการจัดการที่ดีและชื่อเสียงเก่าแก่ของสถาบัน มากกว่ารูปแบบการศึกษา ซึ่งในปัจจุบันการให้โอกาสทางการศึกษาต่างหากที่เป็นประเด็นที่ประเทศที่เจริญแล้วให้ความสนใจอย่างยิ่ง และดูเหมือนว่าจะให้ความสำคัญมากกว่าในประเด็นของมาตรฐานการศึกษาเสียอีก นั่นอาจเป็นเพราะว่าประเทศเหล่านั้นเชื่อว่า  ในที่สุดคุณภาพนั้นจะถูกตัดสินโดยตลาดงานเอง  ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว คำว่ามาตรฐานการศึกษาหมายถึงการที่ประชากรทุกคนในประเทศไม่ว่าจะอยู่ ณ มุมใดก็มีโอกาสได้รับการศึกษาในหลักสูตรเดียวกันได้อย่างเท่าเทียมและเปิดโอกาสให้นักเรียนและครูผู้สอนเป็นผู้กำหนดหลักสูตรร่วมกัน ซึ่งวิธีนี้จะมีส่วนช่วยในการพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนในท้ายที่สุด           ในส่วนของการศึกษาทางไกลในประเทศไทยกำลังเริ่มเป็นที่นิยมกันมากขึ้น เนื่องจากรูปแบบการดำรงชีวิตของผู้คนในปัจจุบันนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปตามที่กล่าวไปข้างต้น  ทั้งนี้ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ได้นำระบบนี้เข้ามาใช้ได้ระยะหนึ่งแล้ว  แต่ความนิยมส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนการสอนที่เป็นลักษณะหลักสูตรการเรียนการสอนสั้นๆ มากกว่าจะศึกษาในระดับปริญญา ซึ่งอุปสรรคที่สำคัญของการนำ e-Learning เข้ามาสู่สังคมไทย นั่นคือค่านิยมที่ยังฝังลึกของการศึกษาแบบเดิม ทั้งนี้มหาวิทยาลัย ในประเทศไทยนั้น มีมากกว่า 100 แห่ง เพียงแค่ในกรุงเทพมหานคร ก็มีมหาวิทยาลัยอยู่มากกว่า 30 แห่ง ที่เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ไปจนกระทั่งปริญญาเอก แต่มีเพียงไม่กี่มหาวิทยาลัยเท่านั้น ที่ได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน นักศึกษาส่วนใหญ่จึงพยายามที่จะเข้าสู่รั้วของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับให้ได้ ทำให้การเรียนในระบบออนไลน์ยังไม่เป็นที่นิยมมากเท่าใดนัก การเรียนการสอนในระบบ e-Learning ในประเทศไทย […]


   
yala   |  

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทย์ รร.คณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา การจัดสาระการเรียนรู้และหน่วยกิตของสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 ของกระทรวงศึกษาธิการ และออกแบบรายวิชาเพิ่มเติมเป็นวิชาเลือกโดยเน้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา จึงได้จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 2 ด้าน พร้อม ๆ กันเป็นคู่ขนาน


   
teacher   |  

หลักสูตรอบรมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา

การผลิตสื่ออีกด้วยการเรียนรู้เรื่องเศษส่วนและทศนิยมไว้ในภาคผนวก เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถใช้เป็นแนวทางในนอกจากนั้น ในเอกสารยังได้นำเสนอสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยเน้นการสร้างและวิธีใช้สื่อเอกสารนี้เพิ่มเติมเพื่อทบทวนความรู้ที่ได้จากการฟังบรรยายและการเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถศึกษาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มีเนื้อหาทั้งหมด 9 เรื่อง ทั้งที่เป็นเนื้อหาสาระคณิตศาสตร์ แนวทางเอกสารสำหรับผู้รับการอบรมเล่มนี้ สสวท. จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการอบรมครูผู้สอน


   
ratsima   |  

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มุ่งจัดการศึกษาให้มีลักษณะเฉพาะและเหมาะสมสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาในช่วงชั้นที่  4  ให้มีทักษะกระบวนการคิดของการเป็นนักวิจัย และนักประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม


   
frac   |  

การเปรียบเทียบเศษส่วน

สาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ (สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ)


   
boyl   |  

กฎของบอยล์

สาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์ (สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาณของแก็สเมื่ออุณหภูมิและปริมาณคงที่ 2. ผู้เรียนสามารถใช้กฎของบอยล์ในการอธิบายสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงความดันและปริมาตรของแก็สเกิดขึ้นได้ 3. ผู้เรียนสามารถคำนวณความดันหรือปริมาตรของแก๊สได้เมื่ออุณหภูมิและปริมาตรคงที่ กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง กฎของบอยล์ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรกับความดันของแก๊สที่อุณหภูมิและปริมาณคงที่ โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนตามลำดับของสไลด์       


   
magma   |  

กำเนิดเเมกมา

สาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์ (สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. ระบุและอธิบายเหตุผลที่สนับสนุนว่ามีแหล่งพลังงานความร้อนปริมาณมหาศาลอยู่ใต้โลก 2. อธิบายความหมายและลักษณะของแมกมาได้ 3. อธิบายการเคลื่อนไหวของการแมกมาในชั้นเนื้อโลกได้ 4. ระบุและอธิบายการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของแมกมาในชั้นเนื้อโลกและชั้นเปลือกโลกตอนล่างพร้อมทั้งอธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนปลง กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนได้ศึกษาสถานการณ์จำลองหรือภาพเคลื่อนไหวที่แสดงปรากฎการณ์การระเบิดของภูเขาไฟ น้ำพุร้อน ตั้งแต่บริเวณใต้โลก จนถึงบนพื้นผิวโลกโดยการปรับปริมาณของปัจจัยที่มีผลต่อการระเบิดได้แก่ ปริมมาณซิลิกา อุณหภูมิ และความดันผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและโครงสร้างของโลก    


   
  |  

รายงานเบื้องต้นพิมพ์เขียวการศึกษาของประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2556 – 2568

กรุณาคลิ๊กที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวโหลด


   
  |  

หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของประเทศสิงคโปร์ ปี พ.ศ. 2551

กรุณาคลิ๊กที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวโหลด


   
  |  

หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาของประเทศสิงคโปร์ ปี พ.ศ. 2551

กรุณาคลิ๊กที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวโหลด


   
  |  

STEM Education, Science Literacy and the Innovation Workforce in America

กรุณาคลิ๊กที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวโหลด


   
  |  

เอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาแบบทวิภาษา อังกฤษ-ไทย โดย British Council

กรุณาคลิ๊กที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวโหลด


   
29   |  

ภาพการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง พลังงานลม ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ภาพการทดลองสอนด้วยกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ “พลังงานลม”


   
29   |  

ภาพการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้ กระป๋องสั่นกล ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

ภาพการทดลองสอนด้วยกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ “กระป๋องสั่นกล”


   
9   |  

ภาพการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ความถี่ธรรมชาติ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ. ชลบุรี

ภาพการทดลองสอนด้วยกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ “ความถี่ธรรมชาติและการสั่นพ้อง”


   
5   |  

ภาพการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง “จินตนาการ” ณ โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมป์

ภาพกิจกรรมการสอนชีววิทยา 2555 ภาพการทดลองสอนด้วยกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ "จินตนาการ"        


   
2   |  

ภาพการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง จินตนาการ ณ โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ภาพการทดลองสอนด้วยกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ กระบองหรรษา


   
10441928_780214512012533_4142971242876697572_n   |  

ข่าวนักเรียนโอลิมปิก

นักเรียนโอลิมปิก


   
  |  

เรื่องเล่าจากค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศเกาหลีใต้

อภิสิทธิ์ ธงไชย ระหว่างวันที่20-29กรกฎาคม พ.ศ.2553 ที่ผ่านมาคณะนักเรียนอัจฉริยภาพและครูรวม 4 คนได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนอัจฉริยภาพ The 2nd ASEAN+3 Teacher Workshop and Student Camp for the Gifted in Science ณ มหาวิทยาลัย Kyungnam ประเทศเกาหลีใต้


   
  |  

จะสอนวิทย์อย่างไร

สุนีย์ คล้ายนิล ครั้งหนึ่งที่เคยหน้าแตก เมื่อสมัยเป็นนักศึกษา ในชั้นสัมมนาการสอนวิทยาศาสตร์ ผู้เขียนได้ตั้งคำถามว่า “จะสอนวิทยาศาสตร์อย่างไรดี” อาจารย์ Prof. Peter Fensham ตอบว่า “แค่คำถามก็ผิดแล้ว” ความหมายของอาจารย์คือ เราจะไม่รู้ว่าจะสอนอย่างไรดี ถ้าเรายังไม่รู้ว่าเด็กเรียนรู้อย่างไร ดังนั้นคำถามที่เราควรถามก่อน ก็คือ “นักเรียนเรียนรู้อย่างไร” แล้วจึงค่อยถามว่า “จะสอนกันอย่างไร”


   
  |  

อัจฉริยะปัจจัย

สุทัศน์ ยกส้าน เรา ใช้อะไรเป็นตัวชี้บอกความสามารถระดับอัจฉริยะของคน คะแนนสอบที่โรงเรียน คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย เหรียญทองที่ได้จากการสอบโอลิมปิกวิชาการ ปริญญาเกียรตินิยม ดัชนี IQ หรือรางวัลวิจัยต่างๆ ในการตอบคำถามนี้ นักวิทยาศาสตร์ได้ข้อสรุปมานานพอสมควรแล้วว่า ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถใช้เป็นตัวพยากรณ์ความเป็นอัจฉริยะของบุคคล ในการสร้างสรรค์ผลงานที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์ เพราะการสอบที่ทำให้ได้คะแนนเหล่านั้น เป็นการวัดความสามารถในการวิเคราะห์และคิดด้วยกระดาษและปากกาในเวลาจำกัด


   
  |  

รู้จักความอัจฉริยะของสมอง

ปรียานุช ขุนเณร หากเปรียบโลกนี้กับจักรวาล โลกคงเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวเล็กๆ แห่งความยิ่งใหญ่ของจักรวาล และหากจะย้อนกลับมาดูที่ตัวมนุษย์ๆ ก็อาจเป็นเพียงส่วนประกอบเล็กๆ บนโลก แต่มนุษย์ตัวเล็กๆ กลับสามารถก้าวไปสำรวจจักรวาลอันยิ่งใหญ่ได้ ด้วยความสามารถอันน่ามหัศจรรย์ของส่วนประกอบที่สำคัญในร่างกายมนุษย์ นั่นก็คือ “สมอง” สิ่งที่ชักนำให้มนุษย์ก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดนานับประการเพื่อไปสำรวจทั้งโลกและจักรวาล


   
  |  

สนุกกับกิจกรรมค่ายวิทย์-คณิต โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ สสวท.

รัชดา ยาตรา โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัล ประจำปี 2553 ระดับชั้น ป.3 ระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน พ.ศ. 2554 และระดับชั้น ป.6 ระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน พ.ศ. 2554 ที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)


   
reBannerVTR-Thai-125x125   |  

งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 21

ขอเชิญครูและผู้สนใจสมัครเข้าร่วม งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 21 (วทร.21) ระหว่างวันที่ 17 – 20 มกราคม 2556 ภายใต้แนวคิด “มิติใหม่แห่งการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบ เทค บางนา สามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.ismtec2013.org กำหนดการดำเนินงาน 1.กำหนดสอบภาคปฏิบัติ (วิชาวิทยาศาสตร์) วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) 2.การรับเหรียญรางวัล สสวท. ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา และผู้ปกครอง ร่วมงานไม่เกินฝ่ายละ 2 ท่าน เข้าร่วมพิธีมอบเหรียญรางวัล นักเรียน ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค รายละเอียด กำหนดการ 3.การเข้าค่าย – วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 วันที่ […]


   
miso   |  

ประกาศผลผู้ได้รับทุนโอลิมปิกวิชาการฯ ประจำปี 2556

ตามที่ สสวท. และคณะอนุกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนโอลิมปิกวิชาการฯ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียน เพื่อรับทุนโอลิมปิกวิชาการ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อเดินทางไปศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2556 จำนวน 16 คน ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ ดาวน์โหลด  


   
Screen Shot 2556-05-23 at 3.28.54 PM   |  

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมคัดเลือกครั้งที่ 2

ตามที่ สสวท. และคณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2555 – 3 พฤศจิกายน 2555 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 มีรายละเอียดตามวิชาดังต่อไปนี้


   
Screen Shot 2556-05-23 at 3.49.02 PM   |  

ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2556

ตามที่ สสวท. และคณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมคัดเลือกวิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม – 5 เมษายน 2556 และ 17 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2556 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ มีรายชื่อดังต่อไป


   
stemipst-crop   |  

ประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา 4 ช่วงชั้น

                                                                                                               […]


   
  |  

ประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา ช่วงชั้นที่ 3

……………………………                   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษาช่วงชั้นที่ 3 เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ  ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการหลากหลายสาขาของสสวท รวมทั้งนักวิชาการจากสาขาวิทยาศาสตร์มัธยศึกษาตอนต้นด้วย  การประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษาช่วงชั้นที่ 3 ครั้งนี้ มีครูวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและการงานพื้นฐานอาชีพ เข้าร่วมโรงเรียนละ 3 คน จากทั้งหมดจาก 91 โรงเรียนทั่วประเทศ  ภาพบรรยากาศการประชุม    


   
image 4   |  

ประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา ช่วงชั้นที่ 3

                                                                                                              […]


   
exercise_pic1   |  

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 2 บทที่ 1แสงและการเกิดภาพ

ตัวอย่างแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ บทที่ 1 แสงและการเกิดภาพ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


   
STEM LOGO MS office   |  

เปิดศูนย์สะเต็มศึกษา: โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้เร่งพัฒนาหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์เล่ม 5 และ 6 สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


   
IMAG1637   |  

พิจารณากรอบเนื้อหาหนังสือเรียนของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์

ธันวาคม 2554 [Best_Wordpress_Gallery id=”3″ gal_title=”พิจารณากรอบเนื้อหาหนังสือเรียนของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์”]


   
phoca_thumb_m_IMG_0680   |  

พิจารณากรอบเนื้อหาหนังสือเรียนพลังานทดแทนกับการใช้ประโยชน์

ธันวาคม 2554  [Best_Wordpress_Gallery id=”2″ gal_title=”พิจารณากรอบเนื้อหาหนังสือเรียนพลังานทดแทนกับการใช้ประโยชน์”]


   
phoca_thumb_m_IMG_0709   |  

พิจารณากรอบเนื้อหาหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์กับความงาม

ธันวาคม 2554 [Best_Wordpress_Gallery id=”1″ gal_title=”พิจารณากรอบเนื้อหาหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์กับความงาม”]


   
plantwater_lo   |  

ทดสอบครั้งที่ 2

ทดสอบการใส่รายการหน้าแรก


   
  |  

ทดสอบ

สอบย  


   
DSC00852   |  

ตัวอย่างการจัดกิจกรรม สสวท.

หน่วยประสาทสัมผัส


   
DSC03323   |  

ตัวอย่างกิจกรรมของ สสวท.

หน่วยเทียนเข้าพรรษา


   
  |  

การอบรมสร้างวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) สสวท.

สสวท. ร่วมกับ สพฐ. จัดการอบรมสร้างวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) เพิ่มเติม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จำนวน 4 รุ่น ดังนี้ – ภาคกลาง  วันที่ 17-20 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  ถ.สุขุมวิท กรุงเทพ – ภาคเหนือ  วันที่ 24-27 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์  จ.เชียงใหม่ – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  วันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2558  ณ โรงแรมเซ็นทารา จ.อุดรธานี – ภาคใต้  วันที่ 7-10 เมษายน 2558  ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง


   
  |  

ตัวอย่าง PPT กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

PPT เรื่อง แม่เหล็ก


   
  |  

STEM คืออะไร

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง      


   
0_07   |  

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นวิธีการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ศักยภาพของตนเอง


   
DSC08511   |  

ตัวอย่างกิจกรรมของ สสวท.

หน่วยการเปลี่ยนแปลงของสาร(ดินเหนียว)


   
  |  

วิชา วิทยาศาสตร์ ปฐมวัย

เพื่อพัฒนา มาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตร กิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ ตลอดจนบุคคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัย


   
  |  

ใบไม้

ใบไม้มีการเรียงตัวของใบ เส้นใบ ขอบใบและรูปร่างของใบแตกต่างกันไป
รูปร่างของใบไม้


   
activity1   |  

เชิญร่วมงานเสวนาปฐมวัย

เชิญร่วมงานเสวนาปฐมวัย
สสวท. จัดงาน เสวนาวิชาการ “วิทย์-คณิตปฐมวัย สำคัญอย่างไรต่ออนาคตของชาติ”
วันที่ 14 มี.ค.54 นี้ เชิญลงทะเบียน ผ่าน www.ipst.ac.th


   
  |  

การแก้ปัญหา


   
vision   |  

ข่าวด่วนช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณ วิตามินซีช่วยปกป้องร่างกายด้วยการ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพเป็นไม้ผลเขตร้อนซึ่งมีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย

ช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณ วิตามินซีช่วยปกป้องร่างกายด้วยการ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพเป็นไม้ผลเขตร้อนซึ่งมีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย ตระกูลเดียวกับฝรั่ง หว้า ยูคาลิปตัส "ชมพู่" เป็นผลไม้ที่ให้เส้นใยอาหารทั้งชนิดที่ละลายน้ำและไม่ละลายน้ำ ดีต่อระบบขับถ่ายช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล ลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะ ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ และมะเร็งลำไส้ใหญ่ มีวิตามินเอ ช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณ วิตามินซีช่วยปกป้องร่างกายด้วยการ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพ เป็นไม้ผลเขตร้อนซึ่งมีถิ่นกำเนิด ในประเทศอินเดีย ตระกูลเดียวกับฝรั่ง หว้า ยูคาลิปตัส ดอกมีกลิ่นหอมคล้ายกุหลาบ ผลมีรสชาติหวานกรอบ คนไทยจึงนิยมปลูกเป็นไม้มงคลประจำบ้าน


   
  |  

ส่งเสริมการเรียนรู้


   
  |  

กิจกรรมการเรียนรู้


   
  |  

กิจกรรมที่น่าสนใจ

                                                                               กิจกรรมที่น่าสนใจ   


   
  |  

การศึกษาวิทยาศาสตร์


   
  |  

test11

xxx


   
  |  

ความรู้ทั่วไป


   
1   |  

ปลูกปัญญา


   
  |  

การศึกษาไทย

                                            การศึกษาไทย  


   
  |  

**ดาวน์โหลด** หนังสื่อเชิญเข้าร่วมอบรมครู

อาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญเพื่อให้กับทางโรงเรียนต้นสังกัดได้จากลิ้งเบื้องล่างนี้ หนังสือเชิญร่วมอบรมครู


   
  |  

**ดาวน์โหลด** กำหนดการและโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี ๒๕๕๘

1) กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศสำหรับนักเรียนที่ไม่เน้นวิทย์ – กำหนดการอบรม พื้นฐาน 2) กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศรายวิชาเพิ่มเติม       2.1 ) กำหนดการอบรม บรรยากาศ       2.2) กำหนดการอบรม ธรณีวิทยา       2.3) กำหนดการอบรม ดาราศาสตร์


   
  |  

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี ๒๕๕๘

          สาขาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๔ หลักสูตร หลักสูตรละ ๕๐ คน โดยเก็บค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ ๓,๕๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารกลางวัน อาหารว่าง ๒ มื้อ เอกสาร และสื่อประกอบการเรียนที่จำเป็น ส่วนค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้เบิกจากต้นสังกัด ทั้งนี้การอบรมจะเปิดรับสมัครทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ipst.ac.th หรือ http://earthscience.ipst.ac.th หรือติดต่อสอบถามที่นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ศิริ สาขาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ โทร. ๐ ๒๓๙๒ ๔๐๒๑ ต่อ ๑๑๓๕ โทรสาร ๐ ๒๗๑๒ ๓๖๐๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ bchan@ipst.ac.th


   
กระบวนการเกิดลูกเห็บ   |  

แผนภาพกระบวนการเกิดลูกเห็บ


   
  |  

กำเนิดบรรยากาศ


   
  |  

แสงอาทิตย์ทำมุมตกกระทบทำมุมแตกต่างกัน


   
วิวัฒนาการของบรรยากาศ   |  

วิวัฒนาการของบรรยากาศ

อากาศที่อยู่รอบตัวเราประกอบด้วยแก๊สต่าง ๆ รวมถึงออกซิเจนที่เราใช้ในการหายใจ อากาศทั้งหมดจะมีแก๊สไนโตรเจนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 78 เปอร์เซ็นต์ แก๊สออกซิเจนอยู่ประมาณ 21 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือจะเป็นแก๊สอื่น ๆ แก๊สต่าง ๆ เหล่านี้มีวิวัฒนาการตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาซึ่งในทางธรณีวิทยาเรียกว่า ธรณีกาล  (รูปที่ 2) ในยุคเริ่มแรก หรือพรีแคมเบรียน เมื่อประมาณ 4.7 พันล้านปีบรรยากาศเป็นเพียงชั้นบาง ๆ ที่ห่อหุ้มด้วยแก๊สไฮโดรเจน (H2) และแก๊สเฉื่อย เช่น ฮีเลียม (He) อาร์กอน (Ar) นีออน (Ne) และคริปตอน (cr) เท่านั้น โดยแก๊สไฮโดรเจนและแก๊สฮีเลียมถูกปล่อยออกมาจากการดวงอาทิตย์หรือที่เรียกว่า “พายุสุริยะ” นั่นเอง


   
Capture   |  

ผังมโนทัศน์ดาวฤกษ์และเอกภพ

    ผังมโนทัศน์ดาวฤกษ์และเอกภพ


   
moon   |  

เรื่องที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับดวงจันทร์ ตอนที่1

แสงสว่างสุกใสของดวงจันทร์เต็มดวงที่สะท้อนมายังโลก ช่างสวยงามและดึงดูดใจยิ่งนัก  เราทราบกันดีว่า ดวงจันทร์เต็มดวง (full moon) เกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์อยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับโลกและดวงอาทิตย์ (ดู ภาพ 1.1) ซึ่งทำให้หน้าของดวงจันทร์สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์ได้ทั้งหมด คุณอาจคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดา แต่แท้จริงแล้วดวงจันทร์ซ่อนความลับเอาไว้มากมายที่คุณอาจไม่เคยรู้  มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง           หมายเหตุ  ภาพไม่เป็นไปตามสัดส่วนจริง ภาพ 1.1  ตำแหน่งที่เกิดดวงจันทร์เต็มดวง ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดวงจันทร์หันด้านสว่างมาทางโลกทั้งหมด เพราะดวงจันทร์อยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ โดยมีโลกอยู่ตรงกลาง


   
บทความเกมวัฏจักรหิน   |  

บทความเกมวัฏจักรหิน

หินที่ปรากฏอยู่บนพื้นผิวโลกทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร มีกระบวนการ เกิดหมุนเวียนเป็นวัฏจักร หินอัคนีเกิดจากกระบวนการเย็นตัวของหินหนืด เมื่อหินหนืดแทรกดันตัวขึ้นสู่ผิว โลก หินตะกอนเกิดจากกระบวนการผุพัง กัดกร่อน สะสมตัว และกลายเป็นหินตะกอน หินแปรเกิดจาก กระบวนการแปรสภาพอันเนื่องมาจากความร้อน และความดันใต้ผิวโลก หินต่างๆที่เราพบเห็นตามธรรมชาติ มีลักษณะอย่างไร และเกิดเป็นวัฏจักรหินได้อย่างไร  


   
ภาพ1 genetics misconception   |  

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับพันธุศาสตร์

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ (misconception) ที่พบบ่อยในชั้นเรียน


   
  |  

มารู้จักเห็ดร่างแห หรือเห็ดเยื่อไผ่กันเถอะ (บทความเดือนกันยายน 57)

เขียนโดย นางสาววิลาส รัตนานุกูล


   
apple   |  

มองโลกผ่านตา(บอดสี) (บทความเดือนสิงหาคม 57)

ดร. ปารวีร์ เล็กประเสริฐ นักวิชาการสาขาชีววิทยา


   
  |  

รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้และทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยา ปี 2558

สาขาชีววิทยา สสวท. มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้และทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยาในหนังสือเรียนรายวิชา เพิ่มเติมชีววิทยา เล่ม 3 และเล่ม 4 เพื่อให้ครูผู้สอนได้เพิ่มพูนทักษะปฏิบัติการด้านต่างๆ และสร้างความมั่นใจแก่ครูผู้สอนในการสอนปฏิบัติการแก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่  1 ระหว่างวันที่ 23-25 มี.ค. 2558  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-10 มิ.ย. 2558 มี 2 หัวข้อ ได้แก่  1.  เพิ่มพูนความรู้และทักษะปฏิบัติการในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เล่ม 3 (พืช)  2. เพิ่มพูนความรู้และทักษะปฏิบัติการในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เล่ม 4 (พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ)ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมการอบรมและรายละเอียดกำหนดการอบรมได้ที่นี่        download ใบสมัครและกำหนดการ หรือ  downloadหนังสือนำเรื่อง สามารถส่งสำเนาหลักฐานใบสมัคร และหลักฐานการโอนเงิน ได้ที่ 1. E-mail: pwein@ipst.ac.th  หรือ shong@ipst.ac.th   หรือ 2. Fax:    02-3922562 รับสมัครเข้ารับการอบรม […]


   
  |  

การประกวดสื่อโปสเตอร์จุลชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

           ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ British Mycological Society (BMS) และ Microbiology in Schools Advisory Committee (MiSAC) ประเทศสหราชอาณาจักร ได้จัดให้มีการประกวดสื่อโปสเตอร์จุลชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น บัดนี้คณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อโปสเตอร์จุลชีววิทยาได้พิจารณาตัดสินผลการประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ดังนี้      


   
1   |  

ไรโซเบียม

ไรโซเบียมเป็นกลุ่มของแบคทีเรียแกรมลบ เป็นโพรทีโอแบคทีเรีย (proteobacteria) มีรูปร่างเป็นท่อน ไม่สร้างสปอร์ อาจพบการสะสมของแกรนูลสารประกอบคาร์บอน poly-hydroxybutyrate (PHB) ภายในเซลล์


   
bio2557   |  

การใช้สารสังเคราะห์ที่มีสมบัติคล้ายเอทิลีนบ่มผลไม้

เคยสังเกตหรือไม่ว่ามะม่วงที่ออกผลอยู่ที่ต้น ผลจะสุกไม่พร้อมกัน แต่ทำไมมะม่วงของเกษตรกรถึงได้มีผลมะม่วงสุกพร้อมกันจำนวนมากออกมาจำหน่ายได้ กล้วยเองก็เช่นเดียวกัน


   
wavelength01   |  

กิจกรรมการตรวจสอบการดูดกลืนแสงโดยใช้อุปกรณ์การดูดกลืนแสงอย่างง่าย

ในสมัยที่ผู้เขียนยังเป็นเด็กตัวเล็กๆ เรียนระดับชั้นประถมศึกษา เคยมีคำถามค้างคาใจเกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์ที่เราเรียกว่า “พืช” อยู่หลายประการ อาทิ


   
  |  

ประมวลภาพถ่ายงาน Mycology poster awarding ceremony at IMC10

 ประมวลภาพถ่ายงาน Mycology poster awarding ceremony at IMC10


   
57-5-1   |  

โพรโทพลาสต์ของพืช

การศึกษาวิจัยทางด้านโพรโทพลาสต์ของพืชนับว่ามีประโยชน์มากทั้งในเรื่องของการศึกษาเรื่องกลไกการนำสิ่งต่าง ๆ เข้าสู่เซลล์ กระบวนการสร้างผนังเซลล์และการพอกของสารต่าง ๆ เช่น เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และเพกทิน


   
vtr-22-conference   |  

หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน วทร.22

    ขอเชิญเข้าร่วมงานงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน  ครั้งที่ 22 (วทร.22) ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา   หนังสือเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นศูนย์สะเต็มศึกษา    จำนวนการดาวน์โหลด ครั้ง หนังสือเชิญศึกษานิเทศก์   จำนวนการดาวน์โหลด ครั้ง หนังสือเชิญครูพี่เลี้ยงวิชาการสะเต็มศึกษาและครูที่รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสะเต็มศึกษา   จำนวนการดาวน์โหลด ครั้ง           Link : http://econference.sut.ac.th/scimath22/


   
  |  

ประชุมปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำทางวิชาการด้านสะเต็มศึกษา ในสังกัด สช.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็น ผู้นำทางวิชาการด้านสะเต็มศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2558   ณ  โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ  โดยมีผู้บริหารสังกัด สช. เข้ารับการอบรม 118 คน คณะกรรมการผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา “ลำบากแค่ไหน กลไกช่วยได้”   กิจกรรม Learning Walk                 ผช.ผอ.กัญณัฏฐ์ สวัสดิ์สว่าง   บรรยายแผนการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา สังกัด สช.


   
ภาพรวม03   |  

ครูที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็มศึกษาร่วมนำเสนอผลงานในงาน ISMTEC 2014

ครูที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็มศึกษา (Thailand STEM Teacher awards) จำนวน 11 ท่าน ร่วมนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการ The International Science, Mathematics and Technology Education Conference หรือ ISMTEC 2014 ซึ่งเป็นการประชุมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2557 ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา นางณัฐธีวรรณ ลิมป์ไตรรัตน์ วิชาฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางณัฐภัสสร  เหล่าเนตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นายทวี  มุสิกะ วิชาเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางรัตนา  ชิดชอบ นางชวนชื่น  มลิลา  วิชาเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา นายกฤษขจร  ศรีถาวร วิชาเทคโนโลยี […]


   
  |  

หนังสือชี้แจงและขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์

สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวนการดาวน์โหลด ครั้ง สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวนการดาวน์โหลด ครั้ง


   
pisalogo   |  

สสวท. ร่วมมือกับ สพฐ. เปิดตัวระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ใช้งานได้ฟรี !

สสวท. ร่วมมือกับ สพฐ. ยกระดับผลการประมิน PISA พัฒนา “ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA” ซึ่งบรรจุข้อสอบคณิตศาสตร์ ข้อสอบวิทยาศาสตร์ และข้อสอบการอ่าน ให้นักเรียน ครู และผู้สนใจ เข้าไปใช้งานได้ ผ่านเว็บไซต์ http://pisaitems.ipst.ac.th และ http://learningspace.ipst.ac.th เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ตามที่ สสวท. ทำหน้าที่เป็นศูนย์แห่งชาติรับผิดชอบดำเนินการศึกษาวิจัยโครงการประเมินผล นักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA (Programme for International Student Assessment) ร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) นั้น สสวท. เล็งเห็นประโยชน์ของการเผยแพร่ข้อสอบที่ใช้ในการประเมินของ PISA ซึ่งทาง OECD เ ป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ และอนุญาตให้เผยแพร่ข้อสอบได้บางส่วน […]


   
2014-08-15 13.54.38   |  

รายชื่อวิทยากรและผู้ผ่านการอบรมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโครงการพระราชดำริฯ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูผู้สอน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ    


   
23628   |  

สสวท. ลงนามMOU กับ สช.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เรื่อง “การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในสังกัด สช. ตามแนวทางสะเต็มศึกษาประเทศไทย (STEM Education Thailand)” เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร    


   
10606173_868113526540937_1850268402171685263_n   |  

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา จากงานประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา เมื่อวันที่ 13 – 21 ตุลาคม 2557  ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ ดาวน์โหลด “รักษ์คอมพิวเตอร์” คลิ๊กที่นี่   ดาวน์โหลด “นักโภชนาการน้อย”  คลิ๊กที่นี่ ดาวน์โหลด “ศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอกทาง” คลิ๊กที่นี่     ดาวน์โหลด “ลำบากแค่ไหน กลไกช่วยได้” คลิ๊กที่นี่     ดาวน์โหลด “สว่างไสวด้วยสายน้ำ” คลิ๊กที่นี่ ดาวน์โหลด “ถุงประคบร้อน” คลิ๊กที่นี่          


   
10734242_868078023211154_7198641954801199355_n   |  

งานประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)   จัดประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา ให้กับโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา จำนวน ๙๑ โรงเรียน  โดยมีกิจกรรมบูรณาการ ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และความรู้ด้านคณิตศาสตร์ เพื่อเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตรวมทั้งเพื่อให้สามารถพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต การจัดประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์   เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพครูผู้นำจากโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน นวัตกรรม สะเต็มศึกษา ของ สสวท. โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 การอบรมครูผู้นำสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1-2 รุ่นที่ 2 การอบรมครูผู้นำสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วงชั้นที่ 3 รุ่นที่ 3 การอบรมครูผู้นำสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงชั้นที่ 4 เมื่อวันที่ 13-21 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ สามารถเข้าชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่ ภาพกิจกรรมช่วงชั้นที่ 1 – 2   […]


   
ติดตามผล จ.น่าน   |  

ติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จังหวัดน่าน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ เขตพื้นที่การศึกษาน่านร เขต 2 จัดประชุมปฏิบัติการให้การอบรมครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 27-29สิงหาคม 2557 ณ ณ โรงแรมอูปแก้ว รีสอร์ท จังหวัดน่าน                            


   
GLOBE - Climate Change Education Cover-01   |  

International Conference on Southeast Asian Weather and Climate 2013

โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด ครั้ง)


   
2014   |  

GLOBE STAR2014

ผลงานศึกษาแพลงค์ตอนแสมสาร คว้าแชมป์งานวิจัยวิทย์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งจากโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2557 ในงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาปริมาณแพลงค์ตอนพืชสกุลเด่น บริเวณแหลมแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี” และขอแสดงความยินดีดกับนักเรียนจากโรงเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ งานวิจัย เรื่อง ผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์ต่อความหลากหลายของแพลงค์ตอนสัตว์และคุณภาพน้ำในแม่น้ำมูล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ งานวิจัย เรื่อง ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาของใบหูกวาง รางวัลชมเชย             โรงเรียนดอนจานวิทยาคม งานวิจัย เรื่อง การศึกษาปัจจัยแวดล้อมของเชื้อรา Beauveria Bassiana ที่มีผลต่อการตายของแมลงวัน โรงเรียนกระแชงวิทยา งานวิจัย เรื่อง การบำบัดน้ำสีย้อมโดยกระบวนการโฟโต้คะตะลิสต์ร่วมกับการดูดซับ รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่ายอดเยี่ยม   โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) งานวิจัย เรื่อง […]


   
2013   |  

GLOBE STAR2013

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม    ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ที่ไปคว้ารางวัลโปสเตอร์ดีเด่นอันดับที่ 2 ในการประกวด 2nd Annual Student Research Exhibition and 17th GLOBE Annual Partner Meeting 2013, August 12-16, Maryland, USA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ประจำปี 2556   ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ประจำปี 2556 โดยโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้มีโอกาสไปร่วมนำเสนองานวิจัยในงาน 17th GLOBE Annual Partner Meeting ระหว่างวันที่ 12-16 สิงหาคม 2556 ณ The Marriott Inn & Conference Center, University of Maryland University College, and NASA Goddard […]


   
40-1   |  

Newsletter from GIO, September 2014

26 September 2014 Hello Everyone,   Greetings from the GLOBE Implementation Office (GIO) in Boulder, Colorado. This is the first of my “Letters to the Community” and is being sent to everyone on the GLOBE mailing list. It replaces the mid-month News Brief, delivering the news in what I hope you will find to be […]


   
39   |  

Third Annual GLOBE Calendar Art Competition

It’s time for our third annual student art competition! To illustrate the 2015 GLOBE calendar, the theme is See Globally, Act Locally: How GLOBE Connects to Earth Observing Satellites. We invite GLOBE students to submit original art that demonstrates the benefits of Earth observing satellite missions to their school and/or community.         […]


   
38-1   |  

September 2014 GLOBE News Brief

September 2014 GLOBE News Brief Video of the Week Images from the 2014 GLOBE Learning Expedition More than 300 participants from 29 countries attended the GLOBE Learning Expedition and 18th Annual Partner Meeting, held in New Delhi, India, from 3-8 August. See the video slideshow by clicking here or on the image above.  NEWS GLOBE […]


   
  |  

RSS – GLOBE News

http://www.globe.gov/home/rss/news


   
37-7   |  

July 2014 GLOBE News Brief

  July 2014 GLOBE News Brief Image of the Week El Nino’s Complex Link to the Monsoon The monsoon in India is sure to be a topic of conversation among participants of the GLOBE Learning Expedition (GLE) in New Delhi next month. The latest prediction from JAMSTEC (Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), which […]


   
  |  

GLOBAL LEARNING EXPEDITION2014

Dear All, We send you our greetings. We hosted GLOBAL LEARNING EXPEDITION in New Delhi during August 3-8, 2014. More than 320 participants from 32 countries participated in this event. This was great event with lot of science, education, participation and fun. The report and photographs will be loaded at the GLOBE website: www.globe.gov This […]


   
34-1   |  

Countdown to the GLOBE Learning Expedition 2014

Mid-June 2014 GLOBE News Brief Image of the Week   Solar lighting through Lighting a Billion Lives has changed the lives of students in hundreds of un-electrified villages in India. For these students, studying is no longer a struggle as they are able to do so with better illumination and without harmful C02 emissions. Dr. […]


   
titlepisalike_57   |  

การเผยแพร่ข้อสอบ PISA-Like ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่ สสวท. ได้พัฒนาขึ้น

สสวท. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของเยาวชนไทยให้มีระดับสูงขึ้นทัดเทียมกับนานาชาติ และเพื่อยกระดับผลการประเมินดังกล่าว จึงได้พัฒนาข้อสอบประเมินการรู้เรื่อง (Literacy) ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของผู้เรียนตามแนวทาง PISA


   
  |  

กระบวนการพัฒนาข้อสอบวัดจิตวิทยาศาสตร์

จิตวิทยาศาสตร์เป็นคุณลักษณะที่มีการพัฒนาขึ้นในตัวผู้เรียนจากการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีลักษณะของการเป็นผู้ใฝ่รู้ในวิทยาศาสตร์สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการคิดตัดสินใจ การค้นคว้าหาความรู้ การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน


   
metacognition1   |  

กระบวนการพัฒนาข้อสอบวัด Metacognition

Metacognition หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่มีต่อกระบวนการคิดของตนเอง รู้ว่าอะไรที่เหมาะสมกับตนเองในการเรียนรู้


   
CRcover   |  

กระบวนการพัฒนาข้อสอบเขียนตอบ

ข้อสอบแบบเขียนตอบเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้ความสามารถ ความคิดระดับสูง การนำความรู้และทักษะกระบวนการไปใช้ การสร้างข้อสอบแบบเขียนตอบในลักษณะดังกล่าว มีหลักการดังนี้


   
exam1   |  

กระบวนการพัฒนาข้อสอบเลือกตอบ

กระบวนการสร้างข้อสอบจะทำให้ได้ข้อสอบที่มีคุณภาพสามารถสะท้อนผลของการจัดการศึกษาและผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การกำหนดกรอบการประเมิน   2. การสร้างข้อสอบ   3. การพิจารณาและปรับปรุงข้อสอบ   4. การทดลองใช้ข้อสอบ


   
sciencebookcriteria_page_01   |  

เกณฑ์การประเมินหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์

ดาวโหลดจำนวน ครั้ง


   
mathbookcriteria_page_01   |  

เกณฑ์การประเมินหนังสือเรียนคณิตศาสตร์

ดาวโหลดจำนวน ครั้ง 


   
science_lab_cover_s   |  

คู่มือการจัดการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ดาวโหลดจำนวน  ครั้ง


   
science_teacher   |  

มาตรฐานครูวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดาวโหลดจำนวน  ครั้ง


   
math_teacher   |  

มาตรฐานครูคณิตศาสตร์

  ดาวโหลดจำนวน  ครั้ง


   
  |  

การสื่อสารสองทางในโปรแกรมช่วยสอนคณิตศาสตร์ โดย Colette Laborde

การสื่อสารสองทางในโปรแกรมช่วยสอนคณิตศาสตร์สำคัญอย่างไรน้า


   
  |  

- -“

awesrdtu


   
prob   |  

สนุกกับความน่าจะเป็น – เรียนๆ เล่น ๆ อย่างสะเต็มศึกษา โดย ดร. อลงกต ใหม่ด้วง

สอนความน่าจะเป็นอย่างสะเต็มศึกษา


   
scimath   |  

ทดสอบ

ครูหลายท่านคงทราบดีแล้วว่าการจีดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


   
  |  

dd test

dddddfgjsurheurhsjfgilaajrgfiaebgfjebgfihfhwdfhhffhwoeafhhrfhaehrgkhguowhrfsghawhfowehfjk 04-แบบสัมภาษณ์นักเรียนที่อุบล


   
pye2   |  

ภาพ ดร หนุ่มเครางามมาดสุดแมน

ดร หนุ่มผู้สร้างความฮือฮา


   
  |  

รูปสวย

สวยๆๆๆๆๆๆ


   
  |  

tt

tttttttttttttttttttttttt


   
header_02   |  

ทดสอบภาพกิจกรรม

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก


   
pye   |  

สาว ๆ สสวท ฮือฮา ดร หนุ่มสาขาคณิตศาสตร์กลับจากฝรั่งเศสด้วยมาดสุดเข้ม!!!

สะเทือนวงการหนุ่มหล่อ สสวท. เมื่อ ดร หนุ่มจากสาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น กลับจากการทำวิจัย post doctor จากฝรั่งเศสด้วยมาดสุดอินเตอร์ จนจำแทบไม่ได้กันเลยทีเดียว แถมยังนำเทรนด์การไว้หนวดเคราแบบมาดแมนที่หนุ่ม ๆ ทั้งหลายต้องไว้ตามให้ทันเทรนด์!


   
การต่ออุปกรณ์ทดแทนการแยกสารละลายด้วยกระแสไฟฟ้า   |  

อุปกรณ์ทดแทน เรื่องการแยกสารละลายด้วยกระแสไฟฟ้า

ในการทดลองแยกสารละลายด้วยกระแสไฟฟ้า บางครั้งอาจหาอุปกรณ์ในการทดลองได้ยาก เช่น หลอดแก้วสามทางรูปตัวยู แต่ก็สามารถสร้างอุปกรณ์ทดแทนได้ โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด  (ดาวน์โหลด  ครั้ง)


   
14   |  

Active Learning : การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ครูหลายท่านคงทราบดีแล้วว่าการจีดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นอกจากครูจะจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้แล้ว ครูควรจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะดังนี้


   
mg   |  

บทที่ 8 แมกนีเซียม

    โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด ครั้ง)


   
iron   |  

บทที่ 7 เหล็ก

    โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด ครั้ง)


   
zinc   |  

บทที่ 6 สังกะสี

  โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด ครั้ง)


   
silver   |  

บทที่ 5 เงิน

    โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด ครั้ง)


   
3 silicon   |  

บทที่ 4 ซิลิคอน

    โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด ครั้ง)


   
titanium   |  

บทที่ 3 ไทเทเนียม

    โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด ครั้ง)


   
3 tong   |  

บทที่ 2 ทองคำ

    โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด ครั้ง)


   
2 cabon   |  

บทที่ 1 คาร์บอน

  โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด ครั้ง)


   
sc_n[1]   |  

ดาวน์โหลด แบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ดาวน์โหลด แบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


   
cond   |  

การประชุมวิชาการ“การศึกษาไทยเพื่ออนาคต (CTEF2014)”

ขอเชิญร่วมประชุมสัมนาวิชาการ


   
สื่อ2   |  

สื่อการสอน

สื่อประกอบหนังสือเรียน และคู่มือครู


   
new8   |  

หนังสือออกใหม่ รายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑


   
10   |  

ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศประจำปี 2014

ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศประจำปี 2014 (IOI2014) อย่างเป็นทางการ ทีมไทยได้สองเหรียญทอง สองเหรียญทองแดง ดังนี้


   
9   |  

ร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้แทนนักเรียนไทย ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก

ร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้แทนนักเรียนไทย 4 คน ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ในวันที่ 13-20 กรกฎาคม 2557 ณ เมืองไทเป ประเทศใต้หวัน


   
8   |  

เกียรติบัตรการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนไทย 2557

ตามที่ สสวท. ร่วมกับชมรมครูหุ่นยนต์ไทย ได้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014″ เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2557 นั้น


   
8   |  

ขอเชิญร่วมพิจารณา และให้ข้อคิดเห็นต่อ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ออกแบบและเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุงใหม่ (ฉบับร่าง)

สสวท. ขอเชิญชวน ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ แสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะต่อกรอบหลักสูตรและคู่มือการใช้หลัก สูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ออกแบบและเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุงใหม่


   
PosterDpst56_m3M   |  

การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุน พสวท

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครนักเรียน ม. 3


   
6   |  

ปิดรับสมัครครูเข้ารับอบรมการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ปิดรับสมัครครูเข้าอบรมการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์


   
OLYMPUS DIGITAL CAMERA   |  

การสะท้อนและการหักเหของแสง

การสะท้อนและการหักเหของแสงคืออะไร และเกิดขึ้นเมื่อไร สามารถหาคำตอบได้จากบทความนี้


   
Warer Balloon Feature   |  

การแตกของลูกโป่งที่บรรจุน้ำ [ภาพถ่าย]

รวมภาพการแตกของลูกโป่งที่บรรจุน้ำผสมกับสีย้อมผ้าด้วยกล้องความเร็วสูง


   
virtual_lab_feature   |  

สื่อการทดลองเสมือนจริง (Virtual Experiment)

จากการศึกษาสภาพการเรียนการสอนในปัจจุบัน พบว่าปัญหาส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในปัจจุบัน ก็คือ นักเรียนไม่ได้ทำการทดลองเนื่องมาจากการขาดแคลนอุปกรณ์การทดลอง การมีอุปกรณ์การทดลองแต่ไม่สามารถใช้งานได้ หรือมีไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน เชิญอ่านบทความได้ โดยเข้าไปดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือ (ถ้าใช้เวลาโหลดนาน) คลิกที่รูปภาพ       


   
higgs_disc_main   |  

รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ปี ค.ศ. 2013 สิ่งสำคัญที่สุดคือ ความสำเร็จ

นักปีนเขาสองคน ได้ปีนขึ้นมาถึงยอดเขาเอเวอเรสต์ ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก พวกเขาต้องการบันทึกภาพความสำเร็จนี้เอาไว้ แต่กล้องที่พวกเขามี สามารถบันทึกภาพไว้ได้เพียงภาพเดียวเท่านั้น เพราะแบตเตอรี่ใกล้หมดเต็มที ใครจะเป็นคนถ่ายภาพ ใครจะเป็นคนแสดงท่าดีใจให้อีกคนถ่าย  เชิญอ่านบทความได้ โดยเข้าไปดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือ (ถ้าใช้เวลาโหลดนาน) คลิกที่รูปภาพ       


   
wittaya_feature   |  

ฟิสิกส์กับการขับเคลื่อน ทุกองคาพยพให้สังคมไทย เป็นอารยสังคม

กระผมได้นำเสนอความเป็นราชาแห่งวิทยาศาสตร์ของฟิสิกส์ และเรียกร้องชักชวนเพื่อนคุณครูให้ช่วยกันนำฟิสิกส์หวนคืนสู่บัลลังก์ แต่เพื่อนคุณครูวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศรวมทั้งกระผมก็ยอมรับโดยข้อเท็จจริง ที่ปรากฏว่าตามโครงสร้างของแนวความคิดหลักของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ การเกิดความสนใจอย่างใหญ่หลวงและรวดเร็วใน “ปรัชญาการทดลอง” ที่เกิดขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 17 นั้นมีประวัติมาจากการหันหลังไปสนใจผลงานของนักปฏิบัติที่มีความคิดปราดเปรื่องทั้งหลายในอดีตไม่ใช่นักพูดจากสถานการณ์  เชิญอ่านบทความได้ โดยเข้าไปดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือ (ถ้าใช้เวลาโหลดนาน) คลิกที่รูปภาพ       


   
spring_feature   |  

Misconceptual Physics เรื่อง การหาระยะยุบของสปริง จากการปล่อยตกของมวลในแนวดิ่ง

จากสถานการณ์ สปริงตั้งอยู่ในแนวดิ่ง มีค่านิจสปริงเป็น k N/m ปล่อยก้อนมวล m จากระยะสูง h วัดจากปลายด้านบนของสปริงก้อนมวล m ตกลงที่ปลายสปริงและอัดสปริงลงไป อยากทราบระยะยุบสูงสุดของสปริง เชิญอ่านบทความได้ โดยเข้าไปดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือ (ถ้าใช้เวลาโหลดนาน) คลิกที่รูปภาพ       


   
Milikan_oildrop_feature   |  

การทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกน

เชิญศึกษาเกี่ยวกับ "การทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกน" จากแอนิเมชันแบบมีปฏิสัมพันธ์ คลิกที่ภาพเพื่อเข้าศึกษาเรียนรู้


   
ticker_timer_feature   |  

เครื่องเคาะสัญญาณเวลา

เชิญศึกษาเกี่ยวกับ "เครื่องเคาะสัญญาณเวลา" จากแอนิเมชันแบบมีปฏิสัมพันธ์ คลิกที่ภาพเพื่อเข้าศึกษาเรียนรู้


   
  |  

test


   
STEM_LOGO   |  

นักวิชาการ ฟิสิกส์ สสวท. ร่วมเปิดศูนย์สะเต็มศึกษา ภาคใต้ตอนล่าง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เล็งเห็นความจำเป็นในการเร่งพัฒนาคน มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ( SCIENCE  TECHNOLOGY  ENGINEERING MATHEMATICS ) ให้เกิดขึ้นทุกระดับชั้น เพื่อให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ จึงดำเนินการจัดตั้งศูนย์สะเต็มศึกษาภาค 13 ศูนย์ทั่วประเทศ ซึ่งโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเป็นศูนย์ภาคใต้ตอนล่างรับผิดชอบ 6 จังหวัด ได้แก่ ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต สตูล และสงขลา โดยมี ดร.พิมพ์มาส รังสรรค์สฤษดิ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เป็นประธานศูนย์ฯ   ซึ่งในวันที่ 27 พ.ย. 2557 นายพิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการสภาการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ในมีพิธีเปิดศูนย์สะเต็มภาคใต้ตอนล่าง และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคใต้ตอนล่าง และโรงเรียนในเครือทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ 1. โรงเรียนควนเนียงวิทยา 2.โรงเรียนเทพา 3.โรงเรียนอนุบาลสงขลา 4.โรงเรียนกำแพงสงขลา 5.โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม […]


   
facebook_like_logo2   |  

เชิญคลิก Like ที่ Facebook Fanpage ของฟิสิกส์ ม. ปลาย สสวท.

เชิญคลิก Like ที่หน้า Facebook Fanpage ของ ฟิสิกส์ ม.ปลาย สสวท. เพื่อติดตามข่าวสาร สื่อการเรียนรู้ และ ผลงานต่าง ๆ จาก นักวิชาการ ฟิสิกส์ สสวท. โดยเข้าไปได้ที่ลิงค์  https://www.facebook.com/physics.ipst  หรือ คลิกที่รูปด้านล่าง


   
physics_shelf_frontpage   |  

E-Book ฟิสิกส์ สสวท. พร้อมให้บริการ

เชิญทุกท่านเข้าใช้ E-Book ฟิสิกส์ สสวท. ได้แล้ว วันนี้ คลิกได้ที่นี่ หรือ ที่รูปด้านล่าง     


   

ทุกกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทุน/การแข่งขัน ติดต่อเราผลตัวกรองด้วย….

Filter Result by….Subject เรื่องWorks and Services
    ผลงานและบริการGrade ระดับชั้นอนุบาล-ป.6
ม.ต้น
ม.ปลาย

 
  |  

The 10th Science Film Festival 2014

The 10th Science Film Festival 2014 The 10th Science Film Festival 2014 in Thailand has been officially opened by Deputy Minister of Education (Lieutenant General Surachet Chaiwong) at Esplanade Cineplex, Bangkok on Thursday, November 13, 2014. The highlight of the Opening Ceremony was the Screening of the Film “More Than Honey”, a 2012 Swiss documentary […]


   
  |  

ประกาศย้ายสำนักงานหนังสือเดินทาง 24 พ.ย.2557


   
  |  

ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ศรีลังกา ดูงานการใช้สื่อออนไลน์พัฒนาการเรียนการสอน

นางพรพรรณ ไวทยางกูร (ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และคณะผู้บริหารจากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศศรีลังกาศึกษาดูงาน การใช้ e-textbook program และปัญหาการใช้งานของ e-book ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สสวท. เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557  


   
  |  

สสวท. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้วยศิลปะ”

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย และมูลนิธิชมรมไทย-อิสราเอล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้วยศิลปะ” เพื่อเสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ศิลปะในการสื่อสาร ให้นักวิชาการและพนักงาน สสวท. รวมทั้งคุณครูและผู้ที่สนใจ โดยมี คุณฆาน็อค พิเวน (Mr.Hanoch Piven) ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะจากอิสราเอล เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท. เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557


   
  |  

สสวท.พัฒนาความรู้นักวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ STEAM Education

  นางสาวรวิวรรณ เทนอิสสระ (แถวหน้า ที่ห้าจากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อํานวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ต้อนรับและขอบคุณ Dr. Ja-ok Ku (แถวหน้า ที่เจ็ดจากขวา) และ Dr. Hyung Mi Joo (แถวหน้า ที่สี่จากซ้าย) ผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันหลักสูตรและการประเมิน สาธารณรัฐเกาหลี (Korea Institute for Curriculum and Evaluation : KICE) วิทยากรให้การบรรยายพิเศษ หัวข้อ องค์ประกอบการจัดกิจกรรมและการออกแบบการจัดการเรียนการสอนด้าน STEAM Education (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics Education) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้นักวิชาการ เมื่อวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท. กรุงเทพมหานคร


   
  |  

โครงการ Hawaii-Thailand-Laos STEM Education Project

โครงการ Hawaii-Thailand-Laos STEM Education Project เป็นโครงการทดลองใช้หลักสูตรพลังงานทดแทน  จัดขึ้นโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ Office of Naval Research (ONR) มลรัฐฮาวาย  สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และ Maui Economic Development Board (MEBD) โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจพลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานหมุนเวียน โดยจะเน้นพลังงานจากธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และสร้างพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวพลังงานทดแทนให้แก่เด็กผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ เซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์  การสำรวจการใช้พลังงาน เป็นต้น การดำเนินงานโครงการ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ STEM Education in Energy ด้านการอนุรักษ์พลังงาน  โดยใช้หลักสูตรพลังงานทดแทนของฮาวายเป็นหลักสูตรต้นแบบ  มีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ครู และบุคลากรการศึกษาจากประเทศลาว สหรัฐอเมริกา และไทย โรงเรียนในไทยที่เข้าร่วมโครงการ  4 โรงเรียน คือ โรงเรียนลำปางกัลยาณี […]


   
  |  

โครงการทุน Super Premium

ทุนหลักสูตร Super Premium เป็นทุนในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (สควค.) ระยะที่ 3 มีเป้าหมายที่จะมอบทุนจำนวนปีละ 180 ทุน เพื่อผลิตครูผู้มีความสามารถพิเศษระดับปริญญาโททางการศึกษา ที่มุ่งเน้นการสร้างครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน ผู้รับทุนกลุ่มนี้จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการให้สอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล 500 โรงเรียน หรือในโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน (English Program: EP) ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมทั้งได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เมื่อรับราชการครบ 2 ปีจะได้รับทุนไปฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ 1 ปี ครูสควค.ในหลักสูตร Super Premium นี้ นอกจากต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม และใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าหาความรู้ในการเจรจาความร่วมมือกับโรงเรียนชั้นนำของนานาชาติแล้ว ยังต้องเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงและมีความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาดีเยี่ยมอีกด้วย ในการนี้  สสวท.ได้พัฒนากรอบหลักสูตรสำหรับการฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศของผู้รับทุน Super Premium   และได้เจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรในโครงการ สควค. ระยะที่ 3 นี้ อาทิ University […]


   
  |  

ลิงค์เว็บไซต์สถานทูตในประเทศไทย

 The Australian Embassy ( http://www.austembassy.or.th/ )  The Canadian Embassy ( http://www.dfait-maeci.gc.ca/bangkok/ )  The Embassy of the Republic of Chile ( http://www.chile-thai.com/ )  The Embassy of the People's Republic of China ( http://www.chinaembassy.or.th )  The Embassy of the Republic of Croatia ( http://www.croatemb.or.id/)  The Embassy of the Czech Republic ( http://www.mfa.cz/bangkok )  The Royal Danish Embassy ( http://www.denmark-embassy.or.th )  The Embassy of France ( http://www.france.or.th )  The Embassy of the Federal […]


   
  |  

Call for Papers of SEAMEO Congress 21-22 October 2014, Imperial Queen’s Park Hotel, Bangkok, Thailand

From 21-22 October 2014 in Bangkok, Thailand, SEAMEO, in collaboration with the British Council and Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST) Thailand, is convening the SEAMEO Congress on Education, Science and Culture with the theme Southeast Asia in Transition: Re-Thinking Education, Science and Culture. Submission of Abstract is Now Open We […]


   
  |  

ที่มาของอาเซียน

อาเซียน : จากสมาคมสู่ประชาคม ตลอดช่วงระยะเวลากว่า 40 ปี ที่ผ่านมา สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนได้มีพัฒนาการมาเป็น ลำดับ และไทยก็มีบทบาทสำคัญในการผลักดันความร่วมมือของอาเซียนให้มีความคืบหน้ามา โดยตลอด โดยเมื่อเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2510 สภาพแวด ล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความตึงเครียด อันเป็นผลมาจากสงครามเย็น ซึ่งมีความขัดแย้งด้านอุดมการณ์ ระหว่างประเทศที่สนับสนุนอุดมการณ์เสรีนิยมประชาธิปไตยกับประเทศที่ยึดมั่น ในอุดมการณ์สังคมนิยมคอมมิวนิสต์          ในขณะเดียวกัน ความขัดแย้งด้านดินแดนระหว่างประเทศในภูมิภาค เช่น ความขัดแย้งระหว่าง มลายาและฟิลิปปินส์ ในการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนซาบาห์และซาราวัก รวมทั้งการที่สิงคโปร์แยกตัวออกจากมลายา ทำให้หลายประเทศเริ่มตระหนักถึงความจำเป็นในการร่วมมือกันระหว่างประเทศในภูมิภาค          ดร. ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยในขณะนั้น ได้มีบทบาทสำคัญในการเดินทางไปเจรจาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างประเทศ เพื่อนบ้านเหล่านี้ และได้เชิญให้รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีก 4 ประเทศ คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ มาหารือร่วมกันที่แหลมแท่น จ. ชลบุรี อันนำมาสู่การลงนามในปฏิญญากรุงเทพ เพื่อก่อตั้งอาเซียน ที่วังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ไทยจึงถือเป็นทั้งประเทศผู้ร่วมก่อตั้งและเป็น ‘บ้านเกิด’ ของอาเซียน          อาเซียนได้ขยายสมาชิกภาพขึ้นมาเป็นลำดับ โดยบรูไนได้เข้าเป็นสมาชิกเป็นประเทศที่ 6 ในปี 2527 และภายหลังเมื่อประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เหลืออีก 4 ประเทศ คือ เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา ได้ทะยอยกันเข้าเป็นสมาชิกจนครบ10 ประเทศ เมื่อปี 2542 นับเป็นก้าวสำคัญที่ไทยได้มีบทบาทเชื่อมโยงประเทศที่ตั้งอยู่บนภาคพื้นทวีปและประเทศที่เป็นหมู่เกาะทั้งหมดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลาง         ถึงแม้ว่า ปฏิญญากรุงเทพ […]


   
1000554_1385389848344205_2048015034_n   |  

สสวท. วิจัยประเมินการรู้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศของนักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ

         ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. ได้ดำเนินโครงการประเมินการรู้คอมพิวเตอร์   และสารสนเทศ (International Computer and Information Literacy Study;ICILS) ของนักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ เพื่อประเมินผลนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (Grade 8) ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการรู้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ โดยมีประเทศที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 ประเทศ


   
surprise1   |  

เทคนิคส่งคลิป Youtube ให้เพื่อนดูแบบเซอร์ไพรส์!

เคยเป็นกันมั้ยคะ? อยากส่งคลิปอะไรบางอย่างใน Youtube ให้เพื่อนดูเพราะคิดว่ามันเจ๋งมากๆ


   
  |  

scimath.org

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาตลอดจนบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ ได้แสดงความสามารถในการ


   
content-1   |  

แนวโน้มของการศึกษาแบบ e-Learning กับการสาธารณสุขในประเทศไทย

         การศึกษาด้วยวิธี e-Learning  ในประเทศไทยนั้น ปัจจุบันได้รับการยอมรับให้มีคุณวุฒิเทียบเท่ากับการศึกษาแบบระบบปกติ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่ามีมาตรฐานที่เทียบเท่า  ในความเป็นจริงไม่เพียงแต่ระบบการศึกษาทางไกลผ่าน Internet ที่จะถูกนำมาเปรียบเทียบกับระบบการศึกษาในห้องเรียนปกติ ในเรื่องของมาตรฐานและรับรองวิทยฐานะ เฉพาะระบบการศึกษาในห้องเรียนเองก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันไม่จบว่ามีมาตรฐานไม่เท่ากัน  ซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีในตลาดแรงงาน เราจะเห็นได้ว่ามาตรฐานทางการศึกษาในประเทศไทยนั้น ขึ้นอยู่กับระบบการบริหารการจัดการที่ดีและชื่อเสียงเก่าแก่ของสถาบัน มากกว่ารูปแบบการศึกษา ซึ่งในปัจจุบันการให้โอกาสทางการศึกษาต่างหากที่เป็นประเด็นที่ประเทศที่เจริญแล้วให้ความสนใจอย่างยิ่ง และดูเหมือนว่าจะให้ความสำคัญมากกว่าในประเด็นของมาตรฐานการศึกษาเสียอีก นั่นอาจเป็นเพราะว่าประเทศเหล่านั้นเชื่อว่า  ในที่สุดคุณภาพนั้นจะถูกตัดสินโดยตลาดงานเอง  ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว คำว่ามาตรฐานการศึกษาหมายถึงการที่ประชากรทุกคนในประเทศไม่ว่าจะอยู่ ณ มุมใดก็มีโอกาสได้รับการศึกษาในหลักสูตรเดียวกันได้อย่างเท่าเทียมและเปิดโอกาสให้นักเรียนและครูผู้สอนเป็นผู้กำหนดหลักสูตรร่วมกัน ซึ่งวิธีนี้จะมีส่วนช่วยในการพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนในท้ายที่สุด           ในส่วนของการศึกษาทางไกลในประเทศไทยกำลังเริ่มเป็นที่นิยมกันมากขึ้น เนื่องจากรูปแบบการดำรงชีวิตของผู้คนในปัจจุบันนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปตามที่กล่าวไปข้างต้น  ทั้งนี้ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ได้นำระบบนี้เข้ามาใช้ได้ระยะหนึ่งแล้ว  แต่ความนิยมส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนการสอนที่เป็นลักษณะหลักสูตรการเรียนการสอนสั้นๆ มากกว่าจะศึกษาในระดับปริญญา ซึ่งอุปสรรคที่สำคัญของการนำ e-Learning เข้ามาสู่สังคมไทย นั่นคือค่านิยมที่ยังฝังลึกของการศึกษาแบบเดิม ทั้งนี้มหาวิทยาลัย ในประเทศไทยนั้น มีมากกว่า 100 แห่ง เพียงแค่ในกรุงเทพมหานคร ก็มีมหาวิทยาลัยอยู่มากกว่า 30 แห่ง ที่เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ไปจนกระทั่งปริญญาเอก แต่มีเพียงไม่กี่มหาวิทยาลัยเท่านั้น ที่ได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน นักศึกษาส่วนใหญ่จึงพยายามที่จะเข้าสู่รั้วของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับให้ได้ ทำให้การเรียนในระบบออนไลน์ยังไม่เป็นที่นิยมมากเท่าใดนัก การเรียนการสอนในระบบ e-Learning ในประเทศไทย […]


   
yala   |  

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทย์ รร.คณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา การจัดสาระการเรียนรู้และหน่วยกิตของสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 ของกระทรวงศึกษาธิการ และออกแบบรายวิชาเพิ่มเติมเป็นวิชาเลือกโดยเน้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา จึงได้จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 2 ด้าน พร้อม ๆ กันเป็นคู่ขนาน


   
teacher   |  

หลักสูตรอบรมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา

การผลิตสื่ออีกด้วยการเรียนรู้เรื่องเศษส่วนและทศนิยมไว้ในภาคผนวก เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถใช้เป็นแนวทางในนอกจากนั้น ในเอกสารยังได้นำเสนอสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยเน้นการสร้างและวิธีใช้สื่อเอกสารนี้เพิ่มเติมเพื่อทบทวนความรู้ที่ได้จากการฟังบรรยายและการเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถศึกษาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มีเนื้อหาทั้งหมด 9 เรื่อง ทั้งที่เป็นเนื้อหาสาระคณิตศาสตร์ แนวทางเอกสารสำหรับผู้รับการอบรมเล่มนี้ สสวท. จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการอบรมครูผู้สอน


   
ratsima   |  

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มุ่งจัดการศึกษาให้มีลักษณะเฉพาะและเหมาะสมสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาในช่วงชั้นที่  4  ให้มีทักษะกระบวนการคิดของการเป็นนักวิจัย และนักประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม


   
frac   |  

การเปรียบเทียบเศษส่วน

สาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ (สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ)


   
boyl   |  

กฎของบอยล์

สาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์ (สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาณของแก็สเมื่ออุณหภูมิและปริมาณคงที่ 2. ผู้เรียนสามารถใช้กฎของบอยล์ในการอธิบายสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงความดันและปริมาตรของแก็สเกิดขึ้นได้ 3. ผู้เรียนสามารถคำนวณความดันหรือปริมาตรของแก๊สได้เมื่ออุณหภูมิและปริมาตรคงที่ กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง กฎของบอยล์ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรกับความดันของแก๊สที่อุณหภูมิและปริมาณคงที่ โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนตามลำดับของสไลด์       


   
magma   |  

กำเนิดเเมกมา

สาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์ (สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. ระบุและอธิบายเหตุผลที่สนับสนุนว่ามีแหล่งพลังงานความร้อนปริมาณมหาศาลอยู่ใต้โลก 2. อธิบายความหมายและลักษณะของแมกมาได้ 3. อธิบายการเคลื่อนไหวของการแมกมาในชั้นเนื้อโลกได้ 4. ระบุและอธิบายการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของแมกมาในชั้นเนื้อโลกและชั้นเปลือกโลกตอนล่างพร้อมทั้งอธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนปลง กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนได้ศึกษาสถานการณ์จำลองหรือภาพเคลื่อนไหวที่แสดงปรากฎการณ์การระเบิดของภูเขาไฟ น้ำพุร้อน ตั้งแต่บริเวณใต้โลก จนถึงบนพื้นผิวโลกโดยการปรับปริมาณของปัจจัยที่มีผลต่อการระเบิดได้แก่ ปริมมาณซิลิกา อุณหภูมิ และความดันผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและโครงสร้างของโลก    


   
  |  

รายงานเบื้องต้นพิมพ์เขียวการศึกษาของประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2556 – 2568

กรุณาคลิ๊กที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวโหลด


   
  |  

หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของประเทศสิงคโปร์ ปี พ.ศ. 2551

กรุณาคลิ๊กที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวโหลด


   
  |  

หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาของประเทศสิงคโปร์ ปี พ.ศ. 2551

กรุณาคลิ๊กที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวโหลด


   
  |  

STEM Education, Science Literacy and the Innovation Workforce in America

กรุณาคลิ๊กที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวโหลด


   
  |  

เอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาแบบทวิภาษา อังกฤษ-ไทย โดย British Council

กรุณาคลิ๊กที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวโหลด


   
29   |  

ภาพการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง พลังงานลม ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ภาพการทดลองสอนด้วยกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ “พลังงานลม”


   
29   |  

ภาพการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้ กระป๋องสั่นกล ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

ภาพการทดลองสอนด้วยกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ “กระป๋องสั่นกล”


   
9   |  

ภาพการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ความถี่ธรรมชาติ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ. ชลบุรี

ภาพการทดลองสอนด้วยกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ “ความถี่ธรรมชาติและการสั่นพ้อง”


   
5   |  

ภาพการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง “จินตนาการ” ณ โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมป์

ภาพกิจกรรมการสอนชีววิทยา 2555 ภาพการทดลองสอนด้วยกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ "จินตนาการ"        


   
2   |  

ภาพการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง จินตนาการ ณ โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ภาพการทดลองสอนด้วยกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ กระบองหรรษา


   
10441928_780214512012533_4142971242876697572_n   |  

ข่าวนักเรียนโอลิมปิก

นักเรียนโอลิมปิก


   
  |  

เรื่องเล่าจากค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศเกาหลีใต้

อภิสิทธิ์ ธงไชย ระหว่างวันที่20-29กรกฎาคม พ.ศ.2553 ที่ผ่านมาคณะนักเรียนอัจฉริยภาพและครูรวม 4 คนได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนอัจฉริยภาพ The 2nd ASEAN+3 Teacher Workshop and Student Camp for the Gifted in Science ณ มหาวิทยาลัย Kyungnam ประเทศเกาหลีใต้


   
  |  

จะสอนวิทย์อย่างไร

สุนีย์ คล้ายนิล ครั้งหนึ่งที่เคยหน้าแตก เมื่อสมัยเป็นนักศึกษา ในชั้นสัมมนาการสอนวิทยาศาสตร์ ผู้เขียนได้ตั้งคำถามว่า “จะสอนวิทยาศาสตร์อย่างไรดี” อาจารย์ Prof. Peter Fensham ตอบว่า “แค่คำถามก็ผิดแล้ว” ความหมายของอาจารย์คือ เราจะไม่รู้ว่าจะสอนอย่างไรดี ถ้าเรายังไม่รู้ว่าเด็กเรียนรู้อย่างไร ดังนั้นคำถามที่เราควรถามก่อน ก็คือ “นักเรียนเรียนรู้อย่างไร” แล้วจึงค่อยถามว่า “จะสอนกันอย่างไร”


   
  |  

อัจฉริยะปัจจัย

สุทัศน์ ยกส้าน เรา ใช้อะไรเป็นตัวชี้บอกความสามารถระดับอัจฉริยะของคน คะแนนสอบที่โรงเรียน คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย เหรียญทองที่ได้จากการสอบโอลิมปิกวิชาการ ปริญญาเกียรตินิยม ดัชนี IQ หรือรางวัลวิจัยต่างๆ ในการตอบคำถามนี้ นักวิทยาศาสตร์ได้ข้อสรุปมานานพอสมควรแล้วว่า ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถใช้เป็นตัวพยากรณ์ความเป็นอัจฉริยะของบุคคล ในการสร้างสรรค์ผลงานที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์ เพราะการสอบที่ทำให้ได้คะแนนเหล่านั้น เป็นการวัดความสามารถในการวิเคราะห์และคิดด้วยกระดาษและปากกาในเวลาจำกัด


   
  |  

รู้จักความอัจฉริยะของสมอง

ปรียานุช ขุนเณร หากเปรียบโลกนี้กับจักรวาล โลกคงเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวเล็กๆ แห่งความยิ่งใหญ่ของจักรวาล และหากจะย้อนกลับมาดูที่ตัวมนุษย์ๆ ก็อาจเป็นเพียงส่วนประกอบเล็กๆ บนโลก แต่มนุษย์ตัวเล็กๆ กลับสามารถก้าวไปสำรวจจักรวาลอันยิ่งใหญ่ได้ ด้วยความสามารถอันน่ามหัศจรรย์ของส่วนประกอบที่สำคัญในร่างกายมนุษย์ นั่นก็คือ “สมอง” สิ่งที่ชักนำให้มนุษย์ก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดนานับประการเพื่อไปสำรวจทั้งโลกและจักรวาล


   
  |  

สนุกกับกิจกรรมค่ายวิทย์-คณิต โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ สสวท.

รัชดา ยาตรา โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัล ประจำปี 2553 ระดับชั้น ป.3 ระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน พ.ศ. 2554 และระดับชั้น ป.6 ระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน พ.ศ. 2554 ที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)


   
reBannerVTR-Thai-125x125   |  

งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 21

ขอเชิญครูและผู้สนใจสมัครเข้าร่วม งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 21 (วทร.21) ระหว่างวันที่ 17 – 20 มกราคม 2556 ภายใต้แนวคิด “มิติใหม่แห่งการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบ เทค บางนา สามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.ismtec2013.org กำหนดการดำเนินงาน 1.กำหนดสอบภาคปฏิบัติ (วิชาวิทยาศาสตร์) วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) 2.การรับเหรียญรางวัล สสวท. ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา และผู้ปกครอง ร่วมงานไม่เกินฝ่ายละ 2 ท่าน เข้าร่วมพิธีมอบเหรียญรางวัล นักเรียน ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค รายละเอียด กำหนดการ 3.การเข้าค่าย – วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 วันที่ […]


   
miso   |  

ประกาศผลผู้ได้รับทุนโอลิมปิกวิชาการฯ ประจำปี 2556

ตามที่ สสวท. และคณะอนุกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนโอลิมปิกวิชาการฯ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียน เพื่อรับทุนโอลิมปิกวิชาการ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อเดินทางไปศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2556 จำนวน 16 คน ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ ดาวน์โหลด  


   
Screen Shot 2556-05-23 at 3.28.54 PM   |  

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมคัดเลือกครั้งที่ 2

ตามที่ สสวท. และคณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2555 – 3 พฤศจิกายน 2555 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 มีรายละเอียดตามวิชาดังต่อไปนี้


   
Screen Shot 2556-05-23 at 3.49.02 PM   |  

ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2556

ตามที่ สสวท. และคณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมคัดเลือกวิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม – 5 เมษายน 2556 และ 17 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2556 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ มีรายชื่อดังต่อไป


   
stemipst-crop   |  

ประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา 4 ช่วงชั้น

                                                                                                               […]


   
  |  

ประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา ช่วงชั้นที่ 3

……………………………                   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษาช่วงชั้นที่ 3 เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ  ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการหลากหลายสาขาของสสวท รวมทั้งนักวิชาการจากสาขาวิทยาศาสตร์มัธยศึกษาตอนต้นด้วย  การประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษาช่วงชั้นที่ 3 ครั้งนี้ มีครูวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและการงานพื้นฐานอาชีพ เข้าร่วมโรงเรียนละ 3 คน จากทั้งหมดจาก 91 โรงเรียนทั่วประเทศ  ภาพบรรยากาศการประชุม    


   
image 4   |  

ประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา ช่วงชั้นที่ 3

                                                                                                              […]


   
exercise_pic1   |  

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 2 บทที่ 1แสงและการเกิดภาพ

ตัวอย่างแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ บทที่ 1 แสงและการเกิดภาพ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


   
STEM LOGO MS office   |  

เปิดศูนย์สะเต็มศึกษา: โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้เร่งพัฒนาหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์เล่ม 5 และ 6 สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


   
IMAG1637   |  

พิจารณากรอบเนื้อหาหนังสือเรียนของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์

ธันวาคม 2554 [Best_Wordpress_Gallery id=”3″ gal_title=”พิจารณากรอบเนื้อหาหนังสือเรียนของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์”]


   
phoca_thumb_m_IMG_0680   |  

พิจารณากรอบเนื้อหาหนังสือเรียนพลังานทดแทนกับการใช้ประโยชน์

ธันวาคม 2554  [Best_Wordpress_Gallery id=”2″ gal_title=”พิจารณากรอบเนื้อหาหนังสือเรียนพลังานทดแทนกับการใช้ประโยชน์”]


   
phoca_thumb_m_IMG_0709   |  

พิจารณากรอบเนื้อหาหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์กับความงาม

ธันวาคม 2554 [Best_Wordpress_Gallery id=”1″ gal_title=”พิจารณากรอบเนื้อหาหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์กับความงาม”]


   
plantwater_lo   |  

ทดสอบครั้งที่ 2

ทดสอบการใส่รายการหน้าแรก


   
  |  

ทดสอบ

สอบย  


   
DSC00852   |  

ตัวอย่างการจัดกิจกรรม สสวท.

หน่วยประสาทสัมผัส


   
DSC03323   |  

ตัวอย่างกิจกรรมของ สสวท.

หน่วยเทียนเข้าพรรษา


   
  |  

การอบรมสร้างวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) สสวท.

สสวท. ร่วมกับ สพฐ. จัดการอบรมสร้างวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) เพิ่มเติม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จำนวน 4 รุ่น ดังนี้ – ภาคกลาง  วันที่ 17-20 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  ถ.สุขุมวิท กรุงเทพ – ภาคเหนือ  วันที่ 24-27 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์  จ.เชียงใหม่ – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  วันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2558  ณ โรงแรมเซ็นทารา จ.อุดรธานี – ภาคใต้  วันที่ 7-10 เมษายน 2558  ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง


   
  |  

ตัวอย่าง PPT กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

PPT เรื่อง แม่เหล็ก


   
  |  

STEM คืออะไร

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง      


   
0_07   |  

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นวิธีการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ศักยภาพของตนเอง


   
DSC08511   |  

ตัวอย่างกิจกรรมของ สสวท.

หน่วยการเปลี่ยนแปลงของสาร(ดินเหนียว)


   
  |  

วิชา วิทยาศาสตร์ ปฐมวัย

เพื่อพัฒนา มาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตร กิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ ตลอดจนบุคคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัย


   
  |  

ใบไม้

ใบไม้มีการเรียงตัวของใบ เส้นใบ ขอบใบและรูปร่างของใบแตกต่างกันไป
รูปร่างของใบไม้


   
activity1   |  

เชิญร่วมงานเสวนาปฐมวัย

เชิญร่วมงานเสวนาปฐมวัย
สสวท. จัดงาน เสวนาวิชาการ “วิทย์-คณิตปฐมวัย สำคัญอย่างไรต่ออนาคตของชาติ”
วันที่ 14 มี.ค.54 นี้ เชิญลงทะเบียน ผ่าน www.ipst.ac.th


   
  |  

การแก้ปัญหา


   
vision   |  

ข่าวด่วนช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณ วิตามินซีช่วยปกป้องร่างกายด้วยการ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพเป็นไม้ผลเขตร้อนซึ่งมีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย

ช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณ วิตามินซีช่วยปกป้องร่างกายด้วยการ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพเป็นไม้ผลเขตร้อนซึ่งมีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย ตระกูลเดียวกับฝรั่ง หว้า ยูคาลิปตัส "ชมพู่" เป็นผลไม้ที่ให้เส้นใยอาหารทั้งชนิดที่ละลายน้ำและไม่ละลายน้ำ ดีต่อระบบขับถ่ายช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล ลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะ ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ และมะเร็งลำไส้ใหญ่ มีวิตามินเอ ช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณ วิตามินซีช่วยปกป้องร่างกายด้วยการ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพ เป็นไม้ผลเขตร้อนซึ่งมีถิ่นกำเนิด ในประเทศอินเดีย ตระกูลเดียวกับฝรั่ง หว้า ยูคาลิปตัส ดอกมีกลิ่นหอมคล้ายกุหลาบ ผลมีรสชาติหวานกรอบ คนไทยจึงนิยมปลูกเป็นไม้มงคลประจำบ้าน


   
  |  

ส่งเสริมการเรียนรู้


   
  |  

กิจกรรมการเรียนรู้


   
  |  

กิจกรรมที่น่าสนใจ

                                                                               กิจกรรมที่น่าสนใจ   


   
  |  

การศึกษาวิทยาศาสตร์


   
  |  

test11

xxx


   
  |  

ความรู้ทั่วไป


   
1   |  

ปลูกปัญญา


   
  |  

การศึกษาไทย

                                            การศึกษาไทย  


   
  |  

**ดาวน์โหลด** หนังสื่อเชิญเข้าร่วมอบรมครู

อาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญเพื่อให้กับทางโรงเรียนต้นสังกัดได้จากลิ้งเบื้องล่างนี้ หนังสือเชิญร่วมอบรมครู


   
  |  

**ดาวน์โหลด** กำหนดการและโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี ๒๕๕๘

1) กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศสำหรับนักเรียนที่ไม่เน้นวิทย์ – กำหนดการอบรม พื้นฐาน 2) กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศรายวิชาเพิ่มเติม       2.1 ) กำหนดการอบรม บรรยากาศ       2.2) กำหนดการอบรม ธรณีวิทยา       2.3) กำหนดการอบรม ดาราศาสตร์


   
  |  

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี ๒๕๕๘

          สาขาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๔ หลักสูตร หลักสูตรละ ๕๐ คน โดยเก็บค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ ๓,๕๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารกลางวัน อาหารว่าง ๒ มื้อ เอกสาร และสื่อประกอบการเรียนที่จำเป็น ส่วนค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้เบิกจากต้นสังกัด ทั้งนี้การอบรมจะเปิดรับสมัครทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ipst.ac.th หรือ http://earthscience.ipst.ac.th หรือติดต่อสอบถามที่นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ศิริ สาขาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ โทร. ๐ ๒๓๙๒ ๔๐๒๑ ต่อ ๑๑๓๕ โทรสาร ๐ ๒๗๑๒ ๓๖๐๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ bchan@ipst.ac.th


   
กระบวนการเกิดลูกเห็บ   |  

แผนภาพกระบวนการเกิดลูกเห็บ


   
  |  

กำเนิดบรรยากาศ


   
  |  

แสงอาทิตย์ทำมุมตกกระทบทำมุมแตกต่างกัน


   
วิวัฒนาการของบรรยากาศ   |  

วิวัฒนาการของบรรยากาศ

อากาศที่อยู่รอบตัวเราประกอบด้วยแก๊สต่าง ๆ รวมถึงออกซิเจนที่เราใช้ในการหายใจ อากาศทั้งหมดจะมีแก๊สไนโตรเจนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 78 เปอร์เซ็นต์ แก๊สออกซิเจนอยู่ประมาณ 21 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือจะเป็นแก๊สอื่น ๆ แก๊สต่าง ๆ เหล่านี้มีวิวัฒนาการตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาซึ่งในทางธรณีวิทยาเรียกว่า ธรณีกาล  (รูปที่ 2) ในยุคเริ่มแรก หรือพรีแคมเบรียน เมื่อประมาณ 4.7 พันล้านปีบรรยากาศเป็นเพียงชั้นบาง ๆ ที่ห่อหุ้มด้วยแก๊สไฮโดรเจน (H2) และแก๊สเฉื่อย เช่น ฮีเลียม (He) อาร์กอน (Ar) นีออน (Ne) และคริปตอน (cr) เท่านั้น โดยแก๊สไฮโดรเจนและแก๊สฮีเลียมถูกปล่อยออกมาจากการดวงอาทิตย์หรือที่เรียกว่า “พายุสุริยะ” นั่นเอง


   
Capture   |  

ผังมโนทัศน์ดาวฤกษ์และเอกภพ

    ผังมโนทัศน์ดาวฤกษ์และเอกภพ


   
moon   |  

เรื่องที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับดวงจันทร์ ตอนที่1

แสงสว่างสุกใสของดวงจันทร์เต็มดวงที่สะท้อนมายังโลก ช่างสวยงามและดึงดูดใจยิ่งนัก  เราทราบกันดีว่า ดวงจันทร์เต็มดวง (full moon) เกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์อยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับโลกและดวงอาทิตย์ (ดู ภาพ 1.1) ซึ่งทำให้หน้าของดวงจันทร์สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์ได้ทั้งหมด คุณอาจคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดา แต่แท้จริงแล้วดวงจันทร์ซ่อนความลับเอาไว้มากมายที่คุณอาจไม่เคยรู้  มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง           หมายเหตุ  ภาพไม่เป็นไปตามสัดส่วนจริง ภาพ 1.1  ตำแหน่งที่เกิดดวงจันทร์เต็มดวง ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดวงจันทร์หันด้านสว่างมาทางโลกทั้งหมด เพราะดวงจันทร์อยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ โดยมีโลกอยู่ตรงกลาง


   
บทความเกมวัฏจักรหิน   |  

บทความเกมวัฏจักรหิน

หินที่ปรากฏอยู่บนพื้นผิวโลกทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร มีกระบวนการ เกิดหมุนเวียนเป็นวัฏจักร หินอัคนีเกิดจากกระบวนการเย็นตัวของหินหนืด เมื่อหินหนืดแทรกดันตัวขึ้นสู่ผิว โลก หินตะกอนเกิดจากกระบวนการผุพัง กัดกร่อน สะสมตัว และกลายเป็นหินตะกอน หินแปรเกิดจาก กระบวนการแปรสภาพอันเนื่องมาจากความร้อน และความดันใต้ผิวโลก หินต่างๆที่เราพบเห็นตามธรรมชาติ มีลักษณะอย่างไร และเกิดเป็นวัฏจักรหินได้อย่างไร  


   
ภาพ1 genetics misconception   |  

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับพันธุศาสตร์

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ (misconception) ที่พบบ่อยในชั้นเรียน


   
  |  

มารู้จักเห็ดร่างแห หรือเห็ดเยื่อไผ่กันเถอะ (บทความเดือนกันยายน 57)

เขียนโดย นางสาววิลาส รัตนานุกูล


   
apple   |  

มองโลกผ่านตา(บอดสี) (บทความเดือนสิงหาคม 57)

ดร. ปารวีร์ เล็กประเสริฐ นักวิชาการสาขาชีววิทยา


   
  |  

รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้และทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยา ปี 2558

สาขาชีววิทยา สสวท. มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้และทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยาในหนังสือเรียนรายวิชา เพิ่มเติมชีววิทยา เล่ม 3 และเล่ม 4 เพื่อให้ครูผู้สอนได้เพิ่มพูนทักษะปฏิบัติการด้านต่างๆ และสร้างความมั่นใจแก่ครูผู้สอนในการสอนปฏิบัติการแก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่  1 ระหว่างวันที่ 23-25 มี.ค. 2558  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-10 มิ.ย. 2558 มี 2 หัวข้อ ได้แก่  1.  เพิ่มพูนความรู้และทักษะปฏิบัติการในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เล่ม 3 (พืช)  2. เพิ่มพูนความรู้และทักษะปฏิบัติการในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เล่ม 4 (พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ)ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมการอบรมและรายละเอียดกำหนดการอบรมได้ที่นี่        download ใบสมัครและกำหนดการ หรือ  downloadหนังสือนำเรื่อง สามารถส่งสำเนาหลักฐานใบสมัคร และหลักฐานการโอนเงิน ได้ที่ 1. E-mail: pwein@ipst.ac.th  หรือ shong@ipst.ac.th   หรือ 2. Fax:    02-3922562 รับสมัครเข้ารับการอบรม […]


   
  |  

การประกวดสื่อโปสเตอร์จุลชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

           ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ British Mycological Society (BMS) และ Microbiology in Schools Advisory Committee (MiSAC) ประเทศสหราชอาณาจักร ได้จัดให้มีการประกวดสื่อโปสเตอร์จุลชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น บัดนี้คณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อโปสเตอร์จุลชีววิทยาได้พิจารณาตัดสินผลการประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ดังนี้      


   
1   |  

ไรโซเบียม

ไรโซเบียมเป็นกลุ่มของแบคทีเรียแกรมลบ เป็นโพรทีโอแบคทีเรีย (proteobacteria) มีรูปร่างเป็นท่อน ไม่สร้างสปอร์ อาจพบการสะสมของแกรนูลสารประกอบคาร์บอน poly-hydroxybutyrate (PHB) ภายในเซลล์


   
bio2557   |  

การใช้สารสังเคราะห์ที่มีสมบัติคล้ายเอทิลีนบ่มผลไม้

เคยสังเกตหรือไม่ว่ามะม่วงที่ออกผลอยู่ที่ต้น ผลจะสุกไม่พร้อมกัน แต่ทำไมมะม่วงของเกษตรกรถึงได้มีผลมะม่วงสุกพร้อมกันจำนวนมากออกมาจำหน่ายได้ กล้วยเองก็เช่นเดียวกัน


   
wavelength01   |  

กิจกรรมการตรวจสอบการดูดกลืนแสงโดยใช้อุปกรณ์การดูดกลืนแสงอย่างง่าย

ในสมัยที่ผู้เขียนยังเป็นเด็กตัวเล็กๆ เรียนระดับชั้นประถมศึกษา เคยมีคำถามค้างคาใจเกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์ที่เราเรียกว่า “พืช” อยู่หลายประการ อาทิ


   
  |  

ประมวลภาพถ่ายงาน Mycology poster awarding ceremony at IMC10

 ประมวลภาพถ่ายงาน Mycology poster awarding ceremony at IMC10


   
57-5-1   |  

โพรโทพลาสต์ของพืช

การศึกษาวิจัยทางด้านโพรโทพลาสต์ของพืชนับว่ามีประโยชน์มากทั้งในเรื่องของการศึกษาเรื่องกลไกการนำสิ่งต่าง ๆ เข้าสู่เซลล์ กระบวนการสร้างผนังเซลล์และการพอกของสารต่าง ๆ เช่น เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และเพกทิน


   
vtr-22-conference   |  

หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน วทร.22

    ขอเชิญเข้าร่วมงานงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน  ครั้งที่ 22 (วทร.22) ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา   หนังสือเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นศูนย์สะเต็มศึกษา    จำนวนการดาวน์โหลด ครั้ง หนังสือเชิญศึกษานิเทศก์   จำนวนการดาวน์โหลด ครั้ง หนังสือเชิญครูพี่เลี้ยงวิชาการสะเต็มศึกษาและครูที่รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสะเต็มศึกษา   จำนวนการดาวน์โหลด ครั้ง           Link : http://econference.sut.ac.th/scimath22/


   
  |  

ประชุมปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำทางวิชาการด้านสะเต็มศึกษา ในสังกัด สช.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็น ผู้นำทางวิชาการด้านสะเต็มศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2558   ณ  โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ  โดยมีผู้บริหารสังกัด สช. เข้ารับการอบรม 118 คน คณะกรรมการผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา “ลำบากแค่ไหน กลไกช่วยได้”   กิจกรรม Learning Walk                 ผช.ผอ.กัญณัฏฐ์ สวัสดิ์สว่าง   บรรยายแผนการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา สังกัด สช.


   
ภาพรวม03   |  

ครูที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็มศึกษาร่วมนำเสนอผลงานในงาน ISMTEC 2014

ครูที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็มศึกษา (Thailand STEM Teacher awards) จำนวน 11 ท่าน ร่วมนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการ The International Science, Mathematics and Technology Education Conference หรือ ISMTEC 2014 ซึ่งเป็นการประชุมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2557 ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา นางณัฐธีวรรณ ลิมป์ไตรรัตน์ วิชาฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางณัฐภัสสร  เหล่าเนตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นายทวี  มุสิกะ วิชาเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางรัตนา  ชิดชอบ นางชวนชื่น  มลิลา  วิชาเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา นายกฤษขจร  ศรีถาวร วิชาเทคโนโลยี […]


   
  |  

หนังสือชี้แจงและขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์

สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวนการดาวน์โหลด ครั้ง สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวนการดาวน์โหลด ครั้ง


   
pisalogo   |  

สสวท. ร่วมมือกับ สพฐ. เปิดตัวระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ใช้งานได้ฟรี !

สสวท. ร่วมมือกับ สพฐ. ยกระดับผลการประมิน PISA พัฒนา “ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA” ซึ่งบรรจุข้อสอบคณิตศาสตร์ ข้อสอบวิทยาศาสตร์ และข้อสอบการอ่าน ให้นักเรียน ครู และผู้สนใจ เข้าไปใช้งานได้ ผ่านเว็บไซต์ http://pisaitems.ipst.ac.th และ http://learningspace.ipst.ac.th เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ตามที่ สสวท. ทำหน้าที่เป็นศูนย์แห่งชาติรับผิดชอบดำเนินการศึกษาวิจัยโครงการประเมินผล นักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA (Programme for International Student Assessment) ร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) นั้น สสวท. เล็งเห็นประโยชน์ของการเผยแพร่ข้อสอบที่ใช้ในการประเมินของ PISA ซึ่งทาง OECD เ ป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ และอนุญาตให้เผยแพร่ข้อสอบได้บางส่วน […]


   
2014-08-15 13.54.38   |  

รายชื่อวิทยากรและผู้ผ่านการอบรมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโครงการพระราชดำริฯ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูผู้สอน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ    


   
23628   |  

สสวท. ลงนามMOU กับ สช.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เรื่อง “การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในสังกัด สช. ตามแนวทางสะเต็มศึกษาประเทศไทย (STEM Education Thailand)” เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร    


   
10606173_868113526540937_1850268402171685263_n   |  

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา จากงานประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา เมื่อวันที่ 13 – 21 ตุลาคม 2557  ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ ดาวน์โหลด “รักษ์คอมพิวเตอร์” คลิ๊กที่นี่   ดาวน์โหลด “นักโภชนาการน้อย”  คลิ๊กที่นี่ ดาวน์โหลด “ศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอกทาง” คลิ๊กที่นี่     ดาวน์โหลด “ลำบากแค่ไหน กลไกช่วยได้” คลิ๊กที่นี่     ดาวน์โหลด “สว่างไสวด้วยสายน้ำ” คลิ๊กที่นี่ ดาวน์โหลด “ถุงประคบร้อน” คลิ๊กที่นี่          


   
10734242_868078023211154_7198641954801199355_n   |  

งานประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)   จัดประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา ให้กับโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา จำนวน ๙๑ โรงเรียน  โดยมีกิจกรรมบูรณาการ ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และความรู้ด้านคณิตศาสตร์ เพื่อเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตรวมทั้งเพื่อให้สามารถพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต การจัดประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์   เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพครูผู้นำจากโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน นวัตกรรม สะเต็มศึกษา ของ สสวท. โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 การอบรมครูผู้นำสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1-2 รุ่นที่ 2 การอบรมครูผู้นำสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วงชั้นที่ 3 รุ่นที่ 3 การอบรมครูผู้นำสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงชั้นที่ 4 เมื่อวันที่ 13-21 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ สามารถเข้าชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่ ภาพกิจกรรมช่วงชั้นที่ 1 – 2   […]


   
ติดตามผล จ.น่าน   |  

ติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จังหวัดน่าน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ เขตพื้นที่การศึกษาน่านร เขต 2 จัดประชุมปฏิบัติการให้การอบรมครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 27-29สิงหาคม 2557 ณ ณ โรงแรมอูปแก้ว รีสอร์ท จังหวัดน่าน                            


   
GLOBE - Climate Change Education Cover-01   |  

International Conference on Southeast Asian Weather and Climate 2013

โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด ครั้ง)


   
2014   |  

GLOBE STAR2014

ผลงานศึกษาแพลงค์ตอนแสมสาร คว้าแชมป์งานวิจัยวิทย์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งจากโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2557 ในงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาปริมาณแพลงค์ตอนพืชสกุลเด่น บริเวณแหลมแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี” และขอแสดงความยินดีดกับนักเรียนจากโรงเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ งานวิจัย เรื่อง ผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์ต่อความหลากหลายของแพลงค์ตอนสัตว์และคุณภาพน้ำในแม่น้ำมูล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ งานวิจัย เรื่อง ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาของใบหูกวาง รางวัลชมเชย             โรงเรียนดอนจานวิทยาคม งานวิจัย เรื่อง การศึกษาปัจจัยแวดล้อมของเชื้อรา Beauveria Bassiana ที่มีผลต่อการตายของแมลงวัน โรงเรียนกระแชงวิทยา งานวิจัย เรื่อง การบำบัดน้ำสีย้อมโดยกระบวนการโฟโต้คะตะลิสต์ร่วมกับการดูดซับ รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่ายอดเยี่ยม   โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) งานวิจัย เรื่อง […]


   
2013   |  

GLOBE STAR2013

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม    ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ที่ไปคว้ารางวัลโปสเตอร์ดีเด่นอันดับที่ 2 ในการประกวด 2nd Annual Student Research Exhibition and 17th GLOBE Annual Partner Meeting 2013, August 12-16, Maryland, USA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ประจำปี 2556   ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ประจำปี 2556 โดยโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้มีโอกาสไปร่วมนำเสนองานวิจัยในงาน 17th GLOBE Annual Partner Meeting ระหว่างวันที่ 12-16 สิงหาคม 2556 ณ The Marriott Inn & Conference Center, University of Maryland University College, and NASA Goddard […]


   
40-1   |  

Newsletter from GIO, September 2014

26 September 2014 Hello Everyone,   Greetings from the GLOBE Implementation Office (GIO) in Boulder, Colorado. This is the first of my “Letters to the Community” and is being sent to everyone on the GLOBE mailing list. It replaces the mid-month News Brief, delivering the news in what I hope you will find to be […]


   
39   |  

Third Annual GLOBE Calendar Art Competition

It’s time for our third annual student art competition! To illustrate the 2015 GLOBE calendar, the theme is See Globally, Act Locally: How GLOBE Connects to Earth Observing Satellites. We invite GLOBE students to submit original art that demonstrates the benefits of Earth observing satellite missions to their school and/or community.         […]


   
38-1   |  

September 2014 GLOBE News Brief

September 2014 GLOBE News Brief Video of the Week Images from the 2014 GLOBE Learning Expedition More than 300 participants from 29 countries attended the GLOBE Learning Expedition and 18th Annual Partner Meeting, held in New Delhi, India, from 3-8 August. See the video slideshow by clicking here or on the image above.  NEWS GLOBE […]


   
  |  

RSS – GLOBE News

http://www.globe.gov/home/rss/news


   
37-7   |  

July 2014 GLOBE News Brief

  July 2014 GLOBE News Brief Image of the Week El Nino’s Complex Link to the Monsoon The monsoon in India is sure to be a topic of conversation among participants of the GLOBE Learning Expedition (GLE) in New Delhi next month. The latest prediction from JAMSTEC (Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), which […]


   
  |  

GLOBAL LEARNING EXPEDITION2014

Dear All, We send you our greetings. We hosted GLOBAL LEARNING EXPEDITION in New Delhi during August 3-8, 2014. More than 320 participants from 32 countries participated in this event. This was great event with lot of science, education, participation and fun. The report and photographs will be loaded at the GLOBE website: www.globe.gov This […]


   
34-1   |  

Countdown to the GLOBE Learning Expedition 2014

Mid-June 2014 GLOBE News Brief Image of the Week   Solar lighting through Lighting a Billion Lives has changed the lives of students in hundreds of un-electrified villages in India. For these students, studying is no longer a struggle as they are able to do so with better illumination and without harmful C02 emissions. Dr. […]


   
titlepisalike_57   |  

การเผยแพร่ข้อสอบ PISA-Like ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่ สสวท. ได้พัฒนาขึ้น

สสวท. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของเยาวชนไทยให้มีระดับสูงขึ้นทัดเทียมกับนานาชาติ และเพื่อยกระดับผลการประเมินดังกล่าว จึงได้พัฒนาข้อสอบประเมินการรู้เรื่อง (Literacy) ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของผู้เรียนตามแนวทาง PISA


   
  |  

กระบวนการพัฒนาข้อสอบวัดจิตวิทยาศาสตร์

จิตวิทยาศาสตร์เป็นคุณลักษณะที่มีการพัฒนาขึ้นในตัวผู้เรียนจากการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีลักษณะของการเป็นผู้ใฝ่รู้ในวิทยาศาสตร์สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการคิดตัดสินใจ การค้นคว้าหาความรู้ การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน


   
metacognition1   |  

กระบวนการพัฒนาข้อสอบวัด Metacognition

Metacognition หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่มีต่อกระบวนการคิดของตนเอง รู้ว่าอะไรที่เหมาะสมกับตนเองในการเรียนรู้


   
CRcover   |  

กระบวนการพัฒนาข้อสอบเขียนตอบ

ข้อสอบแบบเขียนตอบเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้ความสามารถ ความคิดระดับสูง การนำความรู้และทักษะกระบวนการไปใช้ การสร้างข้อสอบแบบเขียนตอบในลักษณะดังกล่าว มีหลักการดังนี้


   
exam1   |  

กระบวนการพัฒนาข้อสอบเลือกตอบ

กระบวนการสร้างข้อสอบจะทำให้ได้ข้อสอบที่มีคุณภาพสามารถสะท้อนผลของการจัดการศึกษาและผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การกำหนดกรอบการประเมิน   2. การสร้างข้อสอบ   3. การพิจารณาและปรับปรุงข้อสอบ   4. การทดลองใช้ข้อสอบ


   
sciencebookcriteria_page_01   |  

เกณฑ์การประเมินหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์

ดาวโหลดจำนวน ครั้ง


   
mathbookcriteria_page_01   |  

เกณฑ์การประเมินหนังสือเรียนคณิตศาสตร์

ดาวโหลดจำนวน ครั้ง 


   
science_lab_cover_s   |  

คู่มือการจัดการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ดาวโหลดจำนวน  ครั้ง


   
science_teacher   |  

มาตรฐานครูวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดาวโหลดจำนวน  ครั้ง


   
math_teacher   |  

มาตรฐานครูคณิตศาสตร์

  ดาวโหลดจำนวน  ครั้ง


   
  |  

การสื่อสารสองทางในโปรแกรมช่วยสอนคณิตศาสตร์ โดย Colette Laborde

การสื่อสารสองทางในโปรแกรมช่วยสอนคณิตศาสตร์สำคัญอย่างไรน้า


   
  |  

- -“

awesrdtu


   
prob   |  

สนุกกับความน่าจะเป็น – เรียนๆ เล่น ๆ อย่างสะเต็มศึกษา โดย ดร. อลงกต ใหม่ด้วง

สอนความน่าจะเป็นอย่างสะเต็มศึกษา


   
scimath   |  

ทดสอบ

ครูหลายท่านคงทราบดีแล้วว่าการจีดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


   
  |  

dd test

dddddfgjsurheurhsjfgilaajrgfiaebgfjebgfihfhwdfhhffhwoeafhhrfhaehrgkhguowhrfsghawhfowehfjk 04-แบบสัมภาษณ์นักเรียนที่อุบล


   
pye2   |  

ภาพ ดร หนุ่มเครางามมาดสุดแมน

ดร หนุ่มผู้สร้างความฮือฮา


   
  |  

รูปสวย

สวยๆๆๆๆๆๆ


   
  |  

tt

tttttttttttttttttttttttt


   
header_02   |  

ทดสอบภาพกิจกรรม

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก


   
pye   |  

สาว ๆ สสวท ฮือฮา ดร หนุ่มสาขาคณิตศาสตร์กลับจากฝรั่งเศสด้วยมาดสุดเข้ม!!!

สะเทือนวงการหนุ่มหล่อ สสวท. เมื่อ ดร หนุ่มจากสาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น กลับจากการทำวิจัย post doctor จากฝรั่งเศสด้วยมาดสุดอินเตอร์ จนจำแทบไม่ได้กันเลยทีเดียว แถมยังนำเทรนด์การไว้หนวดเคราแบบมาดแมนที่หนุ่ม ๆ ทั้งหลายต้องไว้ตามให้ทันเทรนด์!


   
การต่ออุปกรณ์ทดแทนการแยกสารละลายด้วยกระแสไฟฟ้า   |  

อุปกรณ์ทดแทน เรื่องการแยกสารละลายด้วยกระแสไฟฟ้า

ในการทดลองแยกสารละลายด้วยกระแสไฟฟ้า บางครั้งอาจหาอุปกรณ์ในการทดลองได้ยาก เช่น หลอดแก้วสามทางรูปตัวยู แต่ก็สามารถสร้างอุปกรณ์ทดแทนได้ โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด  (ดาวน์โหลด  ครั้ง)


   
14   |  

Active Learning : การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ครูหลายท่านคงทราบดีแล้วว่าการจีดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นอกจากครูจะจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้แล้ว ครูควรจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะดังนี้


   
mg   |  

บทที่ 8 แมกนีเซียม

    โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด ครั้ง)


   
iron   |  

บทที่ 7 เหล็ก

    โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด ครั้ง)


   
zinc   |  

บทที่ 6 สังกะสี

  โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด ครั้ง)


   
silver   |  

บทที่ 5 เงิน

    โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด ครั้ง)


   
3 silicon   |  

บทที่ 4 ซิลิคอน

    โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด ครั้ง)


   
titanium   |  

บทที่ 3 ไทเทเนียม

    โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด ครั้ง)


   
3 tong   |  

บทที่ 2 ทองคำ

    โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด ครั้ง)


   
2 cabon   |  

บทที่ 1 คาร์บอน

  โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด ครั้ง)


   
sc_n[1]   |  

ดาวน์โหลด แบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ดาวน์โหลด แบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


   
cond   |  

การประชุมวิชาการ“การศึกษาไทยเพื่ออนาคต (CTEF2014)”

ขอเชิญร่วมประชุมสัมนาวิชาการ


   
สื่อ2   |  

สื่อการสอน

สื่อประกอบหนังสือเรียน และคู่มือครู


   
new8   |  

หนังสือออกใหม่ รายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑


   
10   |  

ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศประจำปี 2014

ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศประจำปี 2014 (IOI2014) อย่างเป็นทางการ ทีมไทยได้สองเหรียญทอง สองเหรียญทองแดง ดังนี้


   
9   |  

ร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้แทนนักเรียนไทย ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก

ร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้แทนนักเรียนไทย 4 คน ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ในวันที่ 13-20 กรกฎาคม 2557 ณ เมืองไทเป ประเทศใต้หวัน


   
8   |  

เกียรติบัตรการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนไทย 2557

ตามที่ สสวท. ร่วมกับชมรมครูหุ่นยนต์ไทย ได้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014″ เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2557 นั้น


   
8   |  

ขอเชิญร่วมพิจารณา และให้ข้อคิดเห็นต่อ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ออกแบบและเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุงใหม่ (ฉบับร่าง)

สสวท. ขอเชิญชวน ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ แสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะต่อกรอบหลักสูตรและคู่มือการใช้หลัก สูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ออกแบบและเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุงใหม่


   
PosterDpst56_m3M   |  

การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุน พสวท

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครนักเรียน ม. 3


   
6   |  

ปิดรับสมัครครูเข้ารับอบรมการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ปิดรับสมัครครูเข้าอบรมการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์


   
OLYMPUS DIGITAL CAMERA   |  

การสะท้อนและการหักเหของแสง

การสะท้อนและการหักเหของแสงคืออะไร และเกิดขึ้นเมื่อไร สามารถหาคำตอบได้จากบทความนี้


   
Warer Balloon Feature   |  

การแตกของลูกโป่งที่บรรจุน้ำ [ภาพถ่าย]

รวมภาพการแตกของลูกโป่งที่บรรจุน้ำผสมกับสีย้อมผ้าด้วยกล้องความเร็วสูง


   
virtual_lab_feature   |  

สื่อการทดลองเสมือนจริง (Virtual Experiment)

จากการศึกษาสภาพการเรียนการสอนในปัจจุบัน พบว่าปัญหาส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในปัจจุบัน ก็คือ นักเรียนไม่ได้ทำการทดลองเนื่องมาจากการขาดแคลนอุปกรณ์การทดลอง การมีอุปกรณ์การทดลองแต่ไม่สามารถใช้งานได้ หรือมีไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน เชิญอ่านบทความได้ โดยเข้าไปดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือ (ถ้าใช้เวลาโหลดนาน) คลิกที่รูปภาพ       


   
higgs_disc_main   |  

รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ปี ค.ศ. 2013 สิ่งสำคัญที่สุดคือ ความสำเร็จ

นักปีนเขาสองคน ได้ปีนขึ้นมาถึงยอดเขาเอเวอเรสต์ ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก พวกเขาต้องการบันทึกภาพความสำเร็จนี้เอาไว้ แต่กล้องที่พวกเขามี สามารถบันทึกภาพไว้ได้เพียงภาพเดียวเท่านั้น เพราะแบตเตอรี่ใกล้หมดเต็มที ใครจะเป็นคนถ่ายภาพ ใครจะเป็นคนแสดงท่าดีใจให้อีกคนถ่าย  เชิญอ่านบทความได้ โดยเข้าไปดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือ (ถ้าใช้เวลาโหลดนาน) คลิกที่รูปภาพ       


   
wittaya_feature   |  

ฟิสิกส์กับการขับเคลื่อน ทุกองคาพยพให้สังคมไทย เป็นอารยสังคม

กระผมได้นำเสนอความเป็นราชาแห่งวิทยาศาสตร์ของฟิสิกส์ และเรียกร้องชักชวนเพื่อนคุณครูให้ช่วยกันนำฟิสิกส์หวนคืนสู่บัลลังก์ แต่เพื่อนคุณครูวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศรวมทั้งกระผมก็ยอมรับโดยข้อเท็จจริง ที่ปรากฏว่าตามโครงสร้างของแนวความคิดหลักของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ การเกิดความสนใจอย่างใหญ่หลวงและรวดเร็วใน “ปรัชญาการทดลอง” ที่เกิดขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 17 นั้นมีประวัติมาจากการหันหลังไปสนใจผลงานของนักปฏิบัติที่มีความคิดปราดเปรื่องทั้งหลายในอดีตไม่ใช่นักพูดจากสถานการณ์  เชิญอ่านบทความได้ โดยเข้าไปดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือ (ถ้าใช้เวลาโหลดนาน) คลิกที่รูปภาพ       


   
spring_feature   |  

Misconceptual Physics เรื่อง การหาระยะยุบของสปริง จากการปล่อยตกของมวลในแนวดิ่ง

จากสถานการณ์ สปริงตั้งอยู่ในแนวดิ่ง มีค่านิจสปริงเป็น k N/m ปล่อยก้อนมวล m จากระยะสูง h วัดจากปลายด้านบนของสปริงก้อนมวล m ตกลงที่ปลายสปริงและอัดสปริงลงไป อยากทราบระยะยุบสูงสุดของสปริง เชิญอ่านบทความได้ โดยเข้าไปดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือ (ถ้าใช้เวลาโหลดนาน) คลิกที่รูปภาพ       


   
Milikan_oildrop_feature   |  

การทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกน

เชิญศึกษาเกี่ยวกับ "การทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกน" จากแอนิเมชันแบบมีปฏิสัมพันธ์ คลิกที่ภาพเพื่อเข้าศึกษาเรียนรู้


   
ticker_timer_feature   |  

เครื่องเคาะสัญญาณเวลา

เชิญศึกษาเกี่ยวกับ "เครื่องเคาะสัญญาณเวลา" จากแอนิเมชันแบบมีปฏิสัมพันธ์ คลิกที่ภาพเพื่อเข้าศึกษาเรียนรู้


   
  |  

test


   
STEM_LOGO   |  

นักวิชาการ ฟิสิกส์ สสวท. ร่วมเปิดศูนย์สะเต็มศึกษา ภาคใต้ตอนล่าง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เล็งเห็นความจำเป็นในการเร่งพัฒนาคน มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ( SCIENCE  TECHNOLOGY  ENGINEERING MATHEMATICS ) ให้เกิดขึ้นทุกระดับชั้น เพื่อให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ จึงดำเนินการจัดตั้งศูนย์สะเต็มศึกษาภาค 13 ศูนย์ทั่วประเทศ ซึ่งโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเป็นศูนย์ภาคใต้ตอนล่างรับผิดชอบ 6 จังหวัด ได้แก่ ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต สตูล และสงขลา โดยมี ดร.พิมพ์มาส รังสรรค์สฤษดิ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เป็นประธานศูนย์ฯ   ซึ่งในวันที่ 27 พ.ย. 2557 นายพิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการสภาการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ในมีพิธีเปิดศูนย์สะเต็มภาคใต้ตอนล่าง และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคใต้ตอนล่าง และโรงเรียนในเครือทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ 1. โรงเรียนควนเนียงวิทยา 2.โรงเรียนเทพา 3.โรงเรียนอนุบาลสงขลา 4.โรงเรียนกำแพงสงขลา 5.โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม […]


   
facebook_like_logo2   |  

เชิญคลิก Like ที่ Facebook Fanpage ของฟิสิกส์ ม. ปลาย สสวท.

เชิญคลิก Like ที่หน้า Facebook Fanpage ของ ฟิสิกส์ ม.ปลาย สสวท. เพื่อติดตามข่าวสาร สื่อการเรียนรู้ และ ผลงานต่าง ๆ จาก นักวิชาการ ฟิสิกส์ สสวท. โดยเข้าไปได้ที่ลิงค์  https://www.facebook.com/physics.ipst  หรือ คลิกที่รูปด้านล่าง


   
physics_shelf_frontpage   |  

E-Book ฟิสิกส์ สสวท. พร้อมให้บริการ

เชิญทุกท่านเข้าใช้ E-Book ฟิสิกส์ สสวท. ได้แล้ว วันนี้ คลิกได้ที่นี่ หรือ ที่รูปด้านล่าง     


   

ทุกกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทุน/การแข่งขัน ติดต่อเราผลตัวกรองด้วย….

Filter Result by….Subject เรื่องWorks and Services
    ผลงานและบริการGrade ระดับชั้นอนุบาล-ป.6
ม.ต้น
ม.ปลาย

 
  |  

The 10th Science Film Festival 2014

The 10th Science Film Festival 2014 The 10th Science Film Festival 2014 in Thailand has been officially opened by Deputy Minister of Education (Lieutenant General Surachet Chaiwong) at Esplanade Cineplex, Bangkok on Thursday, November 13, 2014. The highlight of the Opening Ceremony was the Screening of the Film “More Than Honey”, a 2012 Swiss documentary […]


   
  |  

ประกาศย้ายสำนักงานหนังสือเดินทาง 24 พ.ย.2557


   
  |  

ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ศรีลังกา ดูงานการใช้สื่อออนไลน์พัฒนาการเรียนการสอน

นางพรพรรณ ไวทยางกูร (ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และคณะผู้บริหารจากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศศรีลังกาศึกษาดูงาน การใช้ e-textbook program และปัญหาการใช้งานของ e-book ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สสวท. เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557  


   
  |  

สสวท. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้วยศิลปะ”

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย และมูลนิธิชมรมไทย-อิสราเอล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้วยศิลปะ” เพื่อเสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ศิลปะในการสื่อสาร ให้นักวิชาการและพนักงาน สสวท. รวมทั้งคุณครูและผู้ที่สนใจ โดยมี คุณฆาน็อค พิเวน (Mr.Hanoch Piven) ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะจากอิสราเอล เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท. เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557


   
  |  

สสวท.พัฒนาความรู้นักวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ STEAM Education

  นางสาวรวิวรรณ เทนอิสสระ (แถวหน้า ที่ห้าจากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อํานวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ต้อนรับและขอบคุณ Dr. Ja-ok Ku (แถวหน้า ที่เจ็ดจากขวา) และ Dr. Hyung Mi Joo (แถวหน้า ที่สี่จากซ้าย) ผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันหลักสูตรและการประเมิน สาธารณรัฐเกาหลี (Korea Institute for Curriculum and Evaluation : KICE) วิทยากรให้การบรรยายพิเศษ หัวข้อ องค์ประกอบการจัดกิจกรรมและการออกแบบการจัดการเรียนการสอนด้าน STEAM Education (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics Education) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้นักวิชาการ เมื่อวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท. กรุงเทพมหานคร


   
  |  

โครงการ Hawaii-Thailand-Laos STEM Education Project

โครงการ Hawaii-Thailand-Laos STEM Education Project เป็นโครงการทดลองใช้หลักสูตรพลังงานทดแทน  จัดขึ้นโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ Office of Naval Research (ONR) มลรัฐฮาวาย  สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และ Maui Economic Development Board (MEBD) โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจพลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานหมุนเวียน โดยจะเน้นพลังงานจากธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และสร้างพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวพลังงานทดแทนให้แก่เด็กผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ เซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์  การสำรวจการใช้พลังงาน เป็นต้น การดำเนินงานโครงการ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ STEM Education in Energy ด้านการอนุรักษ์พลังงาน  โดยใช้หลักสูตรพลังงานทดแทนของฮาวายเป็นหลักสูตรต้นแบบ  มีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ครู และบุคลากรการศึกษาจากประเทศลาว สหรัฐอเมริกา และไทย โรงเรียนในไทยที่เข้าร่วมโครงการ  4 โรงเรียน คือ โรงเรียนลำปางกัลยาณี […]


   
  |  

โครงการทุน Super Premium

ทุนหลักสูตร Super Premium เป็นทุนในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (สควค.) ระยะที่ 3 มีเป้าหมายที่จะมอบทุนจำนวนปีละ 180 ทุน เพื่อผลิตครูผู้มีความสามารถพิเศษระดับปริญญาโททางการศึกษา ที่มุ่งเน้นการสร้างครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน ผู้รับทุนกลุ่มนี้จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการให้สอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล 500 โรงเรียน หรือในโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน (English Program: EP) ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมทั้งได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เมื่อรับราชการครบ 2 ปีจะได้รับทุนไปฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ 1 ปี ครูสควค.ในหลักสูตร Super Premium นี้ นอกจากต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม และใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าหาความรู้ในการเจรจาความร่วมมือกับโรงเรียนชั้นนำของนานาชาติแล้ว ยังต้องเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงและมีความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาดีเยี่ยมอีกด้วย ในการนี้  สสวท.ได้พัฒนากรอบหลักสูตรสำหรับการฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศของผู้รับทุน Super Premium   และได้เจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรในโครงการ สควค. ระยะที่ 3 นี้ อาทิ University […]


   
  |  

ลิงค์เว็บไซต์สถานทูตในประเทศไทย

 The Australian Embassy ( http://www.austembassy.or.th/ )  The Canadian Embassy ( http://www.dfait-maeci.gc.ca/bangkok/ )  The Embassy of the Republic of Chile ( http://www.chile-thai.com/ )  The Embassy of the People's Republic of China ( http://www.chinaembassy.or.th )  The Embassy of the Republic of Croatia ( http://www.croatemb.or.id/)  The Embassy of the Czech Republic ( http://www.mfa.cz/bangkok )  The Royal Danish Embassy ( http://www.denmark-embassy.or.th )  The Embassy of France ( http://www.france.or.th )  The Embassy of the Federal […]


   
  |  

Call for Papers of SEAMEO Congress 21-22 October 2014, Imperial Queen’s Park Hotel, Bangkok, Thailand

From 21-22 October 2014 in Bangkok, Thailand, SEAMEO, in collaboration with the British Council and Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST) Thailand, is convening the SEAMEO Congress on Education, Science and Culture with the theme Southeast Asia in Transition: Re-Thinking Education, Science and Culture. Submission of Abstract is Now Open We […]


   
  |  

ที่มาของอาเซียน

อาเซียน : จากสมาคมสู่ประชาคม ตลอดช่วงระยะเวลากว่า 40 ปี ที่ผ่านมา สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนได้มีพัฒนาการมาเป็น ลำดับ และไทยก็มีบทบาทสำคัญในการผลักดันความร่วมมือของอาเซียนให้มีความคืบหน้ามา โดยตลอด โดยเมื่อเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2510 สภาพแวด ล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความตึงเครียด อันเป็นผลมาจากสงครามเย็น ซึ่งมีความขัดแย้งด้านอุดมการณ์ ระหว่างประเทศที่สนับสนุนอุดมการณ์เสรีนิยมประชาธิปไตยกับประเทศที่ยึดมั่น ในอุดมการณ์สังคมนิยมคอมมิวนิสต์          ในขณะเดียวกัน ความขัดแย้งด้านดินแดนระหว่างประเทศในภูมิภาค เช่น ความขัดแย้งระหว่าง มลายาและฟิลิปปินส์ ในการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนซาบาห์และซาราวัก รวมทั้งการที่สิงคโปร์แยกตัวออกจากมลายา ทำให้หลายประเทศเริ่มตระหนักถึงความจำเป็นในการร่วมมือกันระหว่างประเทศในภูมิภาค          ดร. ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยในขณะนั้น ได้มีบทบาทสำคัญในการเดินทางไปเจรจาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างประเทศ เพื่อนบ้านเหล่านี้ และได้เชิญให้รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีก 4 ประเทศ คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ มาหารือร่วมกันที่แหลมแท่น จ. ชลบุรี อันนำมาสู่การลงนามในปฏิญญากรุงเทพ เพื่อก่อตั้งอาเซียน ที่วังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ไทยจึงถือเป็นทั้งประเทศผู้ร่วมก่อตั้งและเป็น ‘บ้านเกิด’ ของอาเซียน          อาเซียนได้ขยายสมาชิกภาพขึ้นมาเป็นลำดับ โดยบรูไนได้เข้าเป็นสมาชิกเป็นประเทศที่ 6 ในปี 2527 และภายหลังเมื่อประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เหลืออีก 4 ประเทศ คือ เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา ได้ทะยอยกันเข้าเป็นสมาชิกจนครบ10 ประเทศ เมื่อปี 2542 นับเป็นก้าวสำคัญที่ไทยได้มีบทบาทเชื่อมโยงประเทศที่ตั้งอยู่บนภาคพื้นทวีปและประเทศที่เป็นหมู่เกาะทั้งหมดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลาง         ถึงแม้ว่า ปฏิญญากรุงเทพ […]


   
1000554_1385389848344205_2048015034_n   |  

สสวท. วิจัยประเมินการรู้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศของนักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ

         ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. ได้ดำเนินโครงการประเมินการรู้คอมพิวเตอร์   และสารสนเทศ (International Computer and Information Literacy Study;ICILS) ของนักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ เพื่อประเมินผลนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (Grade 8) ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการรู้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ โดยมีประเทศที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 ประเทศ


   
surprise1   |  

เทคนิคส่งคลิป Youtube ให้เพื่อนดูแบบเซอร์ไพรส์!

เคยเป็นกันมั้ยคะ? อยากส่งคลิปอะไรบางอย่างใน Youtube ให้เพื่อนดูเพราะคิดว่ามันเจ๋งมากๆ


   
  |  

scimath.org

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาตลอดจนบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ ได้แสดงความสามารถในการ


   
content-1   |  

แนวโน้มของการศึกษาแบบ e-Learning กับการสาธารณสุขในประเทศไทย

         การศึกษาด้วยวิธี e-Learning  ในประเทศไทยนั้น ปัจจุบันได้รับการยอมรับให้มีคุณวุฒิเทียบเท่ากับการศึกษาแบบระบบปกติ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่ามีมาตรฐานที่เทียบเท่า  ในความเป็นจริงไม่เพียงแต่ระบบการศึกษาทางไกลผ่าน Internet ที่จะถูกนำมาเปรียบเทียบกับระบบการศึกษาในห้องเรียนปกติ ในเรื่องของมาตรฐานและรับรองวิทยฐานะ เฉพาะระบบการศึกษาในห้องเรียนเองก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันไม่จบว่ามีมาตรฐานไม่เท่ากัน  ซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีในตลาดแรงงาน เราจะเห็นได้ว่ามาตรฐานทางการศึกษาในประเทศไทยนั้น ขึ้นอยู่กับระบบการบริหารการจัดการที่ดีและชื่อเสียงเก่าแก่ของสถาบัน มากกว่ารูปแบบการศึกษา ซึ่งในปัจจุบันการให้โอกาสทางการศึกษาต่างหากที่เป็นประเด็นที่ประเทศที่เจริญแล้วให้ความสนใจอย่างยิ่ง และดูเหมือนว่าจะให้ความสำคัญมากกว่าในประเด็นของมาตรฐานการศึกษาเสียอีก นั่นอาจเป็นเพราะว่าประเทศเหล่านั้นเชื่อว่า  ในที่สุดคุณภาพนั้นจะถูกตัดสินโดยตลาดงานเอง  ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว คำว่ามาตรฐานการศึกษาหมายถึงการที่ประชากรทุกคนในประเทศไม่ว่าจะอยู่ ณ มุมใดก็มีโอกาสได้รับการศึกษาในหลักสูตรเดียวกันได้อย่างเท่าเทียมและเปิดโอกาสให้นักเรียนและครูผู้สอนเป็นผู้กำหนดหลักสูตรร่วมกัน ซึ่งวิธีนี้จะมีส่วนช่วยในการพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนในท้ายที่สุด           ในส่วนของการศึกษาทางไกลในประเทศไทยกำลังเริ่มเป็นที่นิยมกันมากขึ้น เนื่องจากรูปแบบการดำรงชีวิตของผู้คนในปัจจุบันนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปตามที่กล่าวไปข้างต้น  ทั้งนี้ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ได้นำระบบนี้เข้ามาใช้ได้ระยะหนึ่งแล้ว  แต่ความนิยมส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนการสอนที่เป็นลักษณะหลักสูตรการเรียนการสอนสั้นๆ มากกว่าจะศึกษาในระดับปริญญา ซึ่งอุปสรรคที่สำคัญของการนำ e-Learning เข้ามาสู่สังคมไทย นั่นคือค่านิยมที่ยังฝังลึกของการศึกษาแบบเดิม ทั้งนี้มหาวิทยาลัย ในประเทศไทยนั้น มีมากกว่า 100 แห่ง เพียงแค่ในกรุงเทพมหานคร ก็มีมหาวิทยาลัยอยู่มากกว่า 30 แห่ง ที่เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ไปจนกระทั่งปริญญาเอก แต่มีเพียงไม่กี่มหาวิทยาลัยเท่านั้น ที่ได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน นักศึกษาส่วนใหญ่จึงพยายามที่จะเข้าสู่รั้วของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับให้ได้ ทำให้การเรียนในระบบออนไลน์ยังไม่เป็นที่นิยมมากเท่าใดนัก การเรียนการสอนในระบบ e-Learning ในประเทศไทย […]


   
yala   |  

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทย์ รร.คณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา การจัดสาระการเรียนรู้และหน่วยกิตของสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 ของกระทรวงศึกษาธิการ และออกแบบรายวิชาเพิ่มเติมเป็นวิชาเลือกโดยเน้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา จึงได้จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 2 ด้าน พร้อม ๆ กันเป็นคู่ขนาน


   
teacher   |  

หลักสูตรอบรมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา

การผลิตสื่ออีกด้วยการเรียนรู้เรื่องเศษส่วนและทศนิยมไว้ในภาคผนวก เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถใช้เป็นแนวทางในนอกจากนั้น ในเอกสารยังได้นำเสนอสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยเน้นการสร้างและวิธีใช้สื่อเอกสารนี้เพิ่มเติมเพื่อทบทวนความรู้ที่ได้จากการฟังบรรยายและการเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถศึกษาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มีเนื้อหาทั้งหมด 9 เรื่อง ทั้งที่เป็นเนื้อหาสาระคณิตศาสตร์ แนวทางเอกสารสำหรับผู้รับการอบรมเล่มนี้ สสวท. จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการอบรมครูผู้สอน


   
ratsima   |  

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มุ่งจัดการศึกษาให้มีลักษณะเฉพาะและเหมาะสมสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาในช่วงชั้นที่  4  ให้มีทักษะกระบวนการคิดของการเป็นนักวิจัย และนักประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม


   
frac   |  

การเปรียบเทียบเศษส่วน

สาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ (สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ)


   
boyl   |  

กฎของบอยล์

สาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์ (สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาณของแก็สเมื่ออุณหภูมิและปริมาณคงที่ 2. ผู้เรียนสามารถใช้กฎของบอยล์ในการอธิบายสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงความดันและปริมาตรของแก็สเกิดขึ้นได้ 3. ผู้เรียนสามารถคำนวณความดันหรือปริมาตรของแก๊สได้เมื่ออุณหภูมิและปริมาตรคงที่ กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง กฎของบอยล์ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรกับความดันของแก๊สที่อุณหภูมิและปริมาณคงที่ โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนตามลำดับของสไลด์       


   
magma   |  

กำเนิดเเมกมา

สาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์ (สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. ระบุและอธิบายเหตุผลที่สนับสนุนว่ามีแหล่งพลังงานความร้อนปริมาณมหาศาลอยู่ใต้โลก 2. อธิบายความหมายและลักษณะของแมกมาได้ 3. อธิบายการเคลื่อนไหวของการแมกมาในชั้นเนื้อโลกได้ 4. ระบุและอธิบายการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของแมกมาในชั้นเนื้อโลกและชั้นเปลือกโลกตอนล่างพร้อมทั้งอธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนปลง กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนได้ศึกษาสถานการณ์จำลองหรือภาพเคลื่อนไหวที่แสดงปรากฎการณ์การระเบิดของภูเขาไฟ น้ำพุร้อน ตั้งแต่บริเวณใต้โลก จนถึงบนพื้นผิวโลกโดยการปรับปริมาณของปัจจัยที่มีผลต่อการระเบิดได้แก่ ปริมมาณซิลิกา อุณหภูมิ และความดันผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและโครงสร้างของโลก    


   
  |  

รายงานเบื้องต้นพิมพ์เขียวการศึกษาของประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2556 – 2568

กรุณาคลิ๊กที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวโหลด


   
  |  

หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของประเทศสิงคโปร์ ปี พ.ศ. 2551

กรุณาคลิ๊กที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวโหลด


   
  |  

หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาของประเทศสิงคโปร์ ปี พ.ศ. 2551

กรุณาคลิ๊กที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวโหลด


   
  |  

STEM Education, Science Literacy and the Innovation Workforce in America

กรุณาคลิ๊กที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวโหลด


   
  |  

เอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาแบบทวิภาษา อังกฤษ-ไทย โดย British Council

กรุณาคลิ๊กที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวโหลด


   
29   |  

ภาพการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง พลังงานลม ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ภาพการทดลองสอนด้วยกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ “พลังงานลม”


   
29   |  

ภาพการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้ กระป๋องสั่นกล ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

ภาพการทดลองสอนด้วยกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ “กระป๋องสั่นกล”


   
9   |  

ภาพการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ความถี่ธรรมชาติ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ. ชลบุรี

ภาพการทดลองสอนด้วยกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ “ความถี่ธรรมชาติและการสั่นพ้อง”


   
5   |  

ภาพการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง “จินตนาการ” ณ โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมป์

ภาพกิจกรรมการสอนชีววิทยา 2555 ภาพการทดลองสอนด้วยกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ "จินตนาการ"        


   
2   |  

ภาพการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง จินตนาการ ณ โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ภาพการทดลองสอนด้วยกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ กระบองหรรษา


   
10441928_780214512012533_4142971242876697572_n   |  

ข่าวนักเรียนโอลิมปิก

นักเรียนโอลิมปิก


   
  |  

เรื่องเล่าจากค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศเกาหลีใต้

อภิสิทธิ์ ธงไชย ระหว่างวันที่20-29กรกฎาคม พ.ศ.2553 ที่ผ่านมาคณะนักเรียนอัจฉริยภาพและครูรวม 4 คนได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนอัจฉริยภาพ The 2nd ASEAN+3 Teacher Workshop and Student Camp for the Gifted in Science ณ มหาวิทยาลัย Kyungnam ประเทศเกาหลีใต้


   
  |  

จะสอนวิทย์อย่างไร

สุนีย์ คล้ายนิล ครั้งหนึ่งที่เคยหน้าแตก เมื่อสมัยเป็นนักศึกษา ในชั้นสัมมนาการสอนวิทยาศาสตร์ ผู้เขียนได้ตั้งคำถามว่า “จะสอนวิทยาศาสตร์อย่างไรดี” อาจารย์ Prof. Peter Fensham ตอบว่า “แค่คำถามก็ผิดแล้ว” ความหมายของอาจารย์คือ เราจะไม่รู้ว่าจะสอนอย่างไรดี ถ้าเรายังไม่รู้ว่าเด็กเรียนรู้อย่างไร ดังนั้นคำถามที่เราควรถามก่อน ก็คือ “นักเรียนเรียนรู้อย่างไร” แล้วจึงค่อยถามว่า “จะสอนกันอย่างไร”


   
  |  

อัจฉริยะปัจจัย

สุทัศน์ ยกส้าน เรา ใช้อะไรเป็นตัวชี้บอกความสามารถระดับอัจฉริยะของคน คะแนนสอบที่โรงเรียน คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย เหรียญทองที่ได้จากการสอบโอลิมปิกวิชาการ ปริญญาเกียรตินิยม ดัชนี IQ หรือรางวัลวิจัยต่างๆ ในการตอบคำถามนี้ นักวิทยาศาสตร์ได้ข้อสรุปมานานพอสมควรแล้วว่า ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถใช้เป็นตัวพยากรณ์ความเป็นอัจฉริยะของบุคคล ในการสร้างสรรค์ผลงานที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์ เพราะการสอบที่ทำให้ได้คะแนนเหล่านั้น เป็นการวัดความสามารถในการวิเคราะห์และคิดด้วยกระดาษและปากกาในเวลาจำกัด


   
  |  

รู้จักความอัจฉริยะของสมอง

ปรียานุช ขุนเณร หากเปรียบโลกนี้กับจักรวาล โลกคงเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวเล็กๆ แห่งความยิ่งใหญ่ของจักรวาล และหากจะย้อนกลับมาดูที่ตัวมนุษย์ๆ ก็อาจเป็นเพียงส่วนประกอบเล็กๆ บนโลก แต่มนุษย์ตัวเล็กๆ กลับสามารถก้าวไปสำรวจจักรวาลอันยิ่งใหญ่ได้ ด้วยความสามารถอันน่ามหัศจรรย์ของส่วนประกอบที่สำคัญในร่างกายมนุษย์ นั่นก็คือ “สมอง” สิ่งที่ชักนำให้มนุษย์ก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดนานับประการเพื่อไปสำรวจทั้งโลกและจักรวาล


   
  |  

สนุกกับกิจกรรมค่ายวิทย์-คณิต โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ สสวท.

รัชดา ยาตรา โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัล ประจำปี 2553 ระดับชั้น ป.3 ระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน พ.ศ. 2554 และระดับชั้น ป.6 ระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน พ.ศ. 2554 ที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)


   
reBannerVTR-Thai-125x125   |  

งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 21

ขอเชิญครูและผู้สนใจสมัครเข้าร่วม งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 21 (วทร.21) ระหว่างวันที่ 17 – 20 มกราคม 2556 ภายใต้แนวคิด “มิติใหม่แห่งการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบ เทค บางนา สามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.ismtec2013.org กำหนดการดำเนินงาน 1.กำหนดสอบภาคปฏิบัติ (วิชาวิทยาศาสตร์) วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) 2.การรับเหรียญรางวัล สสวท. ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา และผู้ปกครอง ร่วมงานไม่เกินฝ่ายละ 2 ท่าน เข้าร่วมพิธีมอบเหรียญรางวัล นักเรียน ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค รายละเอียด กำหนดการ 3.การเข้าค่าย – วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 วันที่ […]


   
miso   |  

ประกาศผลผู้ได้รับทุนโอลิมปิกวิชาการฯ ประจำปี 2556

ตามที่ สสวท. และคณะอนุกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนโอลิมปิกวิชาการฯ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียน เพื่อรับทุนโอลิมปิกวิชาการ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อเดินทางไปศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2556 จำนวน 16 คน ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ ดาวน์โหลด  


   
Screen Shot 2556-05-23 at 3.28.54 PM   |  

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมคัดเลือกครั้งที่ 2

ตามที่ สสวท. และคณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2555 – 3 พฤศจิกายน 2555 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 มีรายละเอียดตามวิชาดังต่อไปนี้


   
Screen Shot 2556-05-23 at 3.49.02 PM   |  

ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2556

ตามที่ สสวท. และคณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมคัดเลือกวิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม – 5 เมษายน 2556 และ 17 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2556 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ มีรายชื่อดังต่อไป


   
stemipst-crop   |  

ประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา 4 ช่วงชั้น

                                                                                                               […]


   
  |  

ประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา ช่วงชั้นที่ 3

……………………………                   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษาช่วงชั้นที่ 3 เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ  ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการหลากหลายสาขาของสสวท รวมทั้งนักวิชาการจากสาขาวิทยาศาสตร์มัธยศึกษาตอนต้นด้วย  การประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษาช่วงชั้นที่ 3 ครั้งนี้ มีครูวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและการงานพื้นฐานอาชีพ เข้าร่วมโรงเรียนละ 3 คน จากทั้งหมดจาก 91 โรงเรียนทั่วประเทศ  ภาพบรรยากาศการประชุม    


   
image 4   |  

ประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา ช่วงชั้นที่ 3

                                                                                                              […]


   
exercise_pic1   |  

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 2 บทที่ 1แสงและการเกิดภาพ

ตัวอย่างแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ บทที่ 1 แสงและการเกิดภาพ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


   
STEM LOGO MS office   |  

เปิดศูนย์สะเต็มศึกษา: โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้เร่งพัฒนาหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์เล่ม 5 และ 6 สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


   
IMAG1637   |  

พิจารณากรอบเนื้อหาหนังสือเรียนของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์

ธันวาคม 2554 [Best_Wordpress_Gallery id=”3″ gal_title=”พิจารณากรอบเนื้อหาหนังสือเรียนของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์”]


   
phoca_thumb_m_IMG_0680   |  

พิจารณากรอบเนื้อหาหนังสือเรียนพลังานทดแทนกับการใช้ประโยชน์

ธันวาคม 2554  [Best_Wordpress_Gallery id=”2″ gal_title=”พิจารณากรอบเนื้อหาหนังสือเรียนพลังานทดแทนกับการใช้ประโยชน์”]


   
phoca_thumb_m_IMG_0709   |  

พิจารณากรอบเนื้อหาหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์กับความงาม

ธันวาคม 2554 [Best_Wordpress_Gallery id=”1″ gal_title=”พิจารณากรอบเนื้อหาหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์กับความงาม”]


   
plantwater_lo   |  

ทดสอบครั้งที่ 2

ทดสอบการใส่รายการหน้าแรก


   
  |  

ทดสอบ

สอบย  


   
DSC00852   |  

ตัวอย่างการจัดกิจกรรม สสวท.

หน่วยประสาทสัมผัส


   
DSC03323   |  

ตัวอย่างกิจกรรมของ สสวท.

หน่วยเทียนเข้าพรรษา


   
  |  

การอบรมสร้างวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) สสวท.

สสวท. ร่วมกับ สพฐ. จัดการอบรมสร้างวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) เพิ่มเติม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จำนวน 4 รุ่น ดังนี้ – ภาคกลาง  วันที่ 17-20 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  ถ.สุขุมวิท กรุงเทพ – ภาคเหนือ  วันที่ 24-27 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์  จ.เชียงใหม่ – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  วันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2558  ณ โรงแรมเซ็นทารา จ.อุดรธานี – ภาคใต้  วันที่ 7-10 เมษายน 2558  ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง


   
  |  

ตัวอย่าง PPT กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

PPT เรื่อง แม่เหล็ก


   
  |  

STEM คืออะไร

จำนวนดาวน์โหลด ครั้ง      


   
0_07   |  

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นวิธีการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ศักยภาพของตนเอง


   
DSC08511   |  

ตัวอย่างกิจกรรมของ สสวท.

หน่วยการเปลี่ยนแปลงของสาร(ดินเหนียว)


   
  |  

วิชา วิทยาศาสตร์ ปฐมวัย

เพื่อพัฒนา มาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตร กิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ ตลอดจนบุคคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัย


   
  |  

ใบไม้

ใบไม้มีการเรียงตัวของใบ เส้นใบ ขอบใบและรูปร่างของใบแตกต่างกันไป
รูปร่างของใบไม้


   
activity1   |  

เชิญร่วมงานเสวนาปฐมวัย

เชิญร่วมงานเสวนาปฐมวัย
สสวท. จัดงาน เสวนาวิชาการ “วิทย์-คณิตปฐมวัย สำคัญอย่างไรต่ออนาคตของชาติ”
วันที่ 14 มี.ค.54 นี้ เชิญลงทะเบียน ผ่าน www.ipst.ac.th


   
  |  

การแก้ปัญหา


   
vision   |  

ข่าวด่วนช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณ วิตามินซีช่วยปกป้องร่างกายด้วยการ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพเป็นไม้ผลเขตร้อนซึ่งมีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย

ช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณ วิตามินซีช่วยปกป้องร่างกายด้วยการ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพเป็นไม้ผลเขตร้อนซึ่งมีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย ตระกูลเดียวกับฝรั่ง หว้า ยูคาลิปตัส "ชมพู่" เป็นผลไม้ที่ให้เส้นใยอาหารทั้งชนิดที่ละลายน้ำและไม่ละลายน้ำ ดีต่อระบบขับถ่ายช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล ลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะ ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ และมะเร็งลำไส้ใหญ่ มีวิตามินเอ ช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณ วิตามินซีช่วยปกป้องร่างกายด้วยการ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพ เป็นไม้ผลเขตร้อนซึ่งมีถิ่นกำเนิด ในประเทศอินเดีย ตระกูลเดียวกับฝรั่ง หว้า ยูคาลิปตัส ดอกมีกลิ่นหอมคล้ายกุหลาบ ผลมีรสชาติหวานกรอบ คนไทยจึงนิยมปลูกเป็นไม้มงคลประจำบ้าน


   
  |  

ส่งเสริมการเรียนรู้


   
  |  

กิจกรรมการเรียนรู้


   
  |  

กิจกรรมที่น่าสนใจ

                                                                               กิจกรรมที่น่าสนใจ   


   
  |  

การศึกษาวิทยาศาสตร์


   
  |  

test11

xxx


   
  |  

ความรู้ทั่วไป


   
1   |  

ปลูกปัญญา


   
  |  

การศึกษาไทย

                                            การศึกษาไทย  


   
  |  

**ดาวน์โหลด** หนังสื่อเชิญเข้าร่วมอบรมครู

อาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญเพื่อให้กับทางโรงเรียนต้นสังกัดได้จากลิ้งเบื้องล่างนี้ หนังสือเชิญร่วมอบรมครู


   
  |  

**ดาวน์โหลด** กำหนดการและโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี ๒๕๕๘

1) กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศสำหรับนักเรียนที่ไม่เน้นวิทย์ – กำหนดการอบรม พื้นฐาน 2) กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศรายวิชาเพิ่มเติม       2.1 ) กำหนดการอบรม บรรยากาศ       2.2) กำหนดการอบรม ธรณีวิทยา       2.3) กำหนดการอบรม ดาราศาสตร์


   
  |  

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี ๒๕๕๘

          สาขาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๔ หลักสูตร หลักสูตรละ ๕๐ คน โดยเก็บค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ ๓,๕๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารกลางวัน อาหารว่าง ๒ มื้อ เอกสาร และสื่อประกอบการเรียนที่จำเป็น ส่วนค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้เบิกจากต้นสังกัด ทั้งนี้การอบรมจะเปิดรับสมัครทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ipst.ac.th หรือ http://earthscience.ipst.ac.th หรือติดต่อสอบถามที่นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ศิริ สาขาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ โทร. ๐ ๒๓๙๒ ๔๐๒๑ ต่อ ๑๑๓๕ โทรสาร ๐ ๒๗๑๒ ๓๖๐๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ bchan@ipst.ac.th


   
กระบวนการเกิดลูกเห็บ   |  

แผนภาพกระบวนการเกิดลูกเห็บ


   
  |  

กำเนิดบรรยากาศ


   
  |  

แสงอาทิตย์ทำมุมตกกระทบทำมุมแตกต่างกัน


   
วิวัฒนาการของบรรยากาศ   |  

วิวัฒนาการของบรรยากาศ

อากาศที่อยู่รอบตัวเราประกอบด้วยแก๊สต่าง ๆ รวมถึงออกซิเจนที่เราใช้ในการหายใจ อากาศทั้งหมดจะมีแก๊สไนโตรเจนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 78 เปอร์เซ็นต์ แก๊สออกซิเจนอยู่ประมาณ 21 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือจะเป็นแก๊สอื่น ๆ แก๊สต่าง ๆ เหล่านี้มีวิวัฒนาการตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาซึ่งในทางธรณีวิทยาเรียกว่า ธรณีกาล  (รูปที่ 2) ในยุคเริ่มแรก หรือพรีแคมเบรียน เมื่อประมาณ 4.7 พันล้านปีบรรยากาศเป็นเพียงชั้นบาง ๆ ที่ห่อหุ้มด้วยแก๊สไฮโดรเจน (H2) และแก๊สเฉื่อย เช่น ฮีเลียม (He) อาร์กอน (Ar) นีออน (Ne) และคริปตอน (cr) เท่านั้น โดยแก๊สไฮโดรเจนและแก๊สฮีเลียมถูกปล่อยออกมาจากการดวงอาทิตย์หรือที่เรียกว่า “พายุสุริยะ” นั่นเอง


   
Capture   |  

ผังมโนทัศน์ดาวฤกษ์และเอกภพ

    ผังมโนทัศน์ดาวฤกษ์และเอกภพ


   
moon   |  

เรื่องที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับดวงจันทร์ ตอนที่1

แสงสว่างสุกใสของดวงจันทร์เต็มดวงที่สะท้อนมายังโลก ช่างสวยงามและดึงดูดใจยิ่งนัก  เราทราบกันดีว่า ดวงจันทร์เต็มดวง (full moon) เกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์อยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับโลกและดวงอาทิตย์ (ดู ภาพ 1.1) ซึ่งทำให้หน้าของดวงจันทร์สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์ได้ทั้งหมด คุณอาจคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดา แต่แท้จริงแล้วดวงจันทร์ซ่อนความลับเอาไว้มากมายที่คุณอาจไม่เคยรู้  มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง           หมายเหตุ  ภาพไม่เป็นไปตามสัดส่วนจริง ภาพ 1.1  ตำแหน่งที่เกิดดวงจันทร์เต็มดวง ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดวงจันทร์หันด้านสว่างมาทางโลกทั้งหมด เพราะดวงจันทร์อยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ โดยมีโลกอยู่ตรงกลาง


   
บทความเกมวัฏจักรหิน   |  

บทความเกมวัฏจักรหิน

หินที่ปรากฏอยู่บนพื้นผิวโลกทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร มีกระบวนการ เกิดหมุนเวียนเป็นวัฏจักร หินอัคนีเกิดจากกระบวนการเย็นตัวของหินหนืด เมื่อหินหนืดแทรกดันตัวขึ้นสู่ผิว โลก หินตะกอนเกิดจากกระบวนการผุพัง กัดกร่อน สะสมตัว และกลายเป็นหินตะกอน หินแปรเกิดจาก กระบวนการแปรสภาพอันเนื่องมาจากความร้อน และความดันใต้ผิวโลก หินต่างๆที่เราพบเห็นตามธรรมชาติ มีลักษณะอย่างไร และเกิดเป็นวัฏจักรหินได้อย่างไร  


   
ภาพ1 genetics misconception   |  

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับพันธุศาสตร์

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ (misconception) ที่พบบ่อยในชั้นเรียน


   
  |  

มารู้จักเห็ดร่างแห หรือเห็ดเยื่อไผ่กันเถอะ (บทความเดือนกันยายน 57)

เขียนโดย นางสาววิลาส รัตนานุกูล


   
apple   |  

มองโลกผ่านตา(บอดสี) (บทความเดือนสิงหาคม 57)

ดร. ปารวีร์ เล็กประเสริฐ นักวิชาการสาขาชีววิทยา


   
  |  

รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้และทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยา ปี 2558

สาขาชีววิทยา สสวท. มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้และทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยาในหนังสือเรียนรายวิชา เพิ่มเติมชีววิทยา เล่ม 3 และเล่ม 4 เพื่อให้ครูผู้สอนได้เพิ่มพูนทักษะปฏิบัติการด้านต่างๆ และสร้างความมั่นใจแก่ครูผู้สอนในการสอนปฏิบัติการแก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่  1 ระหว่างวันที่ 23-25 มี.ค. 2558  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-10 มิ.ย. 2558 มี 2 หัวข้อ ได้แก่  1.  เพิ่มพูนความรู้และทักษะปฏิบัติการในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เล่ม 3 (พืช)  2. เพิ่มพูนความรู้และทักษะปฏิบัติการในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เล่ม 4 (พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ)ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมการอบรมและรายละเอียดกำหนดการอบรมได้ที่นี่        download ใบสมัครและกำหนดการ หรือ  downloadหนังสือนำเรื่อง สามารถส่งสำเนาหลักฐานใบสมัคร และหลักฐานการโอนเงิน ได้ที่ 1. E-mail: pwein@ipst.ac.th  หรือ shong@ipst.ac.th   หรือ 2. Fax:    02-3922562 รับสมัครเข้ารับการอบรม […]


   
  |  

การประกวดสื่อโปสเตอร์จุลชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

           ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ British Mycological Society (BMS) และ Microbiology in Schools Advisory Committee (MiSAC) ประเทศสหราชอาณาจักร ได้จัดให้มีการประกวดสื่อโปสเตอร์จุลชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น บัดนี้คณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อโปสเตอร์จุลชีววิทยาได้พิจารณาตัดสินผลการประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ดังนี้      


   
1   |  

ไรโซเบียม

ไรโซเบียมเป็นกลุ่มของแบคทีเรียแกรมลบ เป็นโพรทีโอแบคทีเรีย (proteobacteria) มีรูปร่างเป็นท่อน ไม่สร้างสปอร์ อาจพบการสะสมของแกรนูลสารประกอบคาร์บอน poly-hydroxybutyrate (PHB) ภายในเซลล์


   
bio2557   |  

การใช้สารสังเคราะห์ที่มีสมบัติคล้ายเอทิลีนบ่มผลไม้

เคยสังเกตหรือไม่ว่ามะม่วงที่ออกผลอยู่ที่ต้น ผลจะสุกไม่พร้อมกัน แต่ทำไมมะม่วงของเกษตรกรถึงได้มีผลมะม่วงสุกพร้อมกันจำนวนมากออกมาจำหน่ายได้ กล้วยเองก็เช่นเดียวกัน


   
wavelength01   |  

กิจกรรมการตรวจสอบการดูดกลืนแสงโดยใช้อุปกรณ์การดูดกลืนแสงอย่างง่าย

ในสมัยที่ผู้เขียนยังเป็นเด็กตัวเล็กๆ เรียนระดับชั้นประถมศึกษา เคยมีคำถามค้างคาใจเกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์ที่เราเรียกว่า “พืช” อยู่หลายประการ อาทิ


   
  |  

ประมวลภาพถ่ายงาน Mycology poster awarding ceremony at IMC10

 ประมวลภาพถ่ายงาน Mycology poster awarding ceremony at IMC10


   
57-5-1   |  

โพรโทพลาสต์ของพืช

การศึกษาวิจัยทางด้านโพรโทพลาสต์ของพืชนับว่ามีประโยชน์มากทั้งในเรื่องของการศึกษาเรื่องกลไกการนำสิ่งต่าง ๆ เข้าสู่เซลล์ กระบวนการสร้างผนังเซลล์และการพอกของสารต่าง ๆ เช่น เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และเพกทิน


   
vtr-22-conference   |  

หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน วทร.22

    ขอเชิญเข้าร่วมงานงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน  ครั้งที่ 22 (วทร.22) ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา   หนังสือเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นศูนย์สะเต็มศึกษา    จำนวนการดาวน์โหลด ครั้ง หนังสือเชิญศึกษานิเทศก์   จำนวนการดาวน์โหลด ครั้ง หนังสือเชิญครูพี่เลี้ยงวิชาการสะเต็มศึกษาและครูที่รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสะเต็มศึกษา   จำนวนการดาวน์โหลด ครั้ง           Link : http://econference.sut.ac.th/scimath22/


   
  |  

ประชุมปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำทางวิชาการด้านสะเต็มศึกษา ในสังกัด สช.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็น ผู้นำทางวิชาการด้านสะเต็มศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2558   ณ  โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ  โดยมีผู้บริหารสังกัด สช. เข้ารับการอบรม 118 คน คณะกรรมการผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา “ลำบากแค่ไหน กลไกช่วยได้”   กิจกรรม Learning Walk                 ผช.ผอ.กัญณัฏฐ์ สวัสดิ์สว่าง   บรรยายแผนการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา สังกัด สช.


   
ภาพรวม03   |  

ครูที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็มศึกษาร่วมนำเสนอผลงานในงาน ISMTEC 2014

ครูที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็มศึกษา (Thailand STEM Teacher awards) จำนวน 11 ท่าน ร่วมนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการ The International Science, Mathematics and Technology Education Conference หรือ ISMTEC 2014 ซึ่งเป็นการประชุมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2557 ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา นางณัฐธีวรรณ ลิมป์ไตรรัตน์ วิชาฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางณัฐภัสสร  เหล่าเนตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นายทวี  มุสิกะ วิชาเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางรัตนา  ชิดชอบ นางชวนชื่น  มลิลา  วิชาเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา นายกฤษขจร  ศรีถาวร วิชาเทคโนโลยี […]


   
  |  

หนังสือชี้แจงและขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์

สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวนการดาวน์โหลด ครั้ง สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวนการดาวน์โหลด ครั้ง


   
pisalogo   |  

สสวท. ร่วมมือกับ สพฐ. เปิดตัวระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ใช้งานได้ฟรี !

สสวท. ร่วมมือกับ สพฐ. ยกระดับผลการประมิน PISA พัฒนา “ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA” ซึ่งบรรจุข้อสอบคณิตศาสตร์ ข้อสอบวิทยาศาสตร์ และข้อสอบการอ่าน ให้นักเรียน ครู และผู้สนใจ เข้าไปใช้งานได้ ผ่านเว็บไซต์ http://pisaitems.ipst.ac.th และ http://learningspace.ipst.ac.th เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ตามที่ สสวท. ทำหน้าที่เป็นศูนย์แห่งชาติรับผิดชอบดำเนินการศึกษาวิจัยโครงการประเมินผล นักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA (Programme for International Student Assessment) ร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) นั้น สสวท. เล็งเห็นประโยชน์ของการเผยแพร่ข้อสอบที่ใช้ในการประเมินของ PISA ซึ่งทาง OECD เ ป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ และอนุญาตให้เผยแพร่ข้อสอบได้บางส่วน […]


   
2014-08-15 13.54.38   |  

รายชื่อวิทยากรและผู้ผ่านการอบรมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโครงการพระราชดำริฯ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูผู้สอน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ    


   
23628   |  

สสวท. ลงนามMOU กับ สช.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เรื่อง “การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในสังกัด สช. ตามแนวทางสะเต็มศึกษาประเทศไทย (STEM Education Thailand)” เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร    


   
10606173_868113526540937_1850268402171685263_n   |  

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา จากงานประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา เมื่อวันที่ 13 – 21 ตุลาคม 2557  ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ ดาวน์โหลด “รักษ์คอมพิวเตอร์” คลิ๊กที่นี่   ดาวน์โหลด “นักโภชนาการน้อย”  คลิ๊กที่นี่ ดาวน์โหลด “ศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอกทาง” คลิ๊กที่นี่     ดาวน์โหลด “ลำบากแค่ไหน กลไกช่วยได้” คลิ๊กที่นี่     ดาวน์โหลด “สว่างไสวด้วยสายน้ำ” คลิ๊กที่นี่ ดาวน์โหลด “ถุงประคบร้อน” คลิ๊กที่นี่          


   
10734242_868078023211154_7198641954801199355_n   |  

งานประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)   จัดประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา ให้กับโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา จำนวน ๙๑ โรงเรียน  โดยมีกิจกรรมบูรณาการ ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และความรู้ด้านคณิตศาสตร์ เพื่อเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตรวมทั้งเพื่อให้สามารถพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต การจัดประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์   เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพครูผู้นำจากโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน นวัตกรรม สะเต็มศึกษา ของ สสวท. โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 การอบรมครูผู้นำสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1-2 รุ่นที่ 2 การอบรมครูผู้นำสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วงชั้นที่ 3 รุ่นที่ 3 การอบรมครูผู้นำสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงชั้นที่ 4 เมื่อวันที่ 13-21 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ สามารถเข้าชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่ ภาพกิจกรรมช่วงชั้นที่ 1 – 2   […]


   
ติดตามผล จ.น่าน   |  

ติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จังหวัดน่าน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ เขตพื้นที่การศึกษาน่านร เขต 2 จัดประชุมปฏิบัติการให้การอบรมครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 27-29สิงหาคม 2557 ณ ณ โรงแรมอูปแก้ว รีสอร์ท จังหวัดน่าน                            


   
GLOBE - Climate Change Education Cover-01   |  

International Conference on Southeast Asian Weather and Climate 2013

โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด ครั้ง)


   
2014   |  

GLOBE STAR2014

ผลงานศึกษาแพลงค์ตอนแสมสาร คว้าแชมป์งานวิจัยวิทย์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งจากโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2557 ในงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาปริมาณแพลงค์ตอนพืชสกุลเด่น บริเวณแหลมแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี” และขอแสดงความยินดีดกับนักเรียนจากโรงเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ งานวิจัย เรื่อง ผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์ต่อความหลากหลายของแพลงค์ตอนสัตว์และคุณภาพน้ำในแม่น้ำมูล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ งานวิจัย เรื่อง ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาของใบหูกวาง รางวัลชมเชย             โรงเรียนดอนจานวิทยาคม งานวิจัย เรื่อง การศึกษาปัจจัยแวดล้อมของเชื้อรา Beauveria Bassiana ที่มีผลต่อการตายของแมลงวัน โรงเรียนกระแชงวิทยา งานวิจัย เรื่อง การบำบัดน้ำสีย้อมโดยกระบวนการโฟโต้คะตะลิสต์ร่วมกับการดูดซับ รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่ายอดเยี่ยม   โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) งานวิจัย เรื่อง […]


   
2013   |  

GLOBE STAR2013

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม    ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ที่ไปคว้ารางวัลโปสเตอร์ดีเด่นอันดับที่ 2 ในการประกวด 2nd Annual Student Research Exhibition and 17th GLOBE Annual Partner Meeting 2013, August 12-16, Maryland, USA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ประจำปี 2556   ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ประจำปี 2556 โดยโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้มีโอกาสไปร่วมนำเสนองานวิจัยในงาน 17th GLOBE Annual Partner Meeting ระหว่างวันที่ 12-16 สิงหาคม 2556 ณ The Marriott Inn & Conference Center, University of Maryland University College, and NASA Goddard […]


   
40-1   |  

Newsletter from GIO, September 2014

26 September 2014 Hello Everyone,   Greetings from the GLOBE Implementation Office (GIO) in Boulder, Colorado. This is the first of my “Letters to the Community” and is being sent to everyone on the GLOBE mailing list. It replaces the mid-month News Brief, delivering the news in what I hope you will find to be […]


   
39   |  

Third Annual GLOBE Calendar Art Competition

It’s time for our third annual student art competition! To illustrate the 2015 GLOBE calendar, the theme is See Globally, Act Locally: How GLOBE Connects to Earth Observing Satellites. We invite GLOBE students to submit original art that demonstrates the benefits of Earth observing satellite missions to their school and/or community.         […]


   
38-1   |  

September 2014 GLOBE News Brief

September 2014 GLOBE News Brief Video of the Week Images from the 2014 GLOBE Learning Expedition More than 300 participants from 29 countries attended the GLOBE Learning Expedition and 18th Annual Partner Meeting, held in New Delhi, India, from 3-8 August. See the video slideshow by clicking here or on the image above.  NEWS GLOBE […]


   
  |  

RSS – GLOBE News

http://www.globe.gov/home/rss/news


   
37-7   |  

July 2014 GLOBE News Brief

  July 2014 GLOBE News Brief Image of the Week El Nino’s Complex Link to the Monsoon The monsoon in India is sure to be a topic of conversation among participants of the GLOBE Learning Expedition (GLE) in New Delhi next month. The latest prediction from JAMSTEC (Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), which […]


   
  |  

GLOBAL LEARNING EXPEDITION2014

Dear All, We send you our greetings. We hosted GLOBAL LEARNING EXPEDITION in New Delhi during August 3-8, 2014. More than 320 participants from 32 countries participated in this event. This was great event with lot of science, education, participation and fun. The report and photographs will be loaded at the GLOBE website: www.globe.gov This […]


   
34-1   |  

Countdown to the GLOBE Learning Expedition 2014

Mid-June 2014 GLOBE News Brief Image of the Week   Solar lighting through Lighting a Billion Lives has changed the lives of students in hundreds of un-electrified villages in India. For these students, studying is no longer a struggle as they are able to do so with better illumination and without harmful C02 emissions. Dr. […]


   
titlepisalike_57   |  

การเผยแพร่ข้อสอบ PISA-Like ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่ สสวท. ได้พัฒนาขึ้น

สสวท. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของเยาวชนไทยให้มีระดับสูงขึ้นทัดเทียมกับนานาชาติ และเพื่อยกระดับผลการประเมินดังกล่าว จึงได้พัฒนาข้อสอบประเมินการรู้เรื่อง (Literacy) ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของผู้เรียนตามแนวทาง PISA


   
  |  

กระบวนการพัฒนาข้อสอบวัดจิตวิทยาศาสตร์

จิตวิทยาศาสตร์เป็นคุณลักษณะที่มีการพัฒนาขึ้นในตัวผู้เรียนจากการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีลักษณะของการเป็นผู้ใฝ่รู้ในวิทยาศาสตร์สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการคิดตัดสินใจ การค้นคว้าหาความรู้ การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน


   
metacognition1   |  

กระบวนการพัฒนาข้อสอบวัด Metacognition

Metacognition หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่มีต่อกระบวนการคิดของตนเอง รู้ว่าอะไรที่เหมาะสมกับตนเองในการเรียนรู้


   
CRcover   |  

กระบวนการพัฒนาข้อสอบเขียนตอบ

ข้อสอบแบบเขียนตอบเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้ความสามารถ ความคิดระดับสูง การนำความรู้และทักษะกระบวนการไปใช้ การสร้างข้อสอบแบบเขียนตอบในลักษณะดังกล่าว มีหลักการดังนี้


   
exam1   |  

กระบวนการพัฒนาข้อสอบเลือกตอบ

กระบวนการสร้างข้อสอบจะทำให้ได้ข้อสอบที่มีคุณภาพสามารถสะท้อนผลของการจัดการศึกษาและผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การกำหนดกรอบการประเมิน   2. การสร้างข้อสอบ   3. การพิจารณาและปรับปรุงข้อสอบ   4. การทดลองใช้ข้อสอบ


   
sciencebookcriteria_page_01   |  

เกณฑ์การประเมินหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์

ดาวโหลดจำนวน ครั้ง


   
mathbookcriteria_page_01   |  

เกณฑ์การประเมินหนังสือเรียนคณิตศาสตร์

ดาวโหลดจำนวน ครั้ง 


   
science_lab_cover_s   |  

คู่มือการจัดการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ดาวโหลดจำนวน  ครั้ง


   
science_teacher   |  

มาตรฐานครูวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดาวโหลดจำนวน  ครั้ง


   
math_teacher   |  

มาตรฐานครูคณิตศาสตร์

  ดาวโหลดจำนวน  ครั้ง


   
  |  

การสื่อสารสองทางในโปรแกรมช่วยสอนคณิตศาสตร์ โดย Colette Laborde

การสื่อสารสองทางในโปรแกรมช่วยสอนคณิตศาสตร์สำคัญอย่างไรน้า


   
  |  

- -“

awesrdtu


   
prob   |  

สนุกกับความน่าจะเป็น – เรียนๆ เล่น ๆ อย่างสะเต็มศึกษา โดย ดร. อลงกต ใหม่ด้วง

สอนความน่าจะเป็นอย่างสะเต็มศึกษา


   
scimath   |  

ทดสอบ

ครูหลายท่านคงทราบดีแล้วว่าการจีดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


   
  |  

dd test

dddddfgjsurheurhsjfgilaajrgfiaebgfjebgfihfhwdfhhffhwoeafhhrfhaehrgkhguowhrfsghawhfowehfjk 04-แบบสัมภาษณ์นักเรียนที่อุบล


   
pye2   |  

ภาพ ดร หนุ่มเครางามมาดสุดแมน

ดร หนุ่มผู้สร้างความฮือฮา


   
  |  

รูปสวย

สวยๆๆๆๆๆๆ


   
  |  

tt

tttttttttttttttttttttttt


   
header_02   |  

ทดสอบภาพกิจกรรม

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก


   
pye   |  

สาว ๆ สสวท ฮือฮา ดร หนุ่มสาขาคณิตศาสตร์กลับจากฝรั่งเศสด้วยมาดสุดเข้ม!!!

สะเทือนวงการหนุ่มหล่อ สสวท. เมื่อ ดร หนุ่มจากสาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น กลับจากการทำวิจัย post doctor จากฝรั่งเศสด้วยมาดสุดอินเตอร์ จนจำแทบไม่ได้กันเลยทีเดียว แถมยังนำเทรนด์การไว้หนวดเคราแบบมาดแมนที่หนุ่ม ๆ ทั้งหลายต้องไว้ตามให้ทันเทรนด์!


   
การต่ออุปกรณ์ทดแทนการแยกสารละลายด้วยกระแสไฟฟ้า   |  

อุปกรณ์ทดแทน เรื่องการแยกสารละลายด้วยกระแสไฟฟ้า

ในการทดลองแยกสารละลายด้วยกระแสไฟฟ้า บางครั้งอาจหาอุปกรณ์ในการทดลองได้ยาก เช่น หลอดแก้วสามทางรูปตัวยู แต่ก็สามารถสร้างอุปกรณ์ทดแทนได้ โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด  (ดาวน์โหลด  ครั้ง)


   
14   |  

Active Learning : การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ครูหลายท่านคงทราบดีแล้วว่าการจีดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นอกจากครูจะจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้แล้ว ครูควรจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะดังนี้


   
mg   |  

บทที่ 8 แมกนีเซียม

    โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด ครั้ง)


   
iron   |  

บทที่ 7 เหล็ก

    โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด ครั้ง)


   
zinc   |  

บทที่ 6 สังกะสี

  โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด ครั้ง)


   
silver   |  

บทที่ 5 เงิน

    โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด ครั้ง)


   
3 silicon   |  

บทที่ 4 ซิลิคอน

    โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด ครั้ง)


   
titanium   |  

บทที่ 3 ไทเทเนียม

    โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด ครั้ง)


   
3 tong   |  

บทที่ 2 ทองคำ

    โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด ครั้ง)


   
2 cabon   |  

บทที่ 1 คาร์บอน

  โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด ครั้ง)


   
sc_n[1]   |  

ดาวน์โหลด แบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ดาวน์โหลด แบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


   
cond   |  

การประชุมวิชาการ“การศึกษาไทยเพื่ออนาคต (CTEF2014)”

ขอเชิญร่วมประชุมสัมนาวิชาการ


   
สื่อ2   |  

สื่อการสอน

สื่อประกอบหนังสือเรียน และคู่มือครู


   
new8   |  

หนังสือออกใหม่ รายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑


   
10   |  

ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศประจำปี 2014

ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศประจำปี 2014 (IOI2014) อย่างเป็นทางการ ทีมไทยได้สองเหรียญทอง สองเหรียญทองแดง ดังนี้


   
9   |  

ร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้แทนนักเรียนไทย ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก

ร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้แทนนักเรียนไทย 4 คน ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ในวันที่ 13-20 กรกฎาคม 2557 ณ เมืองไทเป ประเทศใต้หวัน


   
8   |  

เกียรติบัตรการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนไทย 2557

ตามที่ สสวท. ร่วมกับชมรมครูหุ่นยนต์ไทย ได้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014″ เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2557 นั้น


   
8   |  

ขอเชิญร่วมพิจารณา และให้ข้อคิดเห็นต่อ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ออกแบบและเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุงใหม่ (ฉบับร่าง)

สสวท. ขอเชิญชวน ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ แสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะต่อกรอบหลักสูตรและคู่มือการใช้หลัก สูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ออกแบบและเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุงใหม่


   
PosterDpst56_m3M   |  

การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุน พสวท

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครนักเรียน ม. 3


   
6   |  

ปิดรับสมัครครูเข้ารับอบรมการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ปิดรับสมัครครูเข้าอบรมการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์


   
OLYMPUS DIGITAL CAMERA   |  

การสะท้อนและการหักเหของแสง

การสะท้อนและการหักเหของแสงคืออะไร และเกิดขึ้นเมื่อไร สามารถหาคำตอบได้จากบทความนี้


   
Warer Balloon Feature   |  

การแตกของลูกโป่งที่บรรจุน้ำ [ภาพถ่าย]

รวมภาพการแตกของลูกโป่งที่บรรจุน้ำผสมกับสีย้อมผ้าด้วยกล้องความเร็วสูง


   
virtual_lab_feature   |  

สื่อการทดลองเสมือนจริง (Virtual Experiment)

จากการศึกษาสภาพการเรียนการสอนในปัจจุบัน พบว่าปัญหาส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในปัจจุบัน ก็คือ นักเรียนไม่ได้ทำการทดลองเนื่องมาจากการขาดแคลนอุปกรณ์การทดลอง การมีอุปกรณ์การทดลองแต่ไม่สามารถใช้งานได้ หรือมีไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน เชิญอ่านบทความได้ โดยเข้าไปดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือ (ถ้าใช้เวลาโหลดนาน) คลิกที่รูปภาพ       


   
higgs_disc_main   |  

รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ปี ค.ศ. 2013 สิ่งสำคัญที่สุดคือ ความสำเร็จ

นักปีนเขาสองคน ได้ปีนขึ้นมาถึงยอดเขาเอเวอเรสต์ ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก พวกเขาต้องการบันทึกภาพความสำเร็จนี้เอาไว้ แต่กล้องที่พวกเขามี สามารถบันทึกภาพไว้ได้เพียงภาพเดียวเท่านั้น เพราะแบตเตอรี่ใกล้หมดเต็มที ใครจะเป็นคนถ่ายภาพ ใครจะเป็นคนแสดงท่าดีใจให้อีกคนถ่าย  เชิญอ่านบทความได้ โดยเข้าไปดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือ (ถ้าใช้เวลาโหลดนาน) คลิกที่รูปภาพ       


   
wittaya_feature   |  

ฟิสิกส์กับการขับเคลื่อน ทุกองคาพยพให้สังคมไทย เป็นอารยสังคม

กระผมได้นำเสนอความเป็นราชาแห่งวิทยาศาสตร์ของฟิสิกส์ และเรียกร้องชักชวนเพื่อนคุณครูให้ช่วยกันนำฟิสิกส์หวนคืนสู่บัลลังก์ แต่เพื่อนคุณครูวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศรวมทั้งกระผมก็ยอมรับโดยข้อเท็จจริง ที่ปรากฏว่าตามโครงสร้างของแนวความคิดหลักของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ การเกิดความสนใจอย่างใหญ่หลวงและรวดเร็วใน “ปรัชญาการทดลอง” ที่เกิดขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 17 นั้นมีประวัติมาจากการหันหลังไปสนใจผลงานของนักปฏิบัติที่มีความคิดปราดเปรื่องทั้งหลายในอดีตไม่ใช่นักพูดจากสถานการณ์  เชิญอ่านบทความได้ โดยเข้าไปดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือ (ถ้าใช้เวลาโหลดนาน) คลิกที่รูปภาพ       


   
spring_feature   |  

Misconceptual Physics เรื่อง การหาระยะยุบของสปริง จากการปล่อยตกของมวลในแนวดิ่ง

จากสถานการณ์ สปริงตั้งอยู่ในแนวดิ่ง มีค่านิจสปริงเป็น k N/m ปล่อยก้อนมวล m จากระยะสูง h วัดจากปลายด้านบนของสปริงก้อนมวล m ตกลงที่ปลายสปริงและอัดสปริงลงไป อยากทราบระยะยุบสูงสุดของสปริง เชิญอ่านบทความได้ โดยเข้าไปดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือ (ถ้าใช้เวลาโหลดนาน) คลิกที่รูปภาพ       


   
Milikan_oildrop_feature   |  

การทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกน

เชิญศึกษาเกี่ยวกับ "การทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกน" จากแอนิเมชันแบบมีปฏิสัมพันธ์ คลิกที่ภาพเพื่อเข้าศึกษาเรียนรู้


   
ticker_timer_feature   |  

เครื่องเคาะสัญญาณเวลา

เชิญศึกษาเกี่ยวกับ "เครื่องเคาะสัญญาณเวลา" จากแอนิเมชันแบบมีปฏิสัมพันธ์ คลิกที่ภาพเพื่อเข้าศึกษาเรียนรู้


   
  |  

test


   
STEM_LOGO   |  

นักวิชาการ ฟิสิกส์ สสวท. ร่วมเปิดศูนย์สะเต็มศึกษา ภาคใต้ตอนล่าง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เล็งเห็นความจำเป็นในการเร่งพัฒนาคน มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ( SCIENCE  TECHNOLOGY  ENGINEERING MATHEMATICS ) ให้เกิดขึ้นทุกระดับชั้น เพื่อให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ จึงดำเนินการจัดตั้งศูนย์สะเต็มศึกษาภาค 13 ศูนย์ทั่วประเทศ ซึ่งโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเป็นศูนย์ภาคใต้ตอนล่างรับผิดชอบ 6 จังหวัด ได้แก่ ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต สตูล และสงขลา โดยมี ดร.พิมพ์มาส รังสรรค์สฤษดิ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เป็นประธานศูนย์ฯ   ซึ่งในวันที่ 27 พ.ย. 2557 นายพิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการสภาการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ในมีพิธีเปิดศูนย์สะเต็มภาคใต้ตอนล่าง และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคใต้ตอนล่าง และโรงเรียนในเครือทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ 1. โรงเรียนควนเนียงวิทยา 2.โรงเรียนเทพา 3.โรงเรียนอนุบาลสงขลา 4.โรงเรียนกำแพงสงขลา 5.โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม […]


   
facebook_like_logo2   |  

เชิญคลิก Like ที่ Facebook Fanpage ของฟิสิกส์ ม. ปลาย สสวท.

เชิญคลิก Like ที่หน้า Facebook Fanpage ของ ฟิสิกส์ ม.ปลาย สสวท. เพื่อติดตามข่าวสาร สื่อการเรียนรู้ และ ผลงานต่าง ๆ จาก นักวิชาการ ฟิสิกส์ สสวท. โดยเข้าไปได้ที่ลิงค์  https://www.facebook.com/physics.ipst  หรือ คลิกที่รูปด้านล่าง


   
physics_shelf_frontpage   |  

E-Book ฟิสิกส์ สสวท. พร้อมให้บริการ

เชิญทุกท่านเข้าใช้ E-Book ฟิสิกส์ สสวท. ได้แล้ว วันนี้ คลิกได้ที่นี่ หรือ ที่รูปด้านล่าง     


   

ค้นหาจากแหล่งข้อมูลทั้งหมด       ติดต่อเรา       |      
xxxxxxxx