StudentTeacher & School AdministratorSTEMLearning Space

  
1000554_1385389848344205_2048015034_n

สสวท. วิจัยประเมินการรู้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศของนักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ

         ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. ได้ดำเนินโครงการประเมินการรู้คอมพิวเตอร์   และสารสนเทศ (International Computer and Information Literacy Study;ICILS) ของนักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ เพื่อประเมินผลนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (Grade 8) ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการรู้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ โดยมีประเทศที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 ประเทศ


 • top_01
    University of Melbourne   ประเทศออสเตรเลีย ทุนวิจัยนานาชาติ
 • top_02
    สื่อการเรียนรู้   สสวท. เร่งแก้เด็กไทยวิทย์คณิต อ่อน   จัดทำสื่อดิจิตอล เสิรมความรู้เด็กทั้งใน   และนอกห้องเรียน
 • top_03
  Science Brain
 • top_04
  โครงการ STEM

  
titlepisalike_57

การเผยแพร่ข้อสอบ PISA-Like ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่ สสวท. ได้พัฒนาขึ้น

สสวท. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของเยาวชนไทยให้มีระดับสูงขึ้นทัดเทียมกับนานาชาติ และเพื่อยกระดับผลการประเมินดังกล่าว จึงได้พัฒนาข้อสอบประเมินการรู้เรื่อง (Literacy) ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของผู้เรียนตามแนวทาง PISA

  

Call for Papers of SEAMEO Congress 21-22 October 2014, Imperial Queen’s Park Hotel, Bangkok, Thailand

From 21-22 October 2014 in Bangkok, Thailand, SEAMEO, in collaboration with the British Council and Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST) Thailand, is convening the SEAMEO Congress on Education, Science and Culture with the theme Southeast Asia in Transition: Re-Thinking Education, Science and Culture. Submission of Abstract is Now Open We […]

center_022

ที่มาของอาเซียน

อาเซียน : จากสมาคมสู่ประชาคม ตลอดช่วงระยะเวลากว่า 40 ปี ที่ผ่านมา สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนได้มีพัฒนาการมาเป็น ลำดับ และไทยก็มีบทบาทสำคัญในการผลักดันความร่วมมือของอาเซียนให้มีความคืบหน้ามา โดยตลอด โดยเมื่อเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2510 สภาพแวด ล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความตึงเครียด อันเป็นผลมาจากสงครามเย็น ซึ่งมีความขัดแย้งด้านอุดมการณ์ ระหว่างประเทศที่สนับสนุนอุดมการณ์เสรีนิยมประชาธิปไตยกับประเทศที่ยึดมั่น ในอุดมการณ์สังคมนิยมคอมมิวนิสต์          ในขณะเดียวกัน ความขัดแย้งด้านดินแดนระหว่างประเทศในภูมิภาค เช่น ความขัดแย้งระหว่าง มลายาและฟิลิปปินส์ ในการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนซาบาห์และซาราวัก รวมทั้งการที่สิงคโปร์แยกตัวออกจากมลายา ทำให้หลายประเทศเริ่มตระหนักถึงความจำเป็นในการร่วมมือกันระหว่างประเทศในภูมิภาค          ดร. ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยในขณะนั้น ได้มีบทบาทสำคัญในการเดินทางไปเจรจาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างประเทศ เพื่อนบ้านเหล่านี้ และได้เชิญให้รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีก 4 ประเทศ คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ มาหารือร่วมกันที่แหลมแท่น จ. ชลบุรี อันนำมาสู่การลงนามในปฏิญญากรุงเทพ เพื่อก่อตั้งอาเซียน ที่วังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ไทยจึงถือเป็นทั้งประเทศผู้ร่วมก่อตั้งและเป็น ‘บ้านเกิด’ ของอาเซียน          อาเซียนได้ขยายสมาชิกภาพขึ้นมาเป็นลำดับ โดยบรูไนได้เข้าเป็นสมาชิกเป็นประเทศที่ 6 ในปี 2527 และภายหลังเมื่อประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เหลืออีก 4 ประเทศ คือ เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา ได้ทะยอยกันเข้าเป็นสมาชิกจนครบ10 ประเทศ เมื่อปี 2542 นับเป็นก้าวสำคัญที่ไทยได้มีบทบาทเชื่อมโยงประเทศที่ตั้งอยู่บนภาคพื้นทวีปและประเทศที่เป็นหมู่เกาะทั้งหมดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลาง         ถึงแม้ว่า ปฏิญญากรุงเทพ […]